Arama

Fikriyat yayınlarının son eseri: İrfan Sofraları - Niyazi Mısri

Büyük şair ve gönül dünyamızın müstesna ariflerinden Niyazi Mısri'nin Mevaidü'l-irfan "İrfan Sofraları" ismiyle bilinen kıymetli eseri Fikriyat Yayınevi'nin büyük çabası ve emsalsiz hassasiyeti ile okuyucularla buluştu. Soner Eraslan'ın titiz çalışmasıyla dilimize kazandırılan kitap, Niyazi Mısri'nin vefat etmeden önce tamamladığı son eseridir. 71 bölümden oluşan İrfan Sofraları şahsi yaşantısına, zihinsel dönüşümüne ışık tutar.

İrfan Sofraları

17. asrın en büyük sûfî şairlerinden olan Niyâzî-i Mısrî'nin Mevâidü'l-irfân'ı (İrfan Sofraları) onun şair yönünü besleyen kaynakların, takip ettiği tasavvufî anlayışın, yaşadığı dönemdeki sosyal ve siyasal ilişkilerin tespiti için müstesna bir eserdir.

▪ Nispeten otobiyografik tarzda kaleme alınan çalışma, Niyâzî-i Mısrî'nin çocukluk hayatından sürgündeki yıllarına değin yaşadığı birçok anekdotu içinde barındırır.

NİYAZİ MISRİ KİMDİR?

▪ Böylece onun müritlikten şeyhliğe, ümmîlikten şairliğe geçiş süreci ve düşünce yapısındaki değişim izleri takip edilebilmektedir.

▪ Zira eserde kaleme alınan ilk sofralar ile son sofralar mukayese edildiğinde neredeyse iki farklı Niyâzî-i Mısrî profili ile karşılaşmak mümkündür.

Niyâzî-i Mısrî'nin İbnü'l-Arabî ve Sadreddin Konevî'nin izinden giderek Ekberî geleneği sürdürdüğü görülmektedir. Nitekim kitabın büyük çoğunluğu cem, fark, cemin cemi, vahdet-i vücûd, ulûhiyet mertebesindeki felekler ve küllî devrelerin sûretleri, urûc-nüzûl nazariyesi, vahdet-kesret ilişkisi gibi bahislerin ele alınmasından müteşekkildir.

▪ Aynı zamanda Halvetiyye tarikatının Ahmediyye kolunun Mısriyye şubesinin kurucusu olan Mısrî, tasavvufun nazarî boyutuyla iştigal eden bir tarikat şeyhi olması hasebiyle "tarikatların tasavvuf ilminin nazarî yönünün gerilemesine sebebiyet verdiği" yönündeki eleştirilere de cevap niteliği taşır.

NİYÂZÎ-İ MISRÎ SÜRGÜN YILLARINDA NASIL VEFAT ETTİ?

Niyazi-i Mısri kimdir?

▪ 1618 - 1694 yılları arasında yaşayan Niyazi Mısri, şiirleri ile tanınır. Malatyalı olmasına rağmen Mısır'da eğitim görmesi sebebiyle kendisi "Mısrî" nisbeti ile anılır.

▪ Halk ve devlet ricali nezdinde büyük itibara sahip olan Niyazi Mısri, iki defa Limni adasına sürgün edilir ve 1694 tarihinde burada vefat eder.

▪ 8'i Türkçe 5'i Arapça olmak üzere 13 eseri bulunan Niyazi Mısri'nin şiirleri dervişlerin adeta el kitabıdır. Zikir meclislerinde kendisinin şiirleri okunur.

▪ Mısriyye'nin piri olarak kabul edilen Niyazi Mısri'nin asitanesi günümüzde Bursa Ulu Camii'nin hemen karşısındaki postanenin yerinde bulunuyordu. Mısrî eserleri ile Anadolu'nun mayasını karan büyük dava erlerinden biridir.

NİYAZİ MISRİ'DEN 20 ALINTI

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN