Arama

Riyazü's Salihin hakkında bilinmesi gereken bilgiler

Riyazü's Salihin, Peygamberimizin hadislerini okuyup hayat düsturu edinmek isteyen Müslümanların adeta başucu kitabıdır. İslam dünyasında Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok okunan kitap olarak nitelendirilen Riyazü's Salihin, 13'üncü yüzyılda yaşayan İmam Nevevi tarafından kaleme alındı. Nevevi, bir Müslümanın günlük hayatında bilmeye ihtiyaç duyacağı ayet ve hadisleri derlemiş ve gelecek nesillere büyük bir miras bırakmıştı. Riyazü's Salihin hakkında bilinmesi gereken bilgileri derledik.

  • 1
  • 10
RİYAZÜ'S SALİHİN NEDİR?
RİYAZÜ’S SALİHİN NEDİR?

İmam Nevevî'nin kaleme aldığı Riyazü's Salihin adlı eserin tam adı "Riyazü's Salihin min hadisi seyyidi'l-mürselîn"dir.

14 Nisan 1272 tarihinde tamamlanmış olan bu eser 18 bölüm, 400'e yakın bab ve 1900 civarında hadisten meydana gelir.

  • 2
  • 10
BAZI KONULARDA BİRKAÇ HADİS RİVAYETİ AKTARDI
BAZI KONULARDA BİRKAÇ HADİS RİVAYETİ AKTARDI

Bazı bölüm ve babları onlarca hadisten, bazıları birkaç hadisten oluşan eserde konuların niteliği sebebiyle tekrar eden pek çok hadis vardır.

Bölümlerin ve özellikle babların dikkat çekici yanı her birinin sıralanışındaki fikrî insicam ve mükemmel iç düzendir.

  • 3
  • 10
RİYAZÜ'S SALİHİN YALNIZCA BİR HADİS KİTABI MIDIR?
RİYAZÜ’S SALİHİN YALNIZCA BİR HADİS KİTABI MIDIR?

Babların adlandırılmasındaki isabet İmam Nevevi'nin hadis kitaplarında yer alan rivayetleri büyük bir vukufla değerlendirdiğini, Kur'an ve Sünnet'in muhtevasına vâkıf olduğunu gösterir.

Eser sadece bir hadis mecmuası değil Nevevî'nin yaşadığı dönemde toplumun ve İslâm coğrafyasının meselelerini ortaya koyan bir belge, ferdin ve cemiyetin ihtiyaçlarına İslâm'ın iki ana kaynağı ışığında çözüm üretme yollarını anlatması açısından âlimler, yöneticiler ve halk için bir rehber niteliğindedir. Bir diğer özelliği de her konuyu âyet ve hadislerle ele almasıdır.

  • 4
  • 10
HADİSLERİN ÇOĞUNU KÜTÜB-İ SİTTE’DEN SEÇMİŞTİR
HADİSLERİN ÇOĞUNU KÜTÜB-İ SİTTE’DEN SEÇMİŞTİR

Nevevî, Riyâzü's Sâlihîn'e aldığı hadislerin çoğunu Kütüb-i Sitte'den seçmiştir. Bunların dışında kalan hadisleri İmam Mâlik'in el-Muvattaʾı, Ebû Bekir el-Humeydî'nin el-Cemʿ beyne's-Sahîhayn'ı, Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i, Hâkim en-Nîsâbûrî'nin el-Müstedrek'i ve Dârimî ile Dârekutnî'nin es-Sünen'lerinden derlemiş, hadislerin sened zincirini çıkararak sahâbî râvinin adını vermekle yetinmiştir.

  • 5
  • 10
HER HADİSİN SONUNDA KAYNAĞI BELİRTTİ
HER HADİSİN SONUNDA KAYNAĞI BELİRTTİ

Kitapta hadis metinleri kaynaklarda geçtiği gibi nakledilmiş, her hadisin sonunda kaynağı belirtilmiş ve hadisle ilgili değerlendirmeler oradan aynen alınmış, bazı hadislerin ve râvilerin değerlendirilmesi Nevevî tarafından yapılmıştır.

Hadislerde geçen kelime ve tabirlerin bir kısmı açıklanmış, fazla uzun hadisler bazen kısaltılmış, çok az sayıda hadis mâna ile rivayet edilmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN