Arama

Hz. Lokman kimdir? Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütler...

Hz. Lokman, yüce Allah'ın kendisine hikmetler bahşettiği salih bir zattır. Hikmetli sözler ile gönüllere şifa vermesinden dolayı Lokmanü'l-hakim olarak da bilinir. Hz. Lokman'ın öğütleri, Müslümanlara yol gösterici olması bakımından önemlidir. Hz. Lokman kimdir? Hz. Lokman, Kur'an'da geçiyor mu? Hz. Lokman, peygamber midir? Hz. Lokman'ın oğluna öğütleri...

  • 1
  • 26
HZ. LOKMAN KİMDİR?
HZ. LOKMAN KİMDİR?

Hz. Lokman, Kur'an-ı Kerim'de örnek gösterilen ve hayırla yâd edilen salih bir zattır.

🗓📌➡ Yüce Allah'ın kendisine hikmet; yani ʺderin bilgi ve anlayış yeteneği bahşettiği" Hz. Lokman (as), yüce kitabımızda oğluna verdiği nasihatler ile anılır.

➡ Hz. Lokman'a dair rivayetler, bazen aynı ismi taşıyan kişilerle karıştırılır. Gerçekte biri Kur'an'da belirtilen ve kendisine hikmet verilen Lokmanü'l-hakim (Lokman Hekim), diğeri ise Arap şiirinde Lokman bin Ad olarak tanınan iki farklı kişidir.

➡ Hz. Lokman'ın Hz. Eyyüb'ün kız kardeşinin veya teyzesinin oğlu olduğu rivayet edilir. İlk İslam tarihçisi Vakidi'ye göre Hz. İsa ile Peygamber Efendimizin (sav) dönemleri arasında Eyle ve Medyen taraflarında yaşadı, İsrailoğullarına kadılık yaptı.

➡ Hz. Lokman'ın mesleği hakkında da farklı görüşler bulunur. Kadılık, terzilik, çobanlık, marangozluk bunlar arasında yer alır. Tarsus ya da Filistin'de Remle şehrinde gömülü olduğu düşünülür.

📚 VAKİDİ KİMDİR?

İlk İslam tarihçisi Vakidi, 747 yılında Medine'de doğdu. 7. ve 8. yüzyıllarda İslam dünyasında yaygın olan ilimlerle ilgili sahîfe, cüz, risâle gibi eserleri derledi. Hakkında yazılan eserlere göre vefat ettikten sonra geriye iki hizmetçisine gece gündüz istinsah ettirdiği 600 sandık dolusu kitap bırakmıştır.

Hz. Eyyûb kimdir?

➡ Rivayete göre Ad kavmi, günahkarlıkları ve peygamberlerini dinlememeleri yüzünden kuraklıkla cezalandırılınca bu felaketten sadece Hud ve ona inananlarla yağmur duası için Mekke'ye giden, aralarında Lokman'ın da bulunduğu bir heyet kurtuldu.

➡ İkinci Ad kavminin çekirdeğini oluşturan bu topluluk, yeni bir kuraklıktan korktuğu için başlarına geçen Lokman ile Sebe bölgesine göç etti. Me'rib Su Seddi diye bilinen baraj, Lokman tarafından inşa edildi.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen helak edilmiş 5 kavim

  • 4
  • 26
HZ. LOKMAN PEYGAMBER MİDİR?
HZ. LOKMAN PEYGAMBER MİDİR?

Hz. Lokman'ın peygamber mi yoksa veli mi olduğu ihtilaflıdır. İslam âlimlerinin çoğu peygamber olmadığı fakat Allah'ın onu bilgi ve hikmetle şereflendirdiği salih bir zat olduğu görüşündedir.

➡ Hz. Lokman'ın hayatı hakkında, kaynaklarda birbirinden farklı rivayetler yer alır. Bunlardan birine göre Hz. Davud (as) döneminde yetişti ve ondan ilim öğrendi. Davud aleyhisselam peygamber olunca da yardımcısı oldu. Muhaddis (hadis öğrenip rivayet eden) İbn İshak'a göre Hz. Lokman bin yıl yaşadı.

➡ Davud aleyhisselamın Hz. Lokman'a "Ne mutlu sana ey Lokman! Sana, hikmet verilmiş ve senden, belâ, geri çevrilmiştir!" dediği rivayet edilir.

(Hakim Tirmizi Nevadiru'l Usul, s.112)

📚 İBN İSHAK KİMDİR?

Siyer müellifi ve muhaddis İbn İshak, yaşadığı dönemde "emîrü'l-mü'minîn" unvanıyla anılırdı. İbn İshak özellikle anlattığı konuların hadislerle irtibatını çok iyi kurmuş, bazen şahsî görüşlerini de ekleyerek birçok rivayeti birleştirip bütünleştirmeyi başarmıştır.

  • 5
  • 26
HZ. LOKMAN KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?
HZ. LOKMAN KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Hz. Lokman'ın adı Kur'an-ı Kerim'de aynı isimli surede iki kez geçer.
Bu ayetlerde oğluna verdiği öğütlerden bahsedilir.

➡ Kur'an-ı Kerim'de Hz. Lokman'ın nesebi, kaç yıl yaşadığı gibi bilgilerden bahsedilmez. Yüce kitabımızda bildirilen Hz. Lokman'ın öğütleri, Müslümanlara yol gösterici olması bakımından önemlidir.

➡ Hz. Lokman, kendisine hikmetler bahşedilen bir zattı. Müfessirler, Allah'ın Hz. Lokman'a verilen hikmeti "din konusunda derin bilgi, sahih inanç, akıl, yerinde ve doğru konuşma, isabetli görüş ve davranış" olarak açıklar.

➡ Kur'an-ı Kerim'in 31. suresi Lokman adını taşır. 12'nci ayetten 19'uncu ayetin sonuna kadar kendisinin, oğluna vermiş olduğu değerli öğütleri aynen nakledilir. Bu, yüce Allah'ın Hz. Lokman'a verdiği önemi gösterir. Şüphesiz bir kula bahşedilen en büyük nimetlerdendir.

"Andolsun ki vaktiyle Lokman'a şu hikmeti vermiştik: "Allah'a şükret, O'na şükreden kendi iyiliği için şükretmiş olur; nankörlük eden de bilmelidir ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, O her türlü övgüye lâyıktır."

(Lokman suresi, 12. ayet)

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından Lokman suresini okumak için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN