Arama

İşari tefsirler

Hicri bir ve ikinci asırlarda gelişen Tefsir ilmi farklı yöntemler kullandı. Bunlar arasında en çok tercih edilenler ise Rivayet Tefsiri ve Dirayet Tefsiri metodları oldu. İslam tarihindeki zühd hareketlerinin yoğunlaşması ve mutasavvıfların Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeleri ile beraber İşari Tefsir yöntemi ortaya çıktı. Bu yöntemle günümüzde de çokça okunan tefsir kitapları telif edildi.

Açıklamak ve ortaya çıkarmak anlamlarına gelen tefsir kelimesi ıstılahta ise Kur'an-ı Kerim'in izah edilmesi, yorumlanması anlamlarını taşır.

◼ Tefsir ilminde dil bilimleri, Kur'an-ı Kerim literatürü, hadis, tarih, mantık, fıkıh gibi ilim dalları bir arada kullanılır. Çok önemli bir ilim olan tefsirde derinleşen alimler İslami ilimlerin hemen hepsine hakim olan isimler olmuştur.

TEFSİR OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

◼ Kullandıkları kaynaklar ve belirledikleri yöntemler açısından beş farklı tefsir türü bulunur. Bu çeşitlilik Kur'an-ı Kerim'in barındırdığı zengin anlamları izhar etmek açısından önemlidir.

◼ Bu yaklaşımlardan ilki olan Rivayet Tefsiri'nde müfessir Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, sahabeyi ve sahabeden faydalanan nesli esas alırken Dirayet Tefsiri'nde rey öne çıkar. Lugavi Tefsir lafızlara odaklanırken Karma Yöntem'de beş yöntem bir arada kullanılır. Tefsir yöntemlerinden beşincisi ise İşari Tefsir'dir.

◼ Lügatte gösterme ve ifade etme manalarına delalet eden işaret kelimesi, tasavvufta ibare ile anlatılamayan manasındadır. İşari tefsir de keşf ve sezgi yoluyla yapılan tefsir türüdür.

◼ İşari Tefsir yöntemine göre İslami ilimlerin yanında sezgi, keşf ve manevi tecrübelerini de tefsir aracı olarak kullanırlar. Burada öne çıkan argüman "Kur'an-ı Kerim'in iyice düşünülmesini öğütleyen ayetler"dir.

HİCRİ BİRİNCİ ASIRDA TEFSİR FAALİYETLERİ

İşari tefsir anlayışını doğuran düşünceye göre Kur'an-ı Kerim'de geçen kelime ve ayetlerin zahirden farklı olarak iç manaları da mevcuttur.

◼ Bu hakiki anlama ulaşmak sadece ilmi yeterlilik ile mümkün değildir. İlmi birikim ve ufuk açıcı tefekkürün yanında insan-ı kamil olma yahut bu yolda yolcu olmak gerekir.

◼ Hicri ilk iki asırda Müslümanlar büyük bir dikkat, derin bir sezgi ve ufuk açıcı bir ihtimam ile Kur'an-ı Kerim'i okur ve buna uygun olarak zühde, takvaya yönelirler.

◼ Zamanla bir türe dönecek olan bu zahidane davranışlar insanların dünyadan yüz çevirip ahirete yönelmelerine sebep olmuştur. İşari Tefsir bu yorumlamaların neticesinde kurumsallaşmıştır.

İSLAMİ İLİMLERİN ORTAYA ÇIKIŞI

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN