Arama

Mübarek kitabımız: Kur'an-ı Kerim anlam ve önemi

Yüce kitabımız, Kur'an-ı Kerim bizlere Allah'ın (CC) lütfettiği hayatı doğru yaşama kılavuzudur. Allah (CC) ile bağlantımız Kur'an ile bağlantımızdan ileri gelir. Mukaddes Kitabımıza ne kadar yakınsak Allah'a (CC) o denli yakınızdır. Sizler için Kur'an- ı Kerim'in nazil olma sürecini ve önemini araştırdık...

Sesli dinlemek için tıklayınız.

🔹 Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'e (SAV) 610 yılında, Kadir Gecesi'nde, Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nda bulunan Hira Mağarası'nda, inzivada iken inmeye başlamıştır.

🔹 Vahiylerin tamamının nazil olması 13 yılı Mekke, 10 yılı da Medine döneminde olmak üzere 23 yıl sürer. Bundan dolayı Mekke'de gelen vahiyler "Mekkî", Medine'dekiler ise "Medenî" olarak adlandırılır. Vahiyler, baş melek Cebrail aracılığıyla vahyedilmiştir.

🔹 Peygamber Efendimize (SAV) inen ilk vahiy, Alak Suresi'nin ilk beş ayetidir.

"Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir."

Alak Suresi'nin tefsirini okumak için tıklayın

🔹 Kur'an'dan bahsedilirken birçok ayette "el-Kur'ân" ve "el-kitâb" kelimelerini kullanılır. Bu isimler onun hem okunan hem yazılan bir vahiy olduğuna işaret eder. Hz. Peygamber (SAV) gelen vahiyleri öncelikle insanlara tebliğ eder, ardından vahiy kâtiplerine yazdırır.

🔹 Araplar, güçlü hafızları sayesinde nâzil olan ayet ve sureleri ezberlemekte bir sıkıntı çekmez. Okuma yazma bilenlerin sayısı az olmasından dolayı vahiy katipliği birkaç Müslümanla sınırlı kalır.

🔹 Mekke döneminin sonlarından itibaren okuma yazma öğrenenlerin sayısında artış görülür, özellikle Medine döneminde hem yazı malzemesi hem de yazı bilenlerin sayısı çoğalır.

🔹 Ticaretle uğraşan, özellikle ülkeler arası ticaret yapan Mekkelilerde okur yazar sayısı Medineliler'e göre daha yüksektir. Bundan dolayı kırk kadar vahiy kâtibinin çoğu Mekkelidir.

🔹Peygamber Efendimiz (SAV) Medine'de okuma yazma bilen sahâbîleri yazı öğretmeleri için görevlendirir.

Kur'an-ı Kerim okumanın fazileti ile ilgili hadisler

Mekki vahiyler dönemi:

🔹 Mekki vahiyleri hacimsel olarak Kur'ân-ı Kerim'in üçte ikisini oluşturur. Bu dönemde vahiyler sözlü olarak ezberlenir. Kayda geçirilmesi ise hicrete yakın birkaç yıl içerisinde olur.

🔹 Mekke dönemine ait âyet ve sureler, İslam inanç ve ahlâkı ile ilgili konuları kapsar; Allah'ın (CC) birliğine, meleklere, peygambere, kitaplara ve ahiret gününe iman gibi konular işlenir. Allah (CC) ile eş tutulan putlar reddedilirek iman, ölüm, hayat, kıyamet, ahiret, cennet, cehennem gibi konular eski kavimlerin başlarına gelenler anlatılır.

🔹 Yüce Allah (CC), "Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye dinden Nuh'a vasiyet ettiğini ve sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya vasiyet ettiğimizi sizin için de bir şeriat kıldı" ayetiyle Kur'an'ın Adem'den itibaren devam eden tevhid dini ve vahiy zincirinin devamı olduğu vurgulanmıştır.

Medini vahiyler dönemi:

🔹 Medine döneminde ahlak ve ibâdetler dışında insanlar ve toplumlar arası ilişkilerle ilgili düzenlemeler de Kur'an'da yerini alır. Nitekim bu devirde İslam toplumunda bu hükümleri uygulayacak yeterli askeri ve yaptırım gücüne ulaşılmıştır.

🔹 Medini vahiylerin konusu, İslami literatürde adına sebeb-i nüzul denilen olaylar, sorunları çözümleme ve yönetme amacıyla şer'i hukukun kuralları, anlaşmalar, barış ve savaş (cihad) olarak sıralanabilir. Bu dönemde Peygamber Efendimizin (SAV) yönetiminde, İslam Devleti, Medine'de kurulmuştur.

Cuma günleri hangi sureyi okumalıyız?

Yüce Allah'ın mucizesi olarak Kur'an-ı Kerim:

🔹 Yüce Kitabımız, Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'in (SAV) peygamber olduğunu kanıtlayan en önemli ve büyük mucizedir. Müslümanlar, namaz kılarken ve belli başlı ibadetlerini yaparken Kur'an'dan çeşitli ayetler okur.

🔹 Kur'an kelimesi, Yüce Kitabımızda yetmiş kez geçer ve ayet-i kerimelerde yer alan diğer bazı sözcüklerin de Kur'an'a atıfta bulunulduğu düşünülür.

🔹 İslam'a göre Kur'ân, abdest alınarak tutulur. Bunun sebebi, Vakıa suresi 79. ayetinde "O'na (Kur'ân'a), ancak tertemiz olanlar dokunabilir." denilmesidir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN