Arama

En genç sahabiler

İnsan hayatının en canlı, heyecanlı ve hareketli çağı olan gençlik dönemi, nefsin istek ve arzularının zirveye çıktığı bir yaş aralığıdır. Mühim olan gençliği şerefli bir amaç, İslam uğruna harcayabilmektir. İslam tarihinin en dikkat çekici hususlarından biri de Efendimiz'e (SAV) destek veren sahabilerin çok genç olmalarıdır. Henüz onlu yaşlardan itibaren iman eden sahabiler, İslam'ın yayılmasında büyük çaba sarf etmişlerdir.

Hz. Ali (RA) - (10 yaşında)

🔷 Peygamber Efendimiz'in (SAV) "ilmin kapısı" olarak nitelendirdiği Hz. Ali (RA), İslam tarihinin dönüm noktası olan hicretten yirmi iki yıl önce, 600 yılında Mekke'de doğar. Babası Peygamberimizin (SAV) amcası olan Ebu Talib'tir.

🔷 Hz. Ali'yi (RA), Mekke'de baş gösteren kıtlık üzerine amcası Ebu Talib'e yardımcı olmak amacıyla himayesi altına alarak Resulullah (SAV) büyütür. Beş yaşından hicretin gerçekleştiği yıla kadar O'nun (SAV) yanında kalır.

Hz. Ali'den (RA) Müslümanlara nasihatler

İlk Müslümanlardan

🔷 Efendimiz'in (SAV) peygamberliğine inanan ilk üç insan arasında Hz. Ali (RA) vardır. Henüz on yaşında İslam'a girdikten sonra sayısız hizmette bulunurak adını tarihin en parlak sayfalarına yazdırır.

🔷 Hicret sırasında Efendimiz (SAV) yatağında yatıyor izlenimi verilebilmesi için canını ortaya koyan kişi Hz. Ali (RA) olur. Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber başta olmak üzere hemen hemen tüm gazvelere katılır.

🔷 Hz. Peygamber'in (SAV) daima en yakınında olur. Uhud'da ve Huneyn'de yaralar almasına rağmen bütün gücüyle Efendimiz'i (SAV) korur. Yıllar boyunca O'nun (SAV) katipliğini yapar. Mekke'nin fethinin ardından Kabe'deki putları imha etme şerefi Hz. Ali'ye (RA) nasip olur.

Hz. Ali'nin Dini Kişiliği

Abdullah b. Ömer b. Hattab (10 yaşında)

🔷 Meşhur sahabi Hz. Ömer'in (RA) oğlu olan Abdullah (RA), nübüvvetin üçüncü yılında Mekke'de dünyaya gelir. Babası Hz. Ömer (RA) ile birlikte o da İslam'la müşerref olur.

🔷 On bir yaşında iken Bedir Savaşı'na, on üç yaşındayken ise Uhud Savaşı'na katılmak ister fakat henüz çok genç bir yaşta olduğundan dolayı Hz. Peygamber (SAV) izin vermez.

🔷 Hendek Savaşı, Hayber'in fethi, Mekke'nin fethi ve Huneyn Gazvesi'nde İslam ordusunda yer alır. Ayrıca Suriye ve Irak fetihlerine, Yermük ve Nihâvend savaşlarına, Mısır'ın fethine katılır.

Hz Ömer'in kişilik özellikleri

İstanbul seferinde

🔷 Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin de bulunduğu İstanbul seferine iştirak eden sahabiler arasında Abdullah da vardır. Mizacı nedeniyle devlet işlerinden uzak durur. Hz. Ali'nin (RA) kendisine ısrarla Şam valiliğini teklif etmesine rağmen reddeder.

🔷 Rivayet ettiği 2630 hadis ile Ebû Hüreyre'den sonra en çok hadis rivayet eden yedi sahâbînin ikincisi olur. Bu hadisleri başta Hz. Peygamber (SAV) olmak üzere, babası Ömer, ablası Hafsa, ayrıca Hz. Ebûbekir, Osman, Âişe, Zeyd b. Sâbit, Bilâl ve Abdullah b. Mes'ûd gibi ileri gelen sahâbîlerden dinleyip öğrenir. Kendisi ayrıca en çok fetva veren yedi sahabiden biridir.

Peygamber mihmandarı: Ebu Eyyûb El-Ensari

Cabir b. Abdullah (15 yaşında)

🔷 İslam'ın en genç isimlerinden biri olan Cabir (RA), hicretten on beş yıl önce 607 yılında Medine'de dünyaya gelir. Babası Uhud Gazvesi'ndeki ilk şehit olan sahabi Abdullah b. Amr b. Harâm (RA), annesi Resulullah'a biat eden kadın sahâbîlerden Enîse bint Aneme'dir (RANHA).

🔷 İkinci Akabe Biatı'na babası ile birlikte katılan Cabir, yetmiş kişi içerisinde en genç isim olmasıyla dikkat çeker. Uhud Gazvesi'nde babası şehid düşünceye kadar hiçbir gazveye katılmamıştır.

🔷 Uhud'dan sonra hiçbir gazveyi kaçırmayan Câbir'in (RA) iştirak ettiği ilk gazve, Uhud Gazvesi'nin hemen ardından düşmanları kovalamak üzere yapılan Hamrâülesed Gazvesi idi.

🔷 Efendimiz bu gazveye sadece Uhud'a katılanlar katılacağını buyurması üzerine Cabir (RA), kız kardeşlerine bakma mecburiyetinden ötürü savaşa katılamadığını söyleyerek özel izin alır.

Peygamber Efendimize verilen söz: Akabe biatları

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN