Arama

Endülüs'ün incisi: İbn Hazm

İslam medeniyetini besleyen en derin damarlardan olan Endülüs, kozmopolit yapısı ile asırlarca düşünce vadisini büyüttü. Bu bereketli topraklarda yetişen ilim, fikir ve kültür insanlarından biri de İbn Hazm'dır. Fıkıh, hadis, kelam, felsefe ve şiir alanlarında kendisini yetiştiren İbn Hazm, yetiştirdiği talebeleri ve telif ettiği eserler ile İslam ilim dünyasında büyük bir imzadır.

İbn Hazm kimdir?

994 - 1064 yılları arasında Endülüs'te yaşayan İbn Hazm, fikirleri ve eserleri ile İslam düşünce tarihini etkileyen önemli isimlerden birisidir.

◾ Babası saray hacipliği ve vezirlik yapan İbn Hazm, zengin ve nüfuzlu bir aileye mensuptur. Bu sebeple aristokrat bir çevrede büyümüş olan büyük alim, ilmi manada iyi bir eğitim alır.

Endülüslü alim İbn Hazm'ın kaleminden aşk

◾ Tam adı Ebu Muhammed Ali b. Ahmed b. Said b. Hazm el Endelüsi el Kurtubi olan İbn Hazm fıkıh, fıkıh usulü, tarih, hadis ve şiir alanlarına yoğunlaşarak önemli bir şahsiyet olur.

◾ Ömrünün son yirmi yılını tamamıyla ilme ve telif eser vermeye ayıran büyük müellif, eserleri ile İslam düşüncesine katkı sunarak kendisinden sonraki kuşakları etkiledi.

Kişiliği

Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanların bir arada bulunduğu Endülüs coğrafyasında yetişen İbn Hazm, kişiliğinde yetiştiği kozmopolit yapının hemen tüm özelliklerini taşır.

Vefakar, sabır ehli ve izzetine düşkün bir mizaca sahip olan İbn Hazm'ın en çok eleştirilen yönü ise sert bir karaktere sahip olmasıdır.

İslâm âleminin parçalı hali Kurtuba'ya Ağıt

Vefatı

◾ Bir alim için en önemli mesele dönem şartları ve karışıklıklarından uzaklaşmak, uzlete çekilmek ve ilminin zekatı olarak eser telif edip talebe yetiştirebilmektir.

◾ Bu sebepleri önceleyerek Mente Lişem şehrine yerleşen İbn Hazm daimi olarak ilimle meşgul olarak kıymetli isimlere hocalık yapar. Büyük alim 1064 yılında vefat eder.

Hocaları

◾ Ebu'l Hüseyin b. Ali el Fasi

◾ Ebu Ömer Ahmed b. Muhammed b. El Cesur

◾ Yahya b. Abdurrahman

◾ Abdullah b. Halid el Hemezani

◾ Ebu Abdullah b. Yahya b. Ahmed b. Dahhun

◾ Ebi Yezid el Mısri

Ebu's Said el Feta el Caferi

◾ Yusuf el Kurtubi

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN