Arama

Kur’an-ı Kerim kendisini nasıl anlatır? Kur'an ile ilgili ayetler...

Kur'an-ı Kerim, Allah Teâlâ'nın Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) aracılığıyla biz kullarına tebliğ ettiği bir hidayet rehberidir. Hem Kur'an-ı Kerim'in sıfatlarına hem de muhtevasına dair pek çok detay, ayetlerde zikredilmiştir. Kur'an-ı Kerim, kendisinden bahsederken pek çok yerde "el Kur'ân" ya da "el Kitâb" sözcüklerini kullanmış; bu isimler onun hem okunan hem de yazılan bir vahiy olduğuna işaret etmiştir. Her şeyin bilgisinin Kur'an'da bulunduğu, bahşedilen en büyük nimet ve son kitap olduğu, tüm insanlara gönderildiği ve kendinden önceki Tevrat, İncil gibi kutsal kitapların tahrif edilmemiş hallerini doğruladığı belirtilmiştir.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Kur'an-ı Kerim ve diğer sıfatları

🔸 Kur'an-ı Kerim, Allah Teâlâ tarafından Cebrail (AS) aracılığıyla mahiyeti bilinmeyen bir biçimde son peygamber Hz. Muhammed'e (SAV) nüzul olan ayetlerden oluşur.

🔸 Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresi ile biten Kur'an-ı Kerim, Arapça olarak ve parça parça indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in diğer isim ve sıfatları hususunda net bir görüş birliği bulunmaz.

🔸 İslam âlimlerinden Zerkeşî ve Süyûtî, 55 isimden söz eden Şeyzele'ye atıfta bulunarak bu isimlerin anlamlarını açıklamışlardır. Bu isimler şu şekilde sıralanmıştır:

🔸 Kitâb, Kur'an, Kelâm, Nûr, Hüdâ, Rahmet, Furkan, Şifâ, Mev'İza, Zikr, Kerîm, Alî, Hikmet, Hakîm, Müheymin, Mübârek, Habl, Es-Sırâtü'l-Müstakim, Kayyim, Fasl, En-Nebeü'l-Azîm, Ahsenü'l-Hadîs, Tenzîl, Rûh, Vahy, Mesânî, Arabî, Kavl, Besâir, Beyân, İlm, Hak, Hâdî, Aceb, Tezkire, El-Urvetü'l-Vüska, Müteşâbih, Sıdk, Adl, Îmân, Emr, Büşrâ, Münâdî, Nezîr, Mecîd, Zebûr, Mübîn, Beşîr, Azîz, Belâğ, Kasas, Suhuf, Mükerreme, Merfûa, Mutahhera.

🔍 PEYGAMBER EFENDİMİZE GELEN İLK VAHİY

Peygamberimize (SAV) ilk vahiy ne zaman geldi?

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), 40 yaşına yaklaştığında kendisinde daha önce görülmeyen bazı haller ortaya çıkmaya başlamıştı. Hayatında benzerini yaşadığı rüyalar görüyor, nereden geldiğini anlamadığı sesler duyuyor, ışıklar fark ediyordu.

🔸 Yine bu yaşlarda iken yalnız kalma ve tefekküre dalma arzusuyla Hira mağarasına gitmeye ve orada azığı bitinceye kadar kalmaya başladı. Burada kendisinde ortaya çıkan yeni halleri anlamaya çalışıyor ve Allah'a (SAV) ibadet ediyordu.

'YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU!'

🔸 Dört beş yıl kadar sürdüğü tahmin edilen bu hazırlık döneminin ardından vahiy meleği Cebrail ilk defa Peygamberimizin (SAV) yanına gelerek ona "oku" dedi.

🔸 "Ben okuma bilmem" cevabını verince melek onu kavrayarak iyice sıktı ve bıraktı. Sonra yine "oku" dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz (SAV) yine "Ben okuma bilmem" deyince melek yeniden onu sıktı ve bıraktı.

🔸 Aynı cevap üzerine Cebrâil (AS) kendisini üçüncü defa sıkıp bıraktıktan sonra, "Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı aşılanmış bir yumurtadan yarattı. Oku! Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir. O kalemle öğretendir. O insana bilmediğini öğretti" mealindeki ayetleri okudu ve uzaklaşıp gitti.

📕 Alak suresi 1-5. ayetlerinin tefsiri

🔸 İlk ayetlerin ardından vahiy bir süre kesildi. "Fetret devri" olarak da adlandırılan bu sürecin ne kadar olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bu kesintinin ardından daha sonra gelen ilk vahiy, Müddessir suresinin ilk ayetleri olmuştur.

"Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur."

📕 Müddessir suresi 1-5. ayetlerinin tefsiri

Kur'an-ı Kerim nasıl nüzul oldu?

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) Hira mağarasında vahiy meleğinin sesini işitip kendisini de görünce korkusundan titremeye başlamış, hemen ailesine gelerek "Beni örtün, beni örtün!" demiştir.

🔸 Çevresindekiler de hemen üzerine bir örtü örtmüşler ve serin su serpmişlerdir. Bunun ardından, "Ey örtüsüne bürünen!" hitabıyla başlayan bu ayetler nüzul olmuştur.

Buhârî, Tefsîr, 74/1-5

🔍 FİKRİYAT KUR'AN-I KERİM UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN

Kur'an-ı Kerim'in yazıya geçirilmesi

🔸 Kur'an-ı Kerim, parça parça nüzul olmuş ve bu durum, İslam âlimlerine göre Peygamber Efendimiz (SAV) ve ümmeti için farklı yararlar sağlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in kısımlar halinde indirilmesindeki bazı sebepler, şu şekilde sıralanmıştır:

🔸 Toplumun vahye olan ilgisinin canlı tutulması, Resul-i Ekrem'e (SAV) olan bağlılığın vefatına kadar sürdürülmesi, eğitim ve uygulama kolaylığı sağlamak için hükümlerde tedrîciliğin gözetilmesi, toplum hayatındaki önceliklerin belirlenmesi, vahye karşı düşmanlık besleyenlere zaman tanınarak gönüllerinin kazanılması.

🔸 Peygamberimiz (SAV) vahiyleri önce insanlara tebliğ etmiş sonra ise vahiy kâtiplerine bu ayetleri yazdırmıştır.

📕 PEYGAMBER EFENDİMİZİN VAHİY KÂTİPLERİ

🔸 Vahiy kâtipleri, nazil olan ayetleri bulabildikleri malzemeler üzerine yazmışlardır. Bu malzemeler, develerin kürek ve kaburga kemikleri, tabaklanmış deri parçaları, yaprak taşlar, hurma dallarının uygun yerleri, seramik parçaları, tahta, parşömen ve papirüslerdir.

🔸 Daha sonra bu ayetler, Peygamberimizin (SAV) vefatının ardından Hz. Ebubekir'in (SAV) halifeliği döneminde bir araya getirilmiş; böylece Mushaf günümüze kadar ulaşmıştır.

📕 KUR'AN NE ZAMAN KİTAP HALİNE GETİRİLDİ

Kur'an-ı Kerim kendisini nasıl anlatır?

🔸 Kur'an-ı Kerim, kendisinden bahsederken pek çok yerde "el Kur'ân" ya da "el Kitâb" sözcüklerini kullanmıştır. Bu isimler aynı zamanda Kur'an'ın hem okunan hem de yazılan bir vahiy olduğuna işaret etmektedir.

🔸 Yazılı kültürden uzak olan Araplar, güçlü bir ezberleme kabiliyetine sahip olmaları nedeniyle ayetleri ezberlemekte güçlük çekmemişlerdir.

🔸 Okuma yazma bilenlerin oranının az olması nedeniyle de yazma konusu kısıtlı kalmıştır. Dolayısıyla Kur'an, hem okunan hem de yazılan bir kitap olmuştur.

🔊 Prof. Dr. Kerim Buladı'nın anlatımıyla "Kur'an kendisini nasıl anlatıyor?" podcastini dinlemek için tıklayın.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN