Arama

Prof. Uğur Derman
Aralık 22, 2023
1897’deki Türk-Yunan harbinden iki latîf hâtıra - 1

XIX. asrın son yıllarında Osmanlı Devleti'yle Yunanlılar arasındaki gerginlik daha da artmış, Yunanistan'ın Osmanlı tebaası olarak yaşayan Rumları ısyâna teşviki, bardağı taşıran damla olmuştur.

Müşîr Edhem Paşa kumandasındaki Osmanlı ordusu 17 Nisan 1897'de Yunanistan'a harb îlan etmiş, bir ay kadar süren bu muhârebede eskiden Osmanlı toprağı olan Yenişehir (Larissa) ve Dömeke şehirleri de yine aslına rucû ederek Osmanlıların eline geçmiştir. Rusya'nın baskısı olmasa Osmanlı ordusu Atina'ya kadar inebilecek güce sahibdi. 19 Mayıs 1897'de mütâreke yoluna gidildi. Bir manzûmenin sonunda ebced hesabiyle târih düşürerek hâdiseleri tesbît ve tebrîk cihetine giden Osmanlı şairleri 25 Nisan 1897'de Yenişehir'in, 17 Mayıs 1897'de ise Dömeke'nin yeniden fethini bu yolla kayda geçirdiler. Lâkin bu gibi tebrikler ekseriyâ is mürekkebi veyâ zer-mürekkep ile devrin bir büyük hattatı tarafından yazıldığı halde, bu tarih levhaları -kendisi de ince marangozlukla uğraşan- Sultan II. Abdülhamid'in hoşlanacağı biçimde arûsekli sedefle hazırlandı.

Bu makalemizde her iki fetih hâdisesinin sedefle hazırlanmış tarih manzumelerini tanıtacağız. Yenişehir için olanı Osmanlı vak'a-nüvîsi Ahmed Lutfi Efendi (1817-1907), Dömeke için olanı ise Yıldız Kütübhânesi hâfız-ı kütübü Sabri Efendi (Kalkandelen, 1862-1943) inşâd etmişler, bunları, celî ta'lîk hattıyla o devrin büyük üstâdı Sâmi Efendi (1838-1912) yazmıştır.

Önce Yenişehir fethinin tarihini verelim:

Hazret-î Sultan Hamîd'i mazhar etmiştir Hudâ

Âyet-i "innâ fetahnâ" sırrına bî-iştibâh

"Eynemâ kâne" teveccüh eylese teshîl eder

Ol şeh-î dîn-perverin ahkâmını Rabb-i İlâh

İşte ez cümle Yenîşehr'i dahî feth eyledi

Seyf-i kahr û savletiyle ol Şeh-î encüm-sipâh

Rûh-ı pâk-î Hazret-i Kerrâr'ı şâdân eyledi

Lem'a-pâş oldukça seyf-î şevketî mânend-i mâh

Kuvve-î kudsiyyesiyle satvet-î şâhânesi

Hamdü-lillah etmede â'dâsını mahv ü tebâh

Üçler imdâdiyle târîhin dedi vak'anüvîs

Eski mülkiyken Yenişehr'i yenîden aldı Şâh

1314 Sâmi

(Allah, Sultan Hamid Hazretlerini şüphesiz "İnnâ fetahnâ leke" âyetinin sırrına erdirmiştir. Her nereye dönse, Allah, dînini seven o Pâdişah'ın hükümlerini kolaylaştırır. İşte bu arada hücûmla kahr eden Yıldız askerleriyle Yenişehir'i de feth eyledi. Yüce kılıcı ay gibi parladıkça Hazret-i Ali'nin rûhunu sevindirdi. Mukaddes gücü ile Şâh'a yakışan kudreti, hamdolsun ki düşmanlarını mahv ü berbâd etmektedir. Üçlerin yardımıyla vak'a-nüvîs tarihini söyledi: Pâdişah eski mülkü iken Yenişehr'i yeniden aldı. 1311+3= 1314).

(Yazının devamı gelecek hafta…)

Prof. Uğur Derman

Resimaltı yazısı:


Resim 1: Sâmi Efendi'nin Yenişehir fethi için yazdığı celî ta'lîk levha.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN