Arama

Fuzûlî'nin en çok sevilen 50 şiiri

Fuzuli, İslam edebiyatının ilk akla gelen isimlerinden biridir. Üç ayrı dilde "Divan" yazan büyük şair, yazdığı beyitler ile Anadolu'nun hafızasında yer edinmiş, yazdığı gazellerlerle ise nesilden nesile aktarılarak günümüzde kadar gelmiştir. Sizlere edebiyatımızın en büyük şairlerinden Fuzuli'nin asırlardır dilden dile dolaşan en sevilen 50 şiiri derledik. İşte Fuzuli'nin en çok sevilen 50 şiiri...

  • 1
  • 50
Beni Candan Usandırdı
Beni Candan Usandırdı

💠

Beni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan murâdım şem'i yanmaz mı

Kamu bîmârına cânân deva-yı derd eder ihsan
Niçün kılmaz bana derman beni bîmar sanmaz mı

Şeb-i hicran yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtım uyanmaz mı

Gûl-i ruhsârına karşu gözümden kanlu akar su
Habîbim fasl-ı güldür bu akar sular bulanmaz mı

Gâmım pinhan tutardım ben dedîler yâre kıl rûşen
Desem ol bî-vefâ bilmem inanır mı inanmaz mı

Değildim ben sana mâil sen ettin aklımı zâil
Beni tan eyleyen gafîl seni görgeç utanmaz mı

Fuzûlî rind-i şeydâdır hemîşe halka rüsvâdır
Sorun kim bu ne sevdâdır bu sevdâdan usanmaz mı

Fuzuli

  • 2
  • 50
Vefa Her Kimseden Kim İstedim Ondan Cefa Gördüm
Vefa Her Kimseden Kim İstedim Ondan Cefa Gördüm

💠

Vefa her kimseden kim istedim ondan cefa gördüm
Kimi kim bîvefa dünyada gördüm bîvefa gördüm

Kime kim derdimi izhar kıldım isteyip derman
Özümden bin beter derd ü belaya mübtela gördüm

Mükedder hatırımdan kılmadı bir kimse gam def'in
Safadan dem uran hemdemleri ehl-i riya gördüm

Ayak bastım reh-i ümmide, sergerdanlık el verdi
Emel serriştesin tuttum elimde ejderha gördüm

Fuzuli ayb kılma yüz çevirsem ehl-i âlemden
Neden kim her kime yüz tuttum andan yüz bela gördüm

Fuzuli

  • 3
  • 50
Su Kasidesi
Su Kasidesi

💠

Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

(Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan
su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda
vermez)

Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su

(Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa
gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök
kubbeyi kaplamıştır, bilemem)

Fuzuli

  • 4
  • 50
Aşka Sevdalanma
Aşka Sevdalanma

💠

Can verme sakın aşka aşk afeti candır
Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır

Sakın isteme sevdayı gam aşkta her an
Kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır

Fuzuli

  • 5
  • 50
Yâ Rab Bela-yı Aşk İle Kıl Âşîna Beni
Yâ Rab Bela-yı Aşk İle Kıl Âşîna Beni

💠

Yâ Rab bela-yı aşk ile kıl âşîna beni
Bir dem bela-yı aşktan kılma cüdâ beni

Az eyleme inayetini ehl-i dertten
Yani ki çoh belâlara kıl müptelâ beni

Gittikçe hüsnün eyle ziyâde nigârımın
Geldikçe derdine beter et müptelâ beni

Öyle zaîf kıl tenimi firkatinde kim
Vaslına mümkün ola yetürmek sabâ beni

Nahvet kılıp nasîb Fuzuli gibi bana
Yâ Rab mukayyed eyleme mutlak bana beni

Fuzuli

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN