Arama

Hayatımızda bereketi nasıl artırabiliriz?

Dünya malı gencinden yaşlısına herkese göz alıcı ve tatlı gelir. Kimi cömert bir gönülle karşılar kimi de hırsla. İşte bereketin özü burada ortaya çıkar. Hırs ve tamah dolu bir kalple hiç kimse, bereketin kapısına dahi varamaz. Bu konuda dinimiz bize çok önemli mesajlar verir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "O memleketlerin ahalisi iman etseler ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık."

  • 1
  • 10
Her işine besmele ile başla
Her işine besmele ile başla

🔸 Bereket, var olan bir durumun maddi ya da manevi olarak mevcudiyetini sürdürmesi, ilerlemesi şeklinde ifade edilir. Maddi olarak bolluk; manevi olarak ise saadet, huzur anlamlarına gelir. Rabbimizin bizlere bahşettiği lütfun ucu bucağı yoktur. Adildir; kimine az verir kimine de çok... Bu sebeple her işe başladığımızda her sofraya oturduğumuzda her ne yapıyorsak önce bunun bilincinde olmalı, ona göre hareket etmeliyiz.

Ebû Hüreyre"nin naklettiğine göre, Allah Resûlü (sav) şöyle buyurmuştur: "Yüce Allah"ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş, bereketsizdir/sonuçsuzdur." (İbn Hanbel, II, 360)

🔸 Her işin ve sözün başlangıcında Yüce Allah'ın hatırlanması, o işin manevi değerinin ve bereketinin artmasına vesile olur. Besmelenin okunmadığı işler ise bereketten mahrumdur. Elimizdeki bereketin ne zaman, nerede ve nasıl bir şekilde bizden alınacağını hiçbir şekilde kestiremeyiz. Öyle bir an gelir ki hor gördüğümüz şekilde hor görülür, cömert olduğumuz şekilde daha büyük lütuflara nail oluruz.

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "O memleketlerin ahalisi iman etseler ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık." A'raf, 7/96.

Esnafın bereket için toplandığı dua kubbesi hakkında 10 bilgi

  • 2
  • 10
Rızık verenin yalnızca Allah Teala olduğunu unutma
Rızık verenin yalnızca Allah Teala olduğunu unutma

Vahşî b. Harb'in, babası aracılığı ile dedesinden naklettiğine göre, Hz. Peygamber'in (sav) ashâbı, "Ey Allah'ın Resûlü, yiyoruz ama doymuyoruz!" deyince Peygamber Efendimiz, "Ayrı ayrı yiyor olmalısınız." demiş, onlar, "Evet" deyince ise şöyle buyurmuştu:"Yemeği topluca yiyin ve (başlarken) Allah"ın adını anın ki, bereketli olsun."

(Ebû Dâvûd, Et'ıme, 14; İbn Mâce, Et'ıme, 17)

🔸Rabbimiz, aldığımız her nefesi, verdiği her nimeti bizlere lütfeder. er-Rezzâk isminin tecellisiyle ruhumuzun da bedenimizin de gıdasını verir. Yarattığı rızkı yine yarattıklarına dağıtır. Kullarına ilim, şeref, makam gibi manevi nimetler verir. O'nun Rezzâk oluşunun en büyük tecellisi, kâinatta var ettikleridir.

🔸Rızık verenin yalnızca O olduğunu bilir; yalnız O'ndan yardım istersek bereketi bol bir yaşam sürmemiz mümkündür. Hem bu dünyada hem de ahirette... Mümin olarak bize düşen; temiz ve helal bir hayat yaşamaktır.

Sevgili Peygamberimiz (sav) bu hususu şöyle dile getirmiştir: "Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiğini elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helâl olanı alın, haramdan kaçının."

  • 3
  • 10
Kur'ân-ı Kerîm'deki mesajlara kulak ver
Kur’ân-ı Kerîm’deki mesajlara kulak ver

🔸Kur'ân-ı Kerîm nelerin, nerelerin, kimlerin bereketli ve mübarek olduğuna dair bazı örnekler vermektedir.

🔸Canlıların rızkını sağlayan yeryüzü; yukarıdan inen su; yerden biten zeytin ağacı; feyiz kaynağı olan Kur'an; Kâbe; Hz. İbrâhim, İshak, Mûsâ ve Îsâ; Tûr ve Mescid-i Aksâ'nın çevresi; Hz. Nûh'un gemisinin karaya oturduğu yer bereketlendirilmiştir.

🔸 Kur'ân-ı Kerîm'in bizlere verdiği bu mesajları doğru okursak, hem fani dünyamızda hem de ahiretimizde bolluk ve bereket içerisinde, huzurla yaşamak daha da kolaylaşacaktır..

el-A'râf 7/137; "Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de (İsrâiloğulları) içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık rabbinin İsrâiloğulları'na verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik."

A'râf suresi ilgili ayetin meali

Allah Teâlâ, İsrâiloğulları'nı Hz. Mûsâ vasıtasıyla Firavun'un zulmünden kurtardıktan sonra onları "İçini bereketle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık" buyuruyor.
A'râf suresi ilgili ayetin tefsiri

el-Enbiyâ 21/50; İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkâr mı ediyorsunuz?

Enbiyâ suresi ilgili ayetin meali

İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereketli bir hatırlatıcı bilgi kaynağıdır. Şimdi siz onu inkâr mı ediyorsunuz?
Enbiyâ suresi ilgili ayetin tefsiri

Sâd 38/29; Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz'an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.

Sâd suresi ilgili ayetin meali

Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz'an sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik.
Sâd suresi ilgili ayetin tefsiri

ed-Duhân 44/3; Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız.

Duhân suresi ilgili ayetin meali

Bazı sûrelerin başında bulunan bu tür harflere "hurûf-ı mukattaa" denir (bilgi için bk. Bakara 2/1). Üzerine yemin edilen şey değerli, önemli ve bazan kutsaldır.
Duhân suresi ilgili ayetin tefsiri

Fussılet 41/10; "Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu, orayı bereketli hale getirdi; gerekli besinlerini orada -bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere- uygun ölçülerle yarattı. (Bütün bunlar) dört günde oldu."

Fussılet suresi ilgili ayetin meali

"Arzın bereketli kılınması", özetle hayatın devamı için gerekli olan hava, su, besin vb. imkânlara elverişli şartların oluşturulmasıdır.
Fussılet suresi ilgili ayetin tefsiri

Âl-i İmrân 3/96; Gerçek şu ki, insanlar için yapılmış olan ilk ev, âlemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir.

Âl-i İmrân suresi ilgili ayetin meali

Bu âyet Kâbe'nin, mâbed olarak yeryüzünde yapılmış ilk bina olduğunu ve tarih boyunca saygınlığını koruduğunu ifade ettiği gibi önceki âyette geçen "Hanîf olan İbrâhim'in dinine uyunuz" emrinin de gerekçesini açıklar mahiyettedir.
Âl-i İmrân suresi ilgili ayetin tefsiri

el-Kasas 28/30; Oraya gelince, o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafından, (oradaki) ağaç yönünden kendisine şöyle seslenildi: "Ey Mûsâ! Muhakkak ki ben yalnızca ben âlemlerin rabbi olan Allahım.

Kasas suresi ilgili ayetin meali

Mûsâ ateşin bulunduğu yere vardığında, ateş zannettiği o ışığın gerçekte ilâhî bir nur olduğunu görmüştür.
Kasas suresi ilgili ayetin tefsiri

Kāf 50/9; "Gökten bereketli yağmurlar indirdik, onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik."

Kāf suresi ilgili ayetin meali

Kāf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun!1 Kâfirler, içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, "Bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak olduktan sonra mı (dirileceğiz)? Bu olmayacak bir dönüş!" dediler.
Kāf suresi ilgili ayetin tefsiri

el-İsrâ 17/1; Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.

İsrâ suresi ilgili ayetin meali

Hz. Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan ve "geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır.
İsrâ suresi ilgili ayetin tefsiri

el-Mü'minûn 23/29; Yine de ki: 'Rabbim! Beni bereketli bir yere indir; en uygun şekilde indirip yerleştiren sensin.'

Mü'minûn suresi ilgili ayetin meali

Kavminin inkârcı önderlerinin haksız iddia ve iftiralarla davetini engellemeleri karşısında Hz. Nûh'un Allah'tan yardım dilemesi üzerine bütün kitaplı dinlerde ve genel olarak çeşitli toplumların kültüründe yer alan meşhur tûfan olayı gerçekleşti (Nûh tûfanı hakkındaki âyetlerin yorumu ve olay hakkında bilgi için bk. Hûd 11/36-49)
Mü'minûn suresi ilgili ayetin tefsiri

el-Enbiyâ 21/71; Onu da Lût'u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık.

Enbiyâ suresi ilgili ayetin meali

Yüce Allah Hz. İbrâhim'i, kardeşinin oğlu Lût aleyhisselâm ile birlikte kavminin zulmünden kurtardı ve onlara bereketli ülkeye hicret etmelerini emretti (Lût hakkında bilgi için bk. Hûd 11/70).
Enbiyâ suresi ilgili ayetin tefsiri

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN