Arama

İslam tarihinin önemli ihtisas kurumu darülhadis hakkında 10 bilgi

Medreselerin en üst basamağında yer alan darülhadisler, kuruldukları dönemden itibaren ilim hayatına ve sistematiğine önemli katkılarda bulundular. Peygamber Efendimizin (SAV) hadislerinin öğrenimi için kurulan bu okullarda İbn Asakir, İbnu's-Salah, İbn Teymiye gibi önemli muhaddisler hocalık yaptı. Peki, darülhadislerde hangi eserler okutulurdu?

  • 1
  • 11
DARÜLHADİS NEDİR?
DARÜLHADİS NEDİR?

📚 Dar; oda, ev, kapalı mekan anlamlara gelir. Hadis ise Peygamber Efendimizin (SAV) söz ve davranışlarını kapsayan ilim dalıdır.

📌Darülhadis hadis okutulan medreselerdir. Bunlara "dârü's-sünne", "dârü's-sünneti'n-nebeviyye" veya "dârü's-sünneti'l-Muhammediyye" adları da verilir.

FİKRİYAT'TA YER ALAN HADİSLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN.

  • 2
  • 11
İSLAM'IN İLK YILLARINDA EĞİTİM
İSLAM’IN İLK YILLARINDA EĞİTİM

📌 İslam tarihi içerisinde eğitim dönemin şartlarına göre ev, mescit, medrese veya darülhadislerde verildi. Peygamber Efendimiz (SAV), yüce dinimize ait bilgileri Mekke'de Darülerkam'da Müslümanlara tebliğ etti.

📌 Hicretten sonra Mescid-i Nebevî bir medrese görevi üstlendi. İlerleyen yıllarda da hadis âlimleri evlerinde ilim meclisi oluşturdular.

MÜSLÜMANLARIN EĞİTİM YUVASI: DARÜLERKAM

📌 Mescitlerde farklı ilimlerin okutulduğu meclisler kurulur, sohbet halkası ders veren hocaya göre büyürdü. Hasan el-Basri, İmâm-ı Azâm Ebû Hanîfe, İmâm Şafii, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel gibi önemli alimler mescitlerde talebe yetiştirdi.

📌 Bu derslerin doğru bir şekilde arka tarafa ulaşabilmesi için hocanın sözlerini tekrarlayan müstemli denilen kişiler tayin edilirdi. Hadislerin müzakere edilip yazdırıldığı meclislere "meclisü'l-ilm" ve "meclisü'l-imlâ" denirdi.

HANEFİ MEZHEBİ İMAMI EBU HANİFE KİMDİR?

  • 4
  • 11
İSLAM TARİHİNDEKİ İLK DARÜLHADİS
İSLAM TARİHİNDEKİ İLK DARÜLHADİS

📌 Medrese kimliği altında ilk darülhadis, Selçuklu atabeylerinden Sultan Nureddin Mahmud Zengi tarafından en-Nuriye el-Medresetü'l-Kamiliyye adıyla Şam'da kuruldu. Kısa süre sonra Şam, Kahire, Bağdat ve Anadolu gibi İslam coğrafyasının çeşitli bölgelerinde bu okullar inşa edildi.

İSLAM TARİHİNİN İLKLERİ

  • 5
  • 11
DARÜLHADİSLERDE DERS VEREN HOCALAR
DARÜLHADİSLERDE DERS VEREN HOCALAR

📌 Darülhadisler, kurulduğu günden itibaren ilim hayatına önemli katkılarda bulundu. Anadolu'da Çankırı, Konya, Sivas gibi bölgelerinde darülhadisler bulunurdu. Osmanlı döneminde ilk darülhadisi, Sultan I. Murat zamanında Çandarlı Halil Hayrettin Paşa İznik'te yaptırıldı.

📌 İbn Asakir, İbnu's-Salah, İbn Teymiye, İbn Kesir, İbn Hacer, Mizzi gibi önemli muhaddisler muallimlik yaptı. Osmanlı döneminde ise Osmanlı Hoca Paşa, Molla Lütfi, İbn Kemal, Birgili Mehmed Efendi önemli ilim insanları darülhadislerde müderrislik yaptı.

Muhaddis nedir?

Hadisleri öğrenip rivayet etmekle meşgul olan âlimler

HADİS İLMİ VE TERİMLERİ

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN