Arama

İlk müstakil deprem kitabı: Risale-i Zelzele

Tarih 24 Mayıs 1719'u gösterdiğinde Dersaadet'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Marmara'nın büyük bölümünü etkileyen bu sarsıntı; Yalova, Sapanca, İzmit ve Düzce'de büyük yıkıma sebep oldu. Bu afetten sonra halk arasında çeşitli söylentiler çıktı. Dönemin önemli yazarlarından Ahmed b. Recep el-Kostantini ise kaosun önüne geçmek için bir eser kaleme aldı.

İLK MÜSTAKİL DEPREM KİTABI: RİSALE-İ ZELZELE

◾ İnsanoğlu dünyada var olduğu tarihten itibaren pek çok afet yaşamış ve acı tecrübeler kazanmıştır. Bunlardan biri de şüphesiz depremlerdir.

◾ Geçmişte vuku bulan depremler hakkında bilgi sahibi olmak için yazarların konuyla ilgili kaleme aldığı eserlere bakılması gerekmektedir.

◾ Baştan sona deprem hakkında bilgi veren ilk eser Risale-i Zelzele isimli kitaptır.

Deprem kayıtlarında olmayıp edebiyata yansıyan depremler

◾ Risale-i Zelzele kaleme alınmadan önce depremi anlatan pek çok eser bulunur. Fakat Risale-i Zelzele depremi enine boyuna işler ve tarihi bir kaynak olarak kayıtlara geçer.

◾ Kitabın muhtevasında depremin şiddetine, etkisine, ölü sayısına ve yıkılan binalarına yer verilmez. Kısacası bilimsel veriler hakkında bilgi sahibi olamayız.

◾ Eserde yer alan bilgiler; depremin nasıl meydana geldiği ve neyin bu şiddetli sarsıntılara neden olduğu hususudur.

◾ Bu eser, 1719 yılında yaşanan büyük depremden sonra çıkan kaosu ve değişik söylentileri bastırmak için 1720 senesinde Ahmed b. Recep el-Kostantinî tarafından kaleme alınmıştır.

AHMED B. RECEB EL- KOSTANTİNİ

◾Ahmed b. Receb, Osmanlı döneminde yaşamış alimlerdendir. Bu zat, Atik Ali Paşa Medresesi'nde müderrislik yaparak bilime önemli katkılar sağlar.

"Nüzhetü'l-Ahbâr fî Tercemeti Hilyeti'l-Ahyâr" adlı bir tarih kitabından Hz. İsa'nın (AS) ortaya çıkışından Hz. Muhammed'in (SAV) neseblerinin anlatıldığı kısma kadar olan yeri tercüme eder. Bu tercümeyi "Nüzhetü'l-Ahyâr fî Şerhi Hilyeti'l-Muhtâr" adıyla 1705'te telif etmiştir.

◾ Osmanlı sarayında da görev alan Receb'i zirveye çıkaran tarih 1720 yılıdır. Bu tarihte dönemin padişahı III. Ahmed'e eserini sunar.

◾ Günümüzde fikir dünyasıyla tanınan bu bilim insanı, 1727 tarihinde İstanbul'da vefat eder.

Bilimsel veriler içeren ilk deprem tarihi kitabı: İşaretnüma

RİSALE-İ ZELZELE'NİN YAZILIŞ AMACI

Ahmed b. Receb, kitabında halkın yaşanan deprem felaketi hakkında detaylı bilgiye vakıf olmadığından farklı yorumlar getirdiğini söyler. Söylentilere bir son vermek isteyen yazar, hiçbir talep olmamasına rağmen bu vebalden kurtulmak için eserini yazar.

◾ Kostantini, eserin bir diğer yazılış amacının Allah Teala'nın (CC) sonsuz kudretini anlatmak isteği olduğunu belirtir.

ESERİN BÖLÜMLERİ

◾ Usta yazar, eserini iki bölüm ve bir de sonuç kısmından meydana getirmiştir. Birinci bölümde halkı korkuya ve kaosa sürükleyen nedenleri anlatır.

◾ Halk arasında dünyanın bir balığın veya öküzün üzerinde yaşadığına inanan insanları eleştirir ve bunların gerçeklikten tamamıyla uzak olduğunu beyan eder.

◾ İkinci kısmında ise depremlerin oluş sebebini bilimsellikten uzak bir şekilde anlatmaktadır. Bu şiddetli sarsıntıları eserinde ayet ve hadisler ile açıklar.

Kırgızların Boz Üyleri

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN