Arama

Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan 10 kitap

Osmanlı, 600 yıl dünyaya hükmederek dev bir imparatorluk oluşturdu. Söğüt'te başlayan bu tarihi yolculuk, üç kıtaya yayıldı. Peki, Osmanlı bir sınır beyliğiyken dünyanın en güçlü devleti haline nasıl geldi? Sizler için Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan 10 kitabı derledik.

  • 1
  • 10
Halil İnalcık– Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ
Halil İnalcık– Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ

Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ kitap özeti:

Usta tarihçi Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ adlı eserinde Osmanlı'nın bir sınır beyliğiyken dünyanın en güçlü devletine dönüşme hikâyesini anlatıyor. Halil İnalcık sayesinde klasik çağ tabiri tarih literatürüne kazandırıldı.

Bu eserinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 1300-1600 yılları arasındaki siyasi gelişmeleri, devlet yönetimi, iktisadi örgütlenmelerini ele alınır. Hâlâ tartışılmakta olan Osmanlı tarihinin dönemlendirilmesi konusuyla başlayan kitabın ilk bölümünde Osmanlı Devleti'nin kökeni, sınır beyliğinden imparatorluğa geçiş serüveni, Fetret Dönemi ve ardından gelen toparlanışı, imparatorluğun iyice kuvvetlenerek bir dünya gücü oluşu ve gerileme meseleleri ele alınmaktadır.

Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Batı ile ilgili uyarıları

İkinci bölümde Osmanlı'nın özellikle devlet yönetimi analiz edilmekte; hanedanın doğuşu, tahta çıkış (cülus), devlet kavramı ve sınıf sistemi, hukuk, saray, merkezi yönetim, eyalet yönetimi ve timar sistemi incelenmektedir.

Üçüncü bölümde Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ekonomik ve toplumsal yaşam üzerinde durulmakta ve uluslararası ticaret, Osmanlı kentleri, ulaşım ağı, kentli nüfus, lonca ve tüccarlar gibi konular anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde imparatorluk halkının dini yaşamı, kültür ortamı, medreseler, ulema, ilmi çalışmalar, bağnazlık ve halk kültürü ile tarikatlar özetlenmektedir.

Kitabın son bölümü olan beşinci bölümde ise Osmanlı hanedanı soy ağacı, Osmanlı tarihi kronolojisi, sözlük, ağırlıklar ve ölçüler gibi tarih tutkunlarının hem işlerini kolaylaştıracak hem de bundan sonraki okumalarını zenginleştirecek ekler yer almaktadır.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 2
  • 10
Halil İnalcık- Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları
Halil İnalcık- Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları

Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları kitap özeti:

Osmanlı, geniş bir coğrafyada dünya tarihinin en uzun ömürlü ve etkili siyasi teşkilatlarından birinin kurucusudur. Halil İnalcık'ın bu eseri, hanedanın hükümdarlığı altındaki Osmanlı Devleti'nin tarihine, kuruluş döneminde hüküm sürmüş yedi sultanın biyografileri penceresinden ışık tutmaktadır. Kuruluş döneminin ağırlıklı olarak askeri ve siyasi serüveni bilimsel ve yalın bir anlatımla sunulmaktadır.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 3
  • 10
Aşık Paşazade- Tevarih-i Al-i Osman
Aşık Paşazade- Tevarih-i Al-i Osman

Tevarih-i Al-i Osman kitap özeti:

Aşık Paşazade'nin bilinen, gerçek anlamda ilk Osmanlı tarihi eseridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarının öyküsünü akıcı, açık bir dil ve heyecan verici bir üslûpla anlatılır. Tevârîh-i Âl-i Osmân veya Âşık Paşazâde Tarihi adıyla anılan bu eserin bilimsel yayının hakkında günümüz diline aktarılmış biçimi de verilmektedir.

Âşık Paşazade, 1400 yılında Amasya'da doğdu. Asıl adı Derviş Ahmed Aşıkî'dir. Âşık Paşa'nın soyundan geldiği için, Aşık Paşazade ismiyle tanınmıştır. Hayatı hakkında çok az bilgi bulunan Âşık Paşazade'nin doğumu üzerinde çeşitli iddialar vardır. Kimi kaynaklar doğum tarihi, 1393 yılı olduğu söylense de netlik bulunmaz. İstanbul'un fethine tanık olan Aşık Paşazade, Çelebi Sultan Mehmed ile birlikte birçok muharebeye de katılmıştı.

Kitabı satın almak ve incelemek için tıklayın.

  • 4
  • 10
Ahmet Cevdet Paşa- Osmanlı İmparatorluğu Tarihi
Ahmet Cevdet Paşa- Osmanlı İmparatorluğu Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu Tarihi kitap özeti:

Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti'nin âbide şahsiyetlerindendir. Büyük bir ilim ve devlet adamıdır. Tükenmek bilmeyen enerjisi, engin vukufu, derin bilgisi, ikna kabiliyeti, dirayeti ve vakarı ile temayüz etmiştir. Hukuk, tarih, dil, edebiyat, gramer, mantık gibi farklı konularla meşgul olmuş; ilgilendiği her alanda şaheserler vücuda getirmiştir. Devletine en alt kademeden bakanlığa kadar her seviyede hizmet etmiş her makamın hakkını vermiştir.
Kurulmasında önemli rol oynadığı Encümen-i Daniş üyeliğine getirilen ve bu kurulun kararıyla Osmanlı tarihinin en muhataralı ve buhranlı dönemi olan; Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan, Yeniçeriocağı'nın kaldırılmasına kadar ki dönemin (1774-1826) tarihinin yazılması görevi kendisine verilen Ahmet Cevdet Paşa, böylece 1854 yılında yazmaya başladığı ünlü eseri Tarih-i Cevdet'i 1884 yılında tamamlamıştır. Ahmet on iki cilt olan bu eserini yazarken; ulaşabildiği yerli ve yabancı tarih kitaplarını, vakanüvis tarihleri, sefaretnameleri, özel tarihleri ve hatıratları, arşiv kayıtlarını, tezkireleri velhasıl eserine kaynak teşkil edebilecek malzemeleri toplamış ve bunları büyük bir titizlikle değerlendirmiştir.
Ahmet Cevdet Paşa, bu eserinde tarih yazıcılığına; tarih felsefesi ve metodu açısından yeni bakış açısı kazandırmış ve eski tarih yazıcılığı ile yeni anlayış arasında köprü vazifesi görmüştür. Hadiselerin sadece oluş şekillerini anlatmakla yetinmemiş olayların sebep-sonuç ilişkilerini tahlile çalışmıştır. Tarih okunması ve öğrenilmesinin mutlak gerekliliğine inanan Ahmet Cevdet Paşa, kaynak seçiminde titizlik göstermeyen ve olaylar karşısında objektif davranmayan tarihçileri de tenkit etmiştir. Aynı zamanda Avrupa tarihinin ve kurumlarının da iyi öğrenilmesinin önemine de değinen Ahmet Cevdet Paşa, bu eserinde Avrupa tarihi ile ilgili değerlendirmeler de yapmıştır.

Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili haberimize ulaşmak için tıklayın.
Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti'nin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan en buhranlı döneminde, inancına ve kültürüne sadık kalmış, sağlıklı görüşü ve usta kalemiyle dönemine ve kendinden sonraki çağa ışık tutmuştur.

Kitabı satın almak ve incelemek için tıklayın.

  • 5
  • 10
Erhan Afyoncu- Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi
Erhan Afyoncu- Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi

Herkes İçin Kısa Osmanlı Tarihi kitap özeti:

Osmanlı İmparatorluğu, tarihin gördüğü en büyük imparatorluklardan birisiydi. 16. yüzyılda dünya siyasetine yön vererek, bugünkü dünyanın siyasi ve dini yapısının oluşmasına büyük katkıda bulundu. Osmanlı İmparatorluğu, tarih sahnesinden çekilmesine rağmen hâlâ izleri duruyor. Ancak hayatımızın hemen hemen her safhasında izleriyle karşılaşmamıza rağmen Osmanlı tarihi özellikle akademik dünyanın dışındaki okurlar için hâlâ karanlıklar içerisinde. Son 50-60 yılda bütün dünyada Osmanlı tarih yazıcılığı büyük aşama kaydetmesine rağmen, akademik araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlar ülkemizde kamuoyuna fazla ulaşamadı.

Osmanlı tarihini değiştirecek belgeler için tıklayın.

Bu kitapta Osmanlı tarihi ana hatlarıyla anlatılırken akademik araştırmaların sonucunda ortaya çıkan bilgilerden hareket edilmiş, ancak konular anlaşılır bir üslupla verilmeye çalışılmıştır.

Kitabı satın almak ve incelemek için tıklayın.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN