Arama

İslam mimarisinin tacı camilerin bölümleri

İslam aleminin nişaneleri, birlik ve beraberliğin sembolü camilerimiz… Herkesin üzerindeki makam ve unvanı bırakıp abd olarak Rabbine kulluk ettiği, kardeşliğin ve sevginin hasıl olduğu kubbesi altında manevi şifayı bulduğu mabedlerimiz… Eşiğinden herkesin geçtiği, İslam aleminin en güzel meskeni olan camilerimiz, ilk inşa edildiği günden bu yana çeşitli formlar kazandı ve günümüzdeki halini aldı. Maneviyatın ve estetik zevkin doruklarını yaşatan mabedlerimizinbu gelişimine beraber tanık olalım…

İNSANIN MABET ARAYIŞI

💠 İnsanoğlu var olduğu günden bu yana inandığı din için mabetler yapma gereği duymuştur. Bu mabetler genelde birleştirici bir özelliğe sahip olup buralarda çeşitli ibadetler yapılır. İslam öncesi dönemlere baktığımızda da gerek ilahi gerek gayri ilahi bir din olsun toplumlarda yerleşim alanların merkezinde her daim bir ibadethane bulunmuştur. Merkezde yer alan bu ibadethaneler mensup olduğu millet ve bölgeye göre şekillenmiştir.

💠 İslam coğrafyasına baktığımızda ise İslam'ın yayılması beraber insanlar inandığı din için bir ibadethane yapma gereği duymuşlardır. Peygamber Efendimizin (SAV) tebliği ile İslam'ın yükümlüklerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, dönemin zorlu şartlarından ötürü kolayca bir araya gelememişler, Mekkeli müşriklerin çeşitli zulüm ve baskılarına maruz kalmışlardır. Bundan ötürü Müslümanlar, hicretten önce Dârülerkam'ı bir mescit haline getirmişlerdir.

TÜRKİSTAN'IN GÖZBEBEĞİ 10 CAMİ

İSLAM ALEMİNİN İLK CAMİLERİ

💠 Akabe Biatları ile Medine'de Müslüman sayısının artması ve hicretle beraber insanların namazlarını eda edebilmeleri için mescitler inşa edilir. Böylece İslam tarihinde ilk ibadethaneler kurulmaya ve zaman içinde gelişim göstermeye başlar.

💠 İlk Muhacirlerin Kuba 'da temelini attığı Kuba Camii'nin ardından Medine'de başka bir mescit inşa edilmesi gerekir. Rivayetlere göre Peygamber Efendimiz (SAV) Medine'de inşa edeceği mescit için devesini salar ve devenin çöktüğü yerdeki araziyi Sehl ve Süheyl adında iki yetimden satın alarak Mescid-i Nebevî'yi yaptırır. Kuba'daki mescit gibi törenlerle inşaatına başlanılan Mescid-i Nebevi, 7 ay kadar bir süre içinde inşa edilir. Mescidin arka kısmı da fakir sahabelerin barınma ve eğitimi için ayrılır. Burada da zamanla sayısı dokuza çıkacak Suffe odaları kurulur.

(Buhârî, "Menâḳıbü'l-enṣâr", 45)

💠 Tebliğle beraber Müslümanların sayısı gün geçtikçe artar. Peygamber Efendimiz (SAV) kabile ve mahalleler içinde de ayrı mescitler inşa edilmesini emreder. Kısa bir süre sonra Medine ve çevresinde birçok mescit inşa edilir. İslam tarihçisi Belâzürî'ye göre ise Mescid-i Nebevî ve Mescid-i Kubâ dışında Medine'de dokuz mescid daha bulunur. Bu mescitlerde vakit namazları kılınmakla beraber o dönemlerde cuma namazları ise sadece Mescid-i Nebevî'de kılınır.

(Ensâb, I, 273)

💠 İslamiyet'in yayılmasıyla beraber Medine dışında ve fethedilen bölgelere birçok cami ve mescit inşa edilir. Hemen hemen her kabilede olan mescitler adeta İslamiyet'in bir nişanesi olur ve bu bölgelerin küfürden sakındığına işaret eder. Bazı kabileler eski medetlerini yıkıp aynı yerde mescitler inşa eder. İslamiyet'in farklı bölgelere yayılmasıyla da mescitler ufak gelir ve daha büyük camiler inşa edilir.

AMASYA'NIN İNCİLERİ: TARİHİ CAMİLER

CAMİ VE MESCİD KAVRAMLARI

➡ Kur'an-ı Kerim, hadisler, eski yazma eser ve İslam kaynaklarında mescit sözcüğü, camii yerine kullanır. Arapça secde edilen yer anlamında sücud kökünden gelen mescid, "eğilmek, tevazu ile alnı yere koymak" manasına gelir. Günümüzle karşılaştırıldığında camiye oranla daha sade ve küçük yerlere mescid denir.

➡ Cami ise Arapça toplayan, bir araya getiren anlamında "cem" kökünden gelir. Mescidlere oranla içinde cuma namazı kılınır ve hatibin hutbe okuması için minber bulunur. Fakat Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebevî, Mescid-i Aksâ gibi önemli yerlerin isminde mescit olsa de buralar cami olarak kabul edilir.

CAMİ VE BÖLÜMLERİNİN FONKSİYONLARI

➡ Camiler, İslam alemi için her daim sosyal ve sosyokültürel açıdan çok önemli olmuşlardır. Asli görevi ibadethane olsa da camiler ilk zamanlar idare, eğitim- öğretim merkezleri olarak kullanılmıştır. Daha sonraları askeri, siyasi, hukuk ve devlet müessesi olarak da önemli işlerin merkezi haline gelmiştir.

➡ İslamiyet'in tebliğ edildiği ilk zamanlar cami ve mescitler birer eğitim ve öğretim merkezidir. Müslümanlar buralara gelir ve Peygamber Efendimiz'den (SAV) dinin vecibeleri hakkında bilgi alırdı. Aynı şekilde mescitte Kur'an-ı Kerim, belagat ve okuma yazma öğretilir Müslümanlar ilimle haşır neşir olurdu. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'in ilk emri olan "Oku!" ayetini gerçek manasıyla camilerde yaşamaya çalışmışlardır.

İSTANBUL'DA BOĞAZIN İNCİSİ 10 YALI CAMİİ

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN