Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • İbadet nedir? İslam’da en önemli ibadet nedir? İbadetle ilgili bilinmesi gerekenler

İbadet nedir? İslam’da en önemli ibadet nedir? İbadetle ilgili bilinmesi gerekenler

Allah'a olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı göstermemizin en önemli yolu, koşulsuz iman ve yalnız O'na ibadet etmektir. İbadetler, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla itaat bilinciyle yerine getirilen fiillerdir. Şekil anlamında basit görünse de ibadetler, Allah'ın buyrukları olduğu için çok daha öte bir boyuta işaret eder. Nitekim ayet-i kerimede "Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz" buyrulmuş; ibadetin, yalnızca Allah Teâlâ'nın hakkı olduğu ifade edilmiştir. Peygamberimiz ise "Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir" hadisi ile ibadetlerde devamlılığın sağlanmasını öğütlemiştir.

 • 1
 • 10
İBADET NEDİR?
İBADET NEDİR?

🔸 İbadet, bir kulun Allah Teâlâ'ya gösterdiği sevgi, saygı ve bağlılığının tezahürü olarak duygu, düşünce ve davranış biçimini ihtiva eden bir terimdir.

🔸 Bir kul, Rabbine saygı, sevgi ve itaat gösterebilmek, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ibadet eder.

🔸 İslam literatüründe ibadet, insanın yaşamını her daim Allah'a karşı saygı ve itaat bilinci ile sürdürmesi ve bir kulluk duyarlılığı geliştirmesi olarak açıklanmıştır.

🔊 Dr. Hüseyin Kayapınar'ın anlatımıyla "İbadetle ilgili bilinmesi gereken hususlar" adlı podcasti dinlemek için tıklayın

🔸 Bir kimsenin ibadetle yükümlü olması, vücûb şartı olarak adlandırılmış; dinen geçerliliği için aranan şartlara da sıhhat veya eda şartları denilmiştir.

🔸 Müslümanın akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olması ile ibadeti ifaya güç yetirecek durumda bulunması genel yükümlülük şartlarındandır.

🔸 İbadette vücûb sebebi, namaz vaktinin girmesi, Ramazan hilâlinin görülmesi, zekâtta yılın dolması veya Kâbe'nin mevcudiyeti gibi sebeplerdir.

🔊 İslam'a dair podcast dinlemek için tıklayın

 • 2
 • 10
İSLAM’DA İBADETİN İKİ ANLAMI
İSLAM’DA İBADETİN İKİ ANLAMI

🔸 İbadetin biri genel, diğeri özel olmak üzere iki anlamı bulunmaktadır:

Genel anlamda ibadet: Kulun Allah'a duyduğu saygı ve sevginin neticesinde O'nun rızasına uygun davranma çabası ve buna yönelik gerçekleştirilen iradî davranışlarıdır.

🔸 Bu sayede dini görevlerin de dışında kişinin Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yaptığı her fiil ibadet sayılır ve ödüllendirilir.

🔸 Hem kişi hem de toplum yararına gerçekleştirilen bütün olumlu eylemler dini ve manevi anlam kazanmış olur.

Özel anlamda ibadet: Kulun Rabbine saygı ile boyun eğmesini simgeleyen, Allah ve Resulü (sav) tarafından müminlerin yapması istenen bazı davranışlardır.

🔸 Fıkıhta genel olarak ibadet kavramının yaygın kullanımı da özel anlamda ibadet manasındadır.

 • 3
 • 10
İBADETİN ÖNEMİ NEDİR?
İBADETİN ÖNEMİ NEDİR?

🔸 İbadet, dinin özü olarak görülen imanın esaslarının ardından İslam dininin ikinci önemli hususudur.

🔸 Din, ilk olarak Allah'a inanmayı, ikinci olarak O'na ibadet etmeyi ve imanı fiiliyata dökmeyi gerektirir.

🔸 Ahlak ise üçüncü asli unsur sayılır ve hem inanç ve ibadetlerdeki samimiyeti hem de imanın diğer kullarla ilişkilerdeki yansıması bakımından büyük önem taşır.

🔸 Zira ahlak, diğer insanlara karşı âdil, saygılı, lütufkâr davranılmasını da gerektiren niteliklerden oluşur.

İbadet, şekil anlamında basit olarak görülseler de Allah'ın buyrukları olduğu için çok daha öte bir boyuta işaret eder.

🔸 Belli ölçüde biçimselliğe sahip olan ibadetlerin ne şekilde ve nasıl yapılacağı Allah ve Resulü'nün (sav) bildirmesi ile insanlara ulaşır.

🔸 Dolayısıyla bu ibadetlerin sadece Allah'ın emrettiği ve Peygamber Efendimizin (sav) açıklayıp uyguladığı şekilde gerçekleştirilmesi gerekir.

🔸 Bunun dışında gerçekleştirilen ibadet biçimleri dinen bidat kabul edilir ve kınanır.

📌 İbadet ile ilgili 25 hadis

 • 4
 • 10
İSLAM’DAKİ İLK İBADETLER
İSLAM’DAKİ İLK İBADETLER

🔸 İslam öncesinde Mekke ve çevresinde birkaç yüzyıl boyunca putperestlik iyice yaygınlaşmış ve kökleşmiştir.

🔸 Kâbe'nin içi ve çevresinde 300'den fazla putun olduğu, Hz. İbrahim'in peygamberliğinden gelen tevhid dininin etkilerinin azaldığı bilinir.

🔸 Allah inancının azaldığı, tavaf ve kurban gibi kimi ibadetlerin ise şekil ve içerik değiştirerek uygulandığı ifade edilir.

🔸 Peygamber Efendimize (sav) gelen vahiy ile Mekke döneminde ilk olarak şirkle mücadele edilmiş ve tek bir yaratıcı olan Allah'a iman, sonra O'nun Resulü'ne (sav) ve ahiret gününe iman tebliğ edilmiştir.

🔸 Ardından namaz ve ona hazırlık mahiyetindeki abdest, gusül ve temizlik ile ilgili hususlarla birlikte miktar belirtilmeksizin infak emredilmiştir.

🔸 Hadislerde yer alan bilgiye göre farz namazlar ilk olarak ikişer rekât, daha sonra dört rekât kılınmıştır.

Buhârî, Salât, 1; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 1, 3

"Beş vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün beş defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir."

Müslim, Mesacid, 284

 • 5
 • 10
İSLAM’IN BEŞ ŞARTI
İSLAM’IN BEŞ ŞARTI

🔸 Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmekten oluşan İslam'ın beş şartında, Allah ve Resulü'ne imanın ardından ilk emredilen ibadet namaz kılmaktır.

🔸 Beş vakit namaz, Hicret'ten bir yıl önce Miraç gecesinde, ergenlik çağına ulaşan her Müslümana farz kılınmıştır.

🔸 Cuma namazının Müslüman erkeklere farz kılınması, yine Hicret'ten önceki süreçte gerçekleşmiştir.

📌 Peygamberimizin ibadet hayatı

🔸 İlerleyen süreçte Ramazan orucu, zekât ve hac ibadetleri farz kılınmış; bu ibadetleri tamamlayıcı hükümler kesinlik kazanmıştır.

🔸 Bu sayede kamu düzeni, hukuki ve ticari yaşam başta olmak üzere İslam'ın diğer alanlardaki hükümleri de açıklığa kavuşmuştur.

"Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin."

📌 Bakara suresi 43. ayetlerin tefsiri

"Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır."

📌 Bakara suresi 183-184. ayetlerin tefsiri

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN