Arama

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin kabirleri

Peygamber, Allah'tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri insanlara aktaran yüksek vasıflı kimseler ve elçilerdir. Hz. Adem'den itibaren yüce Allah, insanları dine davet etmek için peygamberler göndermiş, insanların sorumlu tutuldukları konularda bir bahane ileri sürmelerine mahal bırakılmayacak şekilde peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ etmişlerdir. Peki, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu peygamberlerin kabirleri nerededir?

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 25
KUR’AN-I KERİM’DE İSMİ GEÇEN PEYGAMBERLER
KUR’AN-I KERİM’DE İSMİ GEÇEN PEYGAMBERLER

🔶Kur'an-ı Kerim'de peygamber kelimesinin karşılığında "nebi, resul ve mürsel" sözcükleri kullanılmıştır. Farsça bir kelime olan peygamber "haber getiren" manasına gelmektedir.

🔶 Kur'an-ı Kerim'de 25 peygamberin ismi zikredilmektedir. Bu peygamberlerin ilk Hz. Adem, sonuncusu ise Hz. Muhammed Mustafa'dır. Kur'an bütün peygamberleri ve ilâhî kitapları doğrulayıp onlara şahitlik etmiştir.

🔶 Kur'an'da ismi geçen peygamberler şöyledir: Âdem, İdrîs, Nûh, İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya'kūb, Yûsuf, Lût, Hûd, Sâlih, Şuayb, Mûsâ, Hârûn, İlyâs, Elyesa', Yûnus, Eyyûb, Dâvûd, Süleyman, Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve Muhammed'dir.

  • 2
  • 25
HZ. ADEM
HZ. ADEM

🔎 HZ. ADEM KİMDİR?

🔶 Hz. Adem, Allah Teala'nın yarattığı ilk insan ve ilk peygamberdir.

🔶 İnsanlığın atası olarak görülmesi nedeniyle İslam kaynaklarında "ebü'l beşer" olarak adlandırılır.

🔶 Kur'an-ı Kerim'de "safiyullah" unvanı ile anılan Hz. Adem, Allah'ın seçkin kıldığı kişiler arasındadır.

(X) Hz. Adem kimdir? Hz. Adem'in hayatı: Hz. Adem kıssası…

📌Hz. Adem'in vefatı

🔶 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Adem'in ne zaman vefat ettiğine yer verilmemiştir. Ancak hadislerde onun cuma günü yaratıldığı, o günde cennete konulduğu, çıkarıldığı ve yine cuma günü vefat ettiği bildirilmiştir. (Ebû Dâvûd, "Ṣalât", 207; Tirmizî, "Cumʿa", 1; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 79, "Cenâʾiz", 65; Dârimî, "Ṣalât", 206; Müsned, II, 311).

🔎Mezarının yeri nerededir?

🔶 Hz. Adem'in mezarının yeri kesin olarak bilinmemektedir. İbn İshak ve Salebi'ye (Arâʾisü'l-mecâlis) göre Hz. Adem'in mezarının nerede olduğuna dair rivayetler ise şu şekildedir:

1. Filistindeki İbrahim mescidinin yanındadır.
2. Mescid'i Aksa'ya yakın bir bölgededir.
3. Hindistan'da, cennetten çıkarıldığında indiği dağın yakınında
4. Kabe'ye yakın bir bölgededir.
5. Tufan'a yakın zamanda tabuta konmuş ve Kudüs'teki Beytül Makside gömülmüştür. Mezarının yeri kesin belli değildir.

  • 3
  • 25
HZ. İDRİS
HZ. İDRİS

🔎 HZ. İDRİS KİMDİR?

🔶 Hz. İdris Kur'an-ı Kerim'de iki farklı yerde ismi geçen övülmüş peygamberlerdendir.

🔶 Meryem Sûresi'nde Hz. İdris'in yüce bir makama yükseltildiği belirtilir. Enbiya Sûresi'nde de sabreden ve salih kimselerden olduğu için Yüce Allah'ın rahmetine mazhar olduğundan bahsedilir.

🔶 Ebu Zer (r.a.) rivayet ettiği bir hadise göre Peygamberimiz Hz. İdris hakkında şöyle buyurmuştur: "Bir gün Hz. Peygamber'e (sav), "Allah kaç kitap indirdi?" diye sordum. Allah Resûlü şu cevabı verdi:

"Allah yüz dört kitap indirmiştir. Bunlardan elli sahife Şit'e, otuz sahife İdris'e, on sahife İbrâhim'e ve on sahife de Tevrat'tan önce Musa'ya indirmiştir. Ayrıca Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'ı da indirmiştir..."

(X) Hz. İdris kimdir? Hz. İdris ile ilgili ayetler nelerdir? İlk yazıyı Hz. İdris mi yazdı? Hz. İdris'in hayatı...

🔎Mezarının yeri nerededir?

🔶Hz. İdris'in mezarı yoktur, bedeninin cennette olduğu düşünülmüştür. Hz. İdris'in semaya urûcu, "Biz onu yüce bir mekâna yükselttik" âyetine (Meryem 19/57) dayandırılmaktadır.

🔶 Peygamberimiz Miraca çıkarken onu dördüncü kat semada görmüş ve konuşmuştur.

"Semanın bütün tabakalarına uğradı. Sırasıyla yedi sema tabakalarında bulunan Hz. Adem, Hz. Yahya ve Hz. İsa, Hz. Yusuf, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim (Aleyhimüsselam ecmain) gibi peygamberlerle görüştü, Onlar kendisine "Hoş geldin!.." dediler, tebrik ettiler. (İbn Ebi Şeybe, c. 14, s. 303; Ahmed b. Hanbel, c. 3, s. 148; Müslim, Sahîh, c. 1, s. 146)

  • 4
  • 25
HZ. NUH
HZ. NUH

🔎 HZ. NUH KİMDİR?

🔶 Hz. Nuh, kavmi tufan felaketi ile helak edilen Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir peygamberdir.

🔶 Hz. Nuh, Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde ismi geçen, diğer peygamberlere oranla geniş bir şekilde tanıtılan ve "ülü'l-azm" olarak isimlendirilen beş büyük peygamberden biridir.

🔶 Kur'an'da 28 surede hakkında bilgi verilmiş ve 43 yerde ismen zikredilmiştir. Kur'an'ın 71. suresi onun adını taşır ve baştan sona onun tevhid mücadelesini anlatılmıştır.

(X) Hz. Nuh kimdir? Nuh Tufanı nasıl gerçekleşti?

🔎Mezarının yeri nerededir?

🔶 Hz. Nûh'un kabrinin nerede olduğu bilinmese de ona nisbet edilen kabirler bulunmaktadır.

🔶 Hz. Nuh'un kabrinin Mekke'de Mescid-i Harâm'da, Mültezem ile Makam-ı İbrâhim arasında düşünülmüştür. Bununla beraber Kerek, Cizre veya Necef bulunduğu da rivayet edilir.

🔶 Hz. Nuh'un tufandan sonra Cizre'ye defnedildiği düşünülmüştür. Bölge önce havraya, sonra kiliseye 639 yılında camiye çevrilmiştir. Hz. Nuh türbesi dünyanın en eski türbelerinden biridir.

  • 5
  • 25
HZ. HUD
HZ. HUD

🔎 HZ. HUD KİMDİR?

🔶 Hz. Hud, Ad kavmine gönderilen ve onlar tarafından inkar edilen peygamberdir.

🔶 Kur'an-ı Kerim'de toplamda 10 defa ismi zikredilen Hz. Hud adına müstakil bir sure vardır.

🔶Hz. Hud'un uzun uğraşlarına rağmen kavmi ona iman etmemiştir. Üzerlerine azap inmeyeceği konusunda meydan okuyan Ad halkı şiddetli ve soğuk bir kasırganın etkisiyle helak edilmiştir.

(X) Ad Kavmine gönderilen peygamber "Hz. Hud"

📌Hz. Hud'un vefatı

🔶 Hz. Hud'un kavminin helak edilmesinden sonra nasıl vefat ettiği ve nerede defnedildiği konusunda çeşitli rivayetler vardır.

🔶 150 sene yaşayan Hûd kavmi helâk olduktan sonra bir rivayete göre kendisine inananlarla birlikte Mekke'ye gidip yerleşmiştir.

🔎Mezarının yeri nerededir?

🔶 Müfessir Salebi'ye göre Mekke'ye yerleşen Hz. Hud, Kâbe ile zemzem arasında Hicr'e defnedilmiştir.

🔶 İbn Kesir'in rivayetne göre kabri Şam'da Emeviyye Camii'ndedir, İbn Kesir'e göre kıble duvarını Hz. Hud yapmıştır.

🔶 Kabrinin Yemen diyarında olduğunu bildiren rivayetler de vardır. Kavminin cezalandırılmasının ardından Yemen bölgesine geçtiği, burada iki yıl kaldıktan sonra vefatında Hadramut topraklarına defnedildiği ileri sürülmüştür.

🔶 Kabrinin Yemen diyarında olduğu kavminin cezalandırılmasının ardından Âd diyarından Yemen bölgesindeki Şihr'e göç ettiği, burada iki yıl kaldığı, vefatında yolunda rivayetler de vardır.

🔶 Bu rivayetlere göre Hz. Hûd, Berehût Kuyusu'nun da bulunduğu Berehût vadisinde defnedilmiştir. Burada kendisine atfedilen kabir önemli bir ziyaretgahtır.

🔶 Hz. Hud kabrinin Filistin'te olduğu da rivayet edilmiştir. Gazze'de Huc sakinleri, peygamberin bölgede medfun olduğuna inanırlar.

🔶 Humus'ta da Hz. Hûd'a nisbet edilen bir makam-kabir vardır.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN