Arama

İslam yolunun öncüleri: Sabikun

İslam tarihinin kırılma noktalarından biri olan Hicret ile Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç etmişlerdi. Bunun nedeni Mekke'de maruz kaldıkları yoğun işkence ve baskılardı. İslam'ın ilk inananları için zorlu ve güç bir hayat başlamıştı. Onlar, dinleri için her türlü zorluğa katlanmış sineleri iman dolu müminlerdi. Yerini yurdunu terk edecek kadar büyük bir inanç taşıyan bu öncüleri Allah Teala "sabikun" diyerek övmüştür.

  • 1
  • 14
Sabikun ne demek
Sabikun ne demek

🔵 Sözlükte "birinin önüne geçmek, onu geride bırakmak" anlamlarına gelen bu kelime İslam tarihinde, "Mekke'den Medine'ye hicret eden muhacirlerden ve Medine'de bunları ağırlayan ensardan İslâm'a ilk girenler" olarak bilinirler.

🔵 Sabikun kelimesinin tekil hali "sabık" şeklindedir. Kur'an'daki kelime manası, "İslam'a girişte öne geçen muhacirler ve Ensarlar" ifadesiyle Tevbe Suresi 100. ayetinde geçer.

"Muhâcirlerin ve ensarın ilkleri ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan razıdırlar. Onlara, sonsuza dek hep içinde kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur."

Tevbe Suresi 100. ayetini dinlemek için tıklayın

🔹 1440 yıl önce tarihin başladığı olay: Hicret 🔹

İslam yolunun öncüleri: Sabikun

🔵 Sabikun ifadesi ayette şu şekilde geçer:

"İslâm'ı ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O'ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır."

Tevbe Suresi'ni dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

🔵 Övgüyle bahsedilen "sabikun" kelimesi, İslam tarihinin en büyük isimlerini ifade eder.

🔹 Medine'den önce Müslümanların ilk hicreti: Habeşistan 🔹

  • 3
  • 14
Kimler sabikundur?
Kimler sabikundur?

🔵 "Sabikun" kelimesinin alimler tarafından farklı şekillerde yorumlandığı görülür. Allah'ın (CC) razı olduğu bu sınıfın kimler olduğuna dair çeşitli düşünceler ortaya atılmıştır.

🔵 Ebû Mûsâ el-Eş'arî, Saîd b. Müseyyeb, Muhammed b. Sîrîn ve Hasan-ı Basri'ye göre sabikun, hem Mescid-i Haram'a doğru namaz kılmış hem de Beytülmakdis'e göre namaz kılmış olan ashaptı. Kıble 624 yılında değiştiğinden dolayı sâbikūn tabiriyle bu tarihten önce İslâm'a giren muhacirler ve ensarın kastedildiği anlaşılılır.

🔹 Peygamber Efendimizin kendisiyle övündüğü sahabe; Ukkaşe bin Mihsan 🔹

Beytülmakdis neresi?

🔵 Müslümanların ilk kıblesi Kabe'den önce burasıydı. İslâm'da üç mukaddes mescitten biri olan Kudüs'teki bu mescit, Mescid-i Aksa olarak bilinir. Kutsal mekan Kur'an'da şöyle geçmektedir:

"Ona ayetlerimizden bazısını göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir."

[İsrâ Suresi, 1. ayet dinlemek için tıklayın]

🔹 Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabi 🔹

  • 5
  • 14
Büyük sahabilere göre "sabikun"
Büyük sahabilere göre sabikun

🔵 Abdullah b. Abbas (RA), Muhammed b. Kâ'b el-Kurazî (RA) ve Atâ b. Yesâr'a (RA) göre sâbikūndan maksat Bedir Gazvesi'ne katılan sahâbîlerdir.

🔵 Şâfiî âlimleri ise sâbikūnun Hudeybiye Antlaşması'nda Hz. Peygamber'e (SAV) biat eden kimseler olduğunu söyler.

🔹 Hayattayken cennetle müjdelenen 10 sahabe 🔹

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN