Arama

Kur'an'ın sayfalarında ışıldayan peygamberlerin isimleri

Kur'an, ilk peygamber Hz. Âdem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar pek çok peygamberin gelip geçtiğini ve her kavme Allah'ın peygamber gönderdiğini bize haber verir. Ancak bunlardan sadece 25 tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Peki, Kur'an'da geçen peygamberlerin isimleri nelerdir? Sizler için sırasıyla, Kur'an'da adı geçen peygamberleri listeledik.

Kur'an, ilk peygamber Hz. Âdem'den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.s.) kadar pek çok peygamberin gelip geçtiğini ve her kavme Allah'ın peygamber gönderdiğini bize haber vermektedir. Hicr Sûresinin 10. ayetinde "Ey Muhammed! Andolsun, senden önceki topluluklara da peygamber gönderdik." Nahl Suresi'nin 36. ayetinde "Andolsun biz, her ümmete, "Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının" diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün." buyrulmaktadır. Bu ayetler tarihî süreç içerisinde Yüce Allah'ın insan topluluklarını peygambersiz bırakmadığını gösterir.

Kur'an-ı Kerim'in İsra Sûresi'nin 15. ayetinde "Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edici değiliz." buyurulmaktadır. Bu ayetten de anlaşılan Allah bütün kavimlere, bütün topluluklara peygamberler göndermiştir. Ancak bunlardan sadece 25 tanesinin ismi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Hadislerde gönderilen peygamberlerin sayısının 124 bin olduğunun haber verilmesinden hareketle insan topluluklarının bulunduğu her bölgeye Allah'ın peygamber gönderdiği; ancak bunların hepsinin ismini Kur'an'da, Tevrat ve İncil'de zikretmediği hükmüne ulaşılabilir. Zira Kur'an'da kendilerine peygamber gelmemiş hiçbir topluluk ve ümmet bulunmadığı açıkça beyan edilmiştir.

  • 2
  • 26
HZ. ÂDEM
HZ. ÂDEM

İslâmî kaynaklarda insanlığın atası olması sebebiyle ebü'l-beşer, Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'ın seçkin kıldığı kişiler arasında sayılmış olduğundan safiyyullah unvanlarıyla da anılır. Ahd-i Atîk'te bu kelime, insan ve insan türü anlamında 500'den çok yerde, nâdiren de özel isim olarak ilk insan için kullanılmıştır. Hz. Âdem'in dili İslâmî telakkiye göre Arapça, Yahudi ve Hristiyanlara göre ise Ârâmîce idi. Cennette Arapça, yeryüzüne inince de Süryânîce konuştuğu, on iki yazı çeşidi ile 700 dil bildiği de öne sürülmüştür.

  • 3
  • 26
HZ. İDRÎS
HZ. İDRÎS

Kur'an'da sadece iki yerde doğrudan zikredilir. Bunların birinde, "Kitapta İdrîs'i de an; çünkü o çok sadık bir peygamberdi. Biz onu yüce bir makama yükselttik", diğerinde, "İsmâil'i, İdrîs'i, Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdendi." denilmektedir. Kur'an'da İdrîs'le ilgili olarak "ağlayarak secde etme, doğruya ulaştırılma, seçkin kılınma"; "şanının ve mekânının üstün ve yüce olması"; "sabredici olma"; "sıddîk ve nebî olma" gibi nitelikler de yer alır. Hadislerde İdrîs'ten sadece mi'rac hadisesi dolayısıyla bahsedilir. Hz. Peygamber onunla bazı rivayetlere göre ikinci, hadislerin çoğunluğuna göre ise dördüncü kat semada karşılaşmıştır.

  • 4
  • 26
HZ. NÛH
HZ. NÛH

Büyük peygamberler arasında sayılan, kendisine inanmayan kavmi tûfan ile helâk edilen peygamber. Adı İbrânîce'de Nôah, Yunanca'da Nôe şeklindedir. Tevrat'a göre babası Lamek, "Rabbin lânetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak." diyerek oğluna Nûh adını vermiştir. Diğer taraftan Nûh'un, tûfan hadisesinin Sumer ve Bâbil versiyonlarındaki kahramanlarıyla aynı kişi olduğu da söylenmektedir. Habeş dilinde nâha kelimesinden türeyen Nûh'un "uzun zaman" manasına geldiği ve "ömrü uzun" anlamında kullanıldığı söylenir.

  • 5
  • 26
HZ. HÛD
HZ. HÛD

Kur'ân-ı Kerîm'de Âd kavmine gönderildiği bildirilen peygamber. Şeceresiyle ilgili olarak İslâmî kaynaklarda değişik rivayetler bulunmakla birlikte genellikle Âd b. Us b. Aram b. Sâm b. Nûh'a çıkarılmakta; Âbir'le aynı kişi sayıldığı gibi onun oğlu olarak da gösterilir. Kur'an'da adı 10 defa geçmektedir. Kur'an'ın 11'inci suresi onun adını taşımaktadır.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN