Arama

Yasin Suresi Türkçe oku... Yasin Suresi okunuşu ve Türkçe meali

Kur'an'ın kalbi olarak tanımlanan Yasin Suresi, Mekke döneminde indi. 83 ayetten oluşan Yasin suresinde, Hz. Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilir. Peygamber Efendimiz Yasin Suresi için şöyle buyurur: "Her şeyin bir kalbi vardır; Kur'an'ın kalbi de Yâsîn'dir." Peki, Yasin Suresi'nin anlamı nedir? Yasin Suresi'nin fazileti nedir? Yasin suresi okunuşu…

  • 1
  • 9
YASİN SURESİ'NİN ANLAMI
YASİN SURESİ’NİN ANLAMI

Yâsîn suresi, Mekke döneminde indi. 83 ayet olan sûre, adını ilk âyeti oluşturan "Yâ-Sîn" harflerinden almıştır. Sûrede başlıca insanın ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme, hesap ve ceza konu edilmektedir.

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan, Yasin Suresi'ni dinlemek ve okumak için tıklayın.

Hz. Muhammed aleyhisselâmın hak peygamber olduğu ona indirilen Kur'an deliliyle desteklenerek açıklanır; başka peygamberlerin tevhid mücadelelerinden bir kesit verilerek bu uğurda büyük sıkıntılara katlanan Resûl-i Ekrem ve ona tâbi olanlar teselli edilir. Allah Teâlâ'nın birlik ve kudret delillerine ve evrendeki yaratılış sırlarına dikkat çekilerek öldükten sonra dirilme gerçeği ve bunun sonuçları üzerinde durulur.

Râzî'nin belirttiği üzere bu sûrenin, İslâm inançlarının üç temel umdesinin (Allah'ın birliği, peygamberlik ve âhiret) en güçlü delillerle işlenmesine hasredildiği söylenebilir. Şöyle ki: 3. âyette –devamındaki delillerle teyit edilerek– peygamberlik müessesesi üzerinde durulmuş; müteakip âyetlerde Allah'ın birliği ve eşsiz gücü, öldükten sonra dirilmenin ve ilâhî huzurda yargılanmanın kaçınılmazlığı ortaya konmuş, son âyette de yine bu iki nokta (vahdâniyet ve haşir) özetlenmiştir. Kur'an'dan bu ölçüde de olsa nasibini alan kimse artık kalbinin payı olan imanı elde etmiş demektir ki bunun tezahürleri de diline ve davranışlarına yansıyacaktır.

  • 3
  • 9
YASİN SURESİ'NİN FAZİLETİ
YASİN SURESİ’NİN FAZİLETİ

Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'den Yâsîn sûresinin faziletine dair nakledilmiş sözler yer alır. Bunlardan biri şöyledir: "Her şeyin bir kalbi vardır; Kur'an'ın kalbi de Yâsîn'dir" (Tirmizî, "Fezâilü'lKur'ân", 7; Dârimî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 21; krş. Müsned, V, 26). İbn Abbas'ın da –bu sûrenin son âyeti hakkında– "Yâsîn'in ve onu okumanın niçin bu kadar faziletli olduğunu bilmiyordum; meğer bu âyetten dolayı imiş" dediği nakledilir (Zemahşerî, III, 294-295).

Hadislerin sıhhat durumu tartışmalı olmakla beraber, öteden beri İslâm âlimleri Resûlullah'ın bu sûreye özel bir ilgi gösterdiği kanaatini taşımışlar ve Müslümanlar da Kur'an tilâvetinde ona ayrı bir yer vermişlerdir. Bu sebeple Yâsîn sûresi için özel tefsirler kaleme alınmıştır.

  • 4
  • 9
YASİN SURESİ
YASİN SURESİ

1. Yâsîn.

2. Vel Kur'ân-il hakîm.

3. İnneke leminel mürselîn.

4. Alâ sırâtın müstakîm.

5.Tenzîlel azîzirrahîm.

6. Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.

7. Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü'minûn.

8. İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.

9. Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h'eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn

10. Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü'minûn

11. İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm

12. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan, Yasin Suresi'ni dinlemek ve okumak için tıklayın.

TÜRKÇE MEALİ

1.Yâ Sîn

2-5. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki, sen kesinlikle dosdoğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin.

6. (Bu kitap) izzeti büyük, rahmeti bol olan Allah tarafından ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir.

7. And olsun ki onların çoğu hakkında o söz (azap) gerçekleşecektir; çünkü onlar iman etmeyecekler.

8. Biz onların boyunlarına çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik, bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır.

9. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik, böylece gözlerini perdeledik; artık görmezler.

10. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, asla iman etmezler.

11. Sen ancak o zikre uyanı ve görmediği halde rahmândan korkanı uyarabilirsin. İşte böylesini hem bir af hem de değerli bir ödülle müjdele.

12. Şüphesiz ölüleri diriltecek olan biziz. Onların gelecek için yaptıkları her şeyi ve bıraktıkları her izi de yazıyoruz; aslında biz her şeyi apaçık bir ana kitaba kaydetmekteyiz.

13. Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn

14. İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn

15. Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm illâ tekzibûn

16. Kâlû rabbünâ ya'lemü innâ iIeyküm lemürselûn

17. Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn

18. KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm

19. KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn

20. Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn

21. İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn

22. Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn

23. Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn

24. İnnî izen Iefî daIâIin mübîn

25. İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn

26. KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn

27. Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan, Yasin Suresi'ni dinlemek ve okumak için tıklayın.

TÜRKÇE MEALİ

13. Onlara mâlûm şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti.

14. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar "Biz size gönderilmiş elçileriz" dediler.

15. Diğerleri ise şöyle karşılık verdiler: "Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem rahmân herhangi bir şey indirmiş değil; siz sadece yalan söylüyorsunuz!"

16. "Rabbimiz biliyor ki" dediler, "Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz.

17. Bize düşen, açıkça tebliğ etmekten ibarettir."

18. (İnkârcılar) şu karşılığı verdiler: "Doğrusu sizin yüzünüzden üzerimize uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz, biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır."

19. Onlar da dediler ki: "Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye öyle mi? Hayır! Siz sınırı aşmış bir topluluksunuz."

20. O sırada şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi; şöyle dedi: "Ey kavmim! Bu elçilere uyun.

21. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tâbi olun; onlar doğru yoldadırlar.

22. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki?

23. Hiç O'ndan başka mâbudlar edinir miyim! Eğer rahmân bana bir zarar vermek isterse onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar.

24. İşte o takdirde (başka bir tanrı edinirsem) ben apaçık bir sapkınlık içine düşmüş olurum.

25. İşte ben rabbinize iman etmiş bulunuyorum; bana kulak verin."

26-27. Ona, "Cennete gir" denildi. "Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim bilseydi!" dedi.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN