Arama

İçimizdeki düşman: Riya

İnsanlığın en büyük hastalıklarından birisi olan riya, görünmek temelinde ortaya çıkan bir günahtır. Hak Teala istediği için yapılması gereken ibadetler, kullar arasında gösteriş ve nam gibi sebeplerle ifa edildiğinde vuku bulan riya, ihlasın zıddı olarak bilindiği gibi aynı zamanda Efendimiz tarafından da "küçük şirk" olarak tarif edilir.

🔸 Saygınlık kazanma, kabul görme, kendini tatmin etme gibi manalara delalet eden riya, insanın var olduğunu görünme kültü üzerinden tarif etmesi olarak kabul edilir.

🔸 Bilhassa ibadetler üzerinde gerçekleşen bu eylem, kişinin amellerini yediği gibi onu manen aşağıya çekerek tatminsizlik ve aldatıcı duygulara sürükler.

Dini konularda yol gösterici cevaplar

Ey iman edenler! Allah'a ve âhiret gününe inanmadığı halde malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır; kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah, inkârcı topluluğa hidayet vermez.

Bakara Suresi 264. Ayet

Bakara Suresi 264. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Bakara Suresi 264. Ayet Tefsiri

➡ Malî yardımın, infak ve sadakanın Allah rızâsı için yapılmış olmasının kesin işareti, yardım yapılan kimseden hiçbir menfaat beklememek, onu yardım sebebiyle minnet altında tutmamak, incitmemek, hiç böyle bir şey olmamış gibi davranmaktır. Büyük ecri bu şekilde verenler alacak, korku ve üzüntüden kurtulma saadeti de bunların olacaktır. Vâhidî'nin rivayetine göre 262. âyet Hz. Osman ve Abdurrahman b. Avf'ın, Tebük Seferi öncesinde orduya yaptıkları yardım vesilesiyle gelmiştir. Bu iki büyük sahâbîden birincisi savaş araç ve gereçleri olmayan bütün gazilerin bu ihtiyaçlarını karşılamış, ikincisi de servetinin yarısını bağışlamıştır (Esbâbü'n-nüzûl, s. 61). Kendisine sadaka verilecek kişiye karşı takınılacak tavır bir şekilde onu incitecekse bunu vermek yerine uygun sözler söylemek ve ihtiyacını arzeden kişiyi hoş görmek, durumunu başkalarına duyurmamak mânevî sonuç, ecir ve ahlâkî davranış olarak tercih edilmektedir. İnsanları, sadaka ve malî yardım yüzünden minnet altında bırakmaya ve incitmeye kalkışanların bu davranışı, Allah'a ve âhirete iman etmeyen, başkalarına gösteriş olsun diye veya kişiden menfaat beklediği için harcama yapan kimselerin davranışlarına benzetilmiş, bunun da semere ve sonucu kaya misaliyle anlatılmıştır.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

İçimizdeki düşman: Riya

🔸 Ka'b İbnu Mâlik (RA) anlatıyor:

"Resûlullah (SAV)'ın şöyle söylediğini işittim: "Kim âlim geçinmek, sefihlerle münâzara yapmak ve halkın dikkatlerini kendine çekmek gibi maksadlarla ilim öğrenirse Allah o kimseyi cehenneme atar."

[Tirmizî, İlm 6, (2656).]

Resul-i Ekrem'in (SAV) hadis-i şeriflerini okumak için tıklayın

Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise (gerçek ve samimi) yardımcıları yoktur.

Bakara Suresi 270. Ayet

Bakara Suresi 270. Ayeti dinlemek ve mealini okumak için tıklayın

Bakara Suresi 270. Ayet Tefsiri

➡ "Samimi yardımcıları olmayan zalimler"den maksat, özellikle yoksullara ilgi göstermeyen, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayan, servetin sahipleri üzerine borç, ihtiyaç sahiplerine hak olan zekât, nafaka ve sadakayı onlardan esirgeyen kimselerdir. Kur'an dilinde zalimin mânalarından biri de haksızlık eden, borcunu ödemeyendir. Böyle kimselerin yakın çevrelerinde bulunanlar bile onlardan memnun olmazlar, onlardaki haklarını zorla veya gizlice almaya çalışırlar (adak hakkında bilgi için bk. Hac 22/29). Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 425-426

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

İçimizdeki düşman: Riya

🔸 Hz. Ebû Hüreyre (RA) anlatıyor:

"Resûlullah (SAV) bir gün: "Hüzün kuyusundan Allah'a sığının!" buyurdular. Oradakiler: "Ey Allah'ın Resûlü! Hüzün kuyusu da nedir?" diye sordular. "O, dedi, cehennemde bir vâdidir; cehennem, o vâdiden her gün yüz kere Allah (CC)'a sığınma taleb eder." "Ey Allah'ın Resûlü! denildi, oraya kimler girecek?" "Oraya dedi, amellerinde riya yapan kurrâlar girecektir!..."

[Tirmizî, Zühd 48, (2384).]

Resul-i Ekrem'in (SAV) hadis-i şeriflerini okumak için tıklayın

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN