Arama

İlk vahiyde Hz. Peygamber'in (SAV) yaşadıkları

Hz. Muhammed (SAV) peygamberlik tebliğ edilmeden önce de yaşadığı toplumda güvenilirliği ve erdemli kişiliği ile nam salmış bir kimseydi. İslam dininin elçisi, son peygamber Hz. Muhammed (SAV) vahiy öncesinde ve vahyin nüzulü sırasında birtakım olağanüstü durumlarla karşılaştı. Sizin için ilk vahyin nazil olduğu sırada Peygamberimizin (SAV) yaşadıklarını derledik.

  • 1
  • 11
İlk vahiyde Hz. Peygamber'in Yaşadıkları
İlk vahiyde Hz. Peygamber’in Yaşadıkları

🔸 "Hızlıca ve gizlice söylemek, işaret etmek, ilham etmek" manalarına gelen vahiy (vahy), terim olarak "Allah-ı Teala'nın bir emri, hükmü ya da bilgiyi peygamberine gizli olarak bildirmesi"dir. Vahiy sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de yetmişten fazla yerde fiil kalıplarıyla, altı yerde de "vahy" şeklinde geçer.

🔸 Allah'ın (CC) kullarına emirlerini bildirme yolları, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de üç şekilde görülür. Bunlar: Vahyetme, perde arkasından hitap etme ve elçi gönderip emirlerini bildirmedir.

İslamda sevap ve günah anlayışı

🔸 Vahiy yoluyla konuşma

Hiçbir elçi olmadan peygamberin kalbine gizli bir şekilde öğretilmesiyle gerçekleşir. Bu tür vahiyde peygamber, ilâhî sözü uyanıkken ruhî bir tecrübeyle edinir. Yüce Allah'ın (CC) bu tarzdaki tebliği peygamberlere has olmayıp dilediği insanın kalbine ilham vermesini ve sâlih kullarına sâdık rüya göstermesini de kapsar.

🔸 Perde arkasından konuşma

Bazı maddelerde ya da insandaki duyma noktasında söz yaratıp işittirme yoluyla gerçekleştiği düşünülür. Allah'ın (CC) Hz. Musâ ile konuşmasının (Kasas suresi, 30. ayette) bu biçimde gerçekleştiği kabul edilir.

🔸 Elçi gönderip tebliğde bulunma

Bu bildirme yolunda Allah (CC) melek aracılığıyla peygamberlerine kelamını bildirir. Bu vahiy Allah'ın (CC) tüm insanlara yönelik seslenişi olarak görülür.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de bildirildiğine göre Allah'ın (CC) peygamberlere vahyetmesi ilk insan Hz. Adem'le (AS) başlar. Hz. Adem'in (AS) ardından Hz. Nuh (AS) ve ardındaki peygamberlere, son olarak da Hz. Muhammed'e (SAV) vahyetti ve onu bütün insanlara son peygamber olarak gönderdi.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de önceki peygamberlere dair vahiy konusunda hiçbir açıklama bulunmaz. Ama Hz. Muhammed'e (SAV) gelen vahye ilişkin bilgilere rastlanır. Bu bilgilere göre Allah (CC) katında "korunmuş bir kitap"tan vahyedilen Kur'an'ın aslı levh-i mahfûzdadır.

*Levh-i mahfûz nedir?

Tüm madde ve olaylara dair ilahî bilgi ve takdirin kayıtlı olduğu kitaba denir.

🔸 "Şüphesiz bu, korunmuş bir kitapta bulunan değerli bir Kur'an'dır."

Vakıa suresi (77, 78. Ayetler)

Vakıa suresi 77. Ayet Tefsiri:

İlk âyette "yıldızların yerleri" diye çevrilen tamlama müfessirlerce daha çok "yıldızların doğduğu veya battığı yerler, dolaştığı menziller yani yörüngeler" ve özellikle "kıyamet sırasında yıldızların düşeceği yerler" mânalarıyla açıklanmıştır.

Tefsirin devamı için tıklayınız

Osman Şahin'in sesinden Vakıa suresini dinlemek için tıklayınız

🔸 Allah (CC) insanlara ve toplumlara müjdeci, uyarıcı ve şahit olarak peygamberler gönderdi. İlk nebinin gelişiyle başlayan süreç son peygamber Hz. Muhammed (SAV) ile sona erdi. Peygamber Efendimiz (SAV), şirkin hakim olduğu bir dönemde yaşam sürdü.

🔸 Peygamberlikle şereflendirilmesine kadar böyle bir ortamda yaşan Hz. Muhammed (SAV), hayatını sürdürdüğü toplulukta erdemli ve güzel ahlaklı olmasıyla nam saldı.

🔸 Hz. Peygamber (SAV), dedesi Abdülmuttalib b. Hâşim'in geleneğini devam ettirerek peygamberliğinden yaklaşık 5 yıl önce her sene Ramazan ayında Nur dağında bulunan Hira mağarasında inzivaya çekildi.

🔸 Peygamberimiz'in (SAV) peygamberliğinin başlayacağını gösteren ilk işaret, gün doğduğunda doğruluğu ortaya çıkan geceleri gördüğü rüyalardır.

Hz. Peygamber'in (SAV) ashabıyla olan ilişkisi

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN