Arama

Hadis Usulünün Zirvesi: İbn Hacer el Askalani

Çocukluğundan itibaren hadis ilmi tahsil eden İbn Hacer el Askalani, otoritelerce hadis usulünün zirvesi olarak görülür. Hadis usulünü belli bir sistematiğe oturtan İbn Hacer, hayatı boyunca ilim ile iştigal eden büyük bir alimdir. Çalışmaları ile sonraki kuşaklara örnek olan alim, yazmış olduğu yüz elliden fazla eser ile yüzlerce talebe yetiştirerek İslami ilimlere hizmet etti.

  • 1
  • 10
İbn Hacer el Askalani kimdir?
İbn Hacer el Askalani kimdir?

📌 Çalışmaları ve ilmi ile Hadis usulünde zirve olarak görülen İbn Hacer el Askalani, 1372'de Mısır'da dünyaya gelir. Küçük yaşta anne ve babasının ölümü ile sarsılan İbn Hacer'in ilim macerası çocuk yaşlarda başladı.

📌 Mekke'de hıfzını tamamlayan büyük alim, hadis, tefsir, fıkıh, Arap dili, edebiyat gibi alanlarda büyük alimlerden dersler aldı. Kavrayış ve yorumlayış biçimi ile diğer talebeler arasından sıyrılan İbn Hacer, hadis ilminin önemli eserleri; Elfiyye, Umdetu'l-Ahkâm, Mülhatü'l-İ'rab kitaplarını hıfzeder. Muhtelif pek çok alanda uzmanlaşması Askalani'ye hadis yorumu ve farklı bakış açıları kazanması noktasından çok faydalı olur.

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Aynı zamanda bir Hadis hafızı olan İbn Hacer, senedleri ile ezberlediği hadis-i şerifler ile tenkid yapar. Hadis usulüne dair talebeliğinden bu yana gördüğü nakıslıkları eserleri ile ortaya kaldırmaya çalışan Askalani, hadis usulünü sistemleştirir.

Müslümanlar için hadis ilminin önemi

  • 2
  • 10
İbn Hacer el Askalani'nin ilmi yönü
İbn Hacer el Askalani’nin ilmi yönü

📌 İbn Hacer el Askalani hayatının ekseriyetini hadis ilmine adar ve bu minvalde yolculuklar yaparak sürekli bir öğrenme halinde kalır.

📌Çalışmaları, azmi, iştiyakı ile büyük bir çevre edinen İbn Hacer çalışarak hadis usulünü sağlamlaştırır ve belli bir sistematiğe oturtur. İbn Hacer'den itibaren hadisçiler sınırları belirlenmiş, yöntemi belli bir usul ile çalışmaya başlar.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Sehavî eserlerinde hocası İbn Hacer'i "Emîrü'l-mü'minîn fi'l-hadîs" (Hadis ilminde müminlerin emiri) sıfatıyla anar.

İslam'ın dayanağı olan dört hadis-i şerif

  • 3
  • 10
İbn Hacer'in hocaları
İbn Hacer’in hocaları

📌 İlim hayatı boyunca pek çok seyahat gerçekleştiren İbn Hacer; ilme ziyadesiyle kıymet verilen bir dönemde yaşamış, istifade edebildiği tüm alimlerden faydalanma yoluna gider. Kendisi "el-Mecmau'l-Muesses li'l-Mu'cemi'l-Mufehres" adlı eserinde ders aldığı hocalarını ve künyelerini kaydeder.

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Bunlardan meşhur olanları;

➡ Abdulhâdî el-Makdisi

➡ Süleyman b. Ebi Bekr el-Heysemî

➡ İdris eş-Şirazî el Fîrȗzabâdî

➡ Mahabbuddin Muhammed b. Allame İbn-u Hişam

➡ Ömer b. İsa İbnu'l-Kattân

➡ Zâhîre el-Kureşî el-Mahzȗmî

➡ Salih el-Bulkînî

➡ Abdulmümin et-Tenȗhî

İslam medeniyetinin kurucu metinleri

  • 4
  • 10
Aldığı görevler
Aldığı görevler

📌 İbn Hacer, ilmi yönü münasebeti ile pek çok muhit ve mekanda ders verir, imamlık, vaizlik ve müderrislik gibi resmi görevlerde bulunur. İmla, fıkıh, tefsir ve hadis alanlarına dair ders verdiği medreseler şöyle sıralanabilir;

İmla görevleri

➡ Şeyhȗniyye

➡ el-Cemaliyye

➡ Baybars Hankahı

Tefsir dersleri

Hüseyiniyye Medresesi

Kubbetu'l-Mansuriyye

Hadis dersleri

➡ Cemaliyye

➡ Şeyhuniyye

Tolun Camii

➡ Eşrefiyye Daru'l-Hadisi

➡ Zeyniyye Medresesi

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Fıkıh

➡ Şeyhuniyye

➡ Mueydiyye

➡ Harubiyye

➡ Salihiyye

➡ Salâhiyye

Kütüb-i Sitte'den yaşama dair hadisler

  • 5
  • 10
İbn Hacer'in talebeleri
İbn Hacer’in talebeleri

📌 Pek çok kişinin ilminden istifade ettiği İbn Hacer, kesintisiz biçimde talebe yetiştirir. İmam Sehavî'nin el - Cevâhir ve'd-Dürer adlı eserinde İbn Hacer'in toplam altı yüz küsur talebesi olduğunu zikreder.

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şeriflerini Riyazü-s Salihin'den okumak için tıklayın

Bunlar arasında en çok şöhrete kavuşanlar;

➡ Ömer Nefisuddin el-Âlevî

➡ Ebi Bekr el-Kurdi el-Kâhirî

➡ İbn-i Meznî el-Fezarî

➡ Berdî el-Hanefî

➡ Kutlubuğâ el-Hanefî

➡ Abdulhamid es-Sîvasî el-Hanefi

➡ Abdullah İbnu'l Haydirî

➡ Ahmet b. Zekeriya el-Ensarî

➡ Ömer b. Hasan el-Bikâ'i

➡ Abdurrahman b. Muhammed es-Sehavî

Hadis ilmini anlamanızı kolaylaştıracak terimler

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN