Arama

Sezai Karakoç düşüncesinde 10 kavram

16 Kasım 2021 tarihinde Daru'l Ukba'ya uğurladığımız, edebiyat ve fikir dünyamızın gür sesi merhum üstad Sezai Karakoç, şiirleri ve düşünceleri ile çağımıza damga vurmuş bayrak bir şahsiyetti. "Diriliş" olarak ifade ettiği dünya görüşü ile alakalı ortaya onlarca eser koyan şair, ümmetin birliği ve Müslümanların düşünce dünyaları için çalışmış bir öncü isimdi.

🔴 DİRİLİŞ

◾ Sezai Karakoç'a göre İslam Medeniyeti, durdurulmuş ve önü kesilmiş bir medeniyettir. Batılılar tarafından kendi düşünce tarzlarını dünyaya ihraç etmek ve dünyanın geri kalanını sömürmek amacıyla önü kesilen bu medeniyet, dünyanın sorunlarına çözüm olabilecek tek çıkış yoludur.

◾ Batı ise kendi yaşam tarzını icbar etme yoluyla dünya üzerinde bir standart haline getirmektedir. İşte tam bu noktada ortaya çıkan Diriliş düşüncesi bu zorlamaya karşı İslam kültür ve medeniyetini yeniden ihya etme, dünyaya hâkim kılma anlayışıdır. Karakoç ömrünü, bu fikri yaymaya adayan bir şairdir.

SEZAİ KARAKOÇ ŞİİRİNDEKİ ÖLÜM İMGELERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

🔴 MEDENİYET

Sezai Karakoç düşüncesinin ana kavramı medeniyet mefhumudur. Bu kavramı anlamadan Karakoç düşüncesini anlamak mümkün değildir. Karakoç medeniyet anlamını ikiye ayırır. Bunlar;

➡ Bütün insanlığa hitap eden bir kavram olması.

➡ Somut olarak ise tarihe geçen medeniyetler.

◾ Karakoç'a göre medeniyet; doğduktan sonra genişler, sıcaklık bölgelerinden ortaya çıkar, bakir alanlara doğru yayılır, göçlerden etkilenir ve dinden etkilenir.

◾ Şaire göre medeniyet İslam medeniyetidir. Karakoç'a göre vahye inanan İslam medeniyeti tarihin hiçbir döneminde ölmemiştir. Endülüs ve Osmanlı örneklerinden dem vuran Karakoç, İslam medeniyetinin bir bayrak yarışı olduğunu vurgular.

Sezai Karakoç'tan "Medeniyet" kavramı ile ilgili bir alıntı;

"Biz neyiz? Biz sadece bir ırktan ibaret değiliz. Biz bir medeniyetin milletiyiz. Bu medeniyet, İslam medeniyetidir."

YİTİK CENNET'TEN 25 ALINTI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

🔴 EKONOMİ

Karakoç'un ekonomiye bakışı şahsi bir görüşü İslami bir bakış açısını temsil eder. Dünyada hâkim olan kapitalist ve komünist ekonomi anlayışına karşı şair, "İslam iktisat sistemi" adı altında insancıl ve fıtrata uygun bir ekonomik bakış ortaya koyar. Diriliş düşüncesi ile paralel ilerleyen bu anlayış, Kur'an-ı Kerim, sünnet kökenlidir.

Sezai Karakoç'a göre İslam'ın iktisat görüşünün üç temel noktası vardır. Bunlar;

➡ İslam iktisatının diğer sistemlerden farklı olduğudur. İslam ekonomi alanında da ortaya farklı ve yeni bir anlayış koyar.

➡ İslam'ın iktisat anlayışı İslam'ın temel nüvelerinden ayrı düşünülemez. Sadece bu alana dair ayrıca bir İslami hassasiyet yoktur. Var olan itikadi ve hukuki meseleler bu alan için de mevcuttur.

➡ Bugünkü İslam ülkelerine bakılıp da ekonomik bir sistemin oluşamayacağını söylemek faydasızdır. Çünkü ekonomik anlayış Efendimiz (SAV) döneminden itibaren uygulanmıştır.

SEZAİ KARAKOÇ'UN YATILI OKUL HATIRALARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

🔴 MODERNLEŞME

20. ve 21. yüzyılı ilk elden etkileyen modernizm, Türk aydın ve münevverlerinin de öncelikli düşünce alanlarından birisi olmuştur. Karakoç'a göre modernleşme bireyi ister istemez değiştirmektedir.

◾ Değişiklik sonucu ortaya çıkan yeni düşünme tarzıyla birey kendisini yeniden oluşturmakta fakat bu çoğu zaman kendini konumlandırma, kimlik bunalımı gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Karakoç modernleşmenin teknik taraflarını önemser lakin getirdiği zihni anlayışa karşı her daim temkinli ve sorgulayıcıdır.

MONNA ROSA HAKKINDAKİ GİZEM NEYDİ?

🔴 BATI

◾ Evvela bilinmelidir ki Karakoç'un Batı eleştirisi, Rönesans ile ortaya çıkan Modern Batı düşüncesidir. Karakoç eleştiride tutarlıdır. Batı'nın bulunduğu noktaya gelebilmesine sebep olan amilleri önemser. Üstünkörü ve hasmane bir tenkit metodunu benimsemez.

◾ Karakoç'a göre Batı medeniyeti bir yenileniş ve İslam'a karşı bir cephe olarak vuku bulur. Bu da Batı'nın özgün değil Antik Yunan'a dönüş mesabesi olduğunu ortaya koyar. Sistemler üzerine bina edilen bu anlayışa Karakoç'un getirdiği en önemli eleştiriler ise köksüzlük ve yabancılaşma meseleleridir.

SEZAİ KARAKOÇ VE NECİP FAZIL NASIL TANIŞTI?

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN