Arama

Nizamülmülk'ten devlet yönetimi konusunda tavsiyeler

Nizamülmülk, İslam dünyasının en başarılı vezirlerinden biridir. Büyük Selçuklu döneminde Alparslan ile başlayan vezirliği uzun yıllar devam etmiş ve devletin gelişimine büyük katkılarda bulunmuştu. Yalnızca vezirliğiyle değil ilmi faaliyetlerle de adından sıklıkla söz ettiren Nizamülmülk, siyasetname türünün en başarılı örneğini Sultan Melikşah'ın isteğiyle kaleme aldı. Ünlü vezir eserinde dönemindeki sorunları ciddi bir şekilde ele almış ve bunlar için çözüm önerileri sunmuştu. Ayrıca devletin yaşadığı problemler üzerinden de örnekler vermişti. Peki, Nizamülmülk'ün bütün çağlara hitap edecek devlet yönetimi hususunda verdiği tavsiyeler nelerdi?

Nizamülmülk, idarî ve siyasî kabiliyetleriyle Alparslan'ın dikkatini çekti. Bu nedenle Alparslan, tahta geçtikten bir ay sonra Kündürî'yi azledip yerine Nizamülmülk'ü tayin etti. Malazgirt Muharebesi hariç Alparslan'ın bütün seferlerine katılan Nizamülmülk, bu savaşların kazanılmasında ve Kutalmış'ın isyanının bastırılmasında önemli rol oynadı.

Selçuklu Devleti onun vezirliği zamanında gücüne güç kattı. Hayatı boyunca Selçuklu Devleti'nin kalkınması için uğraştı.

Selçuklu'nun başarılı veziri Nizamülmülk'ün Haşhaşilerle mücadelesi

  • 4
  • 15
TÜRÜNÜN EN BAŞARILI ÖRNEĞİ: SİYASETNAME
TÜRÜNÜN EN BAŞARILI ÖRNEĞİ: SİYASETNAME

Nizamülmülk vezirliğinin yanı sıra İslam kültür ve medeniyeti, çeşitli İslam devletleri ve özellikle Büyük Selçuklu devlet teşkilâtı hakkında bilgi veren Siyâsetnâme (Siyerü'l-mülûk) adlı eseriyle tanınır.

📚Devlet yönetimi hususunda tarih boyunca âlimler, devlet adamlarını ikaz etmişler, yazdıkları eserlerle onlara nasihat ve tavsiyelerde bulunmuşlardı. Bu tür eserlerin en meşhurlarından biri de yarım asırlık devlet adamlığı tecrübesine sahip Selçuklu veziri Nizamülmülk'ün Siyasetnâme'siydi.

  • 5
  • 15
SULTAN MELİKŞAH'IN İSTEĞİYLE YAZILDI
SULTAN MELİKŞAH’IN İSTEĞİYLE YAZILDI

📚Sultan Melikşah, devlet yönetimiyle ilgili bir kitap yazılması için yarışma açmış ve yazılan eserler arasından Nizamülmülk'ün (1092) tamamladığı Siyâsetnâme'yi beğenmişti. Nizamülmülk devlet teşkilâtı ve idaresiyle ilgili konuları işlediği Siyasetnâme'yi elli fasıl halinde düzenlediğini, çok faydalı bilgiler içeren bu eseri herkesin okuması gerektiğini, hiçbir hükümdarın bu esere ilgisiz kalamayacağını, bu kitap sayesinde din ve dünya işlerinin daha kolay yürütüleceğini söylüyordu.

📚Siyâsetnâme'de verilen örneklerin ve anlatılan hikâyelerin bir kısmı İslâm öncesine, büyük bir kısmı Selçuklu öncesine, bir bölümü de Selçuklu dönemine aitti. Nizâmülmülk, böylece çeşitli devirlerdeki uygulamaları karşılaştırarak kendi dönemi için en ideal olanı seçip tavsiye ettiğini vurgulamaktaydı.

Devlet yönetme sanatını kaleme alan siyasetnameler

  • 6
  • 15
SİYASETNAME'DE YER ALAN BAŞLICA KAVRAMLAR
SİYASETNAME’DE YER ALAN BAŞLICA KAVRAMLAR

📚 "Siyâsetnâme" (nasîhatü'l-mülûk) türünün en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen eser erken tarihlerden itibaren tarihçilerin ilgisini çekmiş, çeşitli neşir ve tercümeleri yapılmıştı. En güvenilir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır.

Nizamülmülk kitapta devletin nasıl yönetilmesine dair pek çok tavsiye bulunuyordu. Nizamülmülk'ün yönetim anlayışının temellerini oluşturan kavramlar din, adalet, düzen ve liyakat kavramları eksenindeydi.

📚Siyasetname çok derin bir içeriğe sahipti. İçeriğinde olduğu kadar değindiği konularda da sınırlamasını geniş tutmuş ve eserinde dini ve ilmi araştırmaların teşvik edilmesinden, ordunun yönetimine, dönemin mezhep ayaklanmalarından, saray yönetimine yani bir devletin bütün yönetim işleri hakkında düşüncelerini ortaya koymuştu.

📚Ünlü vezir eserinde dönemindeki sorunları ciddi bir şekilde ele almış ve bunlar için çözüm önerileri sunmuştu. Birtakım çözüm önerileri ve tavsiyelerde bulunurken devletin yaşadığı problemler üzerinden de örnekler vermiştir. Peki, Nizamülmülk halkı mutluluğa götürecek ideal bir yönetimde yöneticilere hangi tavsiyelerde bulundu?

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN