Arama

Mutaffifin suresi meali, tefsiri ve fazileti

Mekki surelerden olan Mutaffifin, ölçüde ve tartıda hile yapanlar anlamına gelen Arapça "el Mutaffifin" sözcüğünden adını alır. Mushaf sıralamasına göre seksen altıncı sırada olan sure imani hususlarda tebarüz eder. İki bölümde ele alınan Mutaffifin suresinin ilk kısmında tartı ve ölçüde hile yapanlar, sınırları aşanların durumu izah edilirken 18. ayetle başlayan ikinci kısımda ise müminlerin ahirette kavuşacakları sevinç anlatılır ve dünyada Müslümanlarla dalga geçen inkarcıların hali bildirilir.

Mutaffifin Suresi 1-6 Ayetler Meali

﴾1﴿ Eksik ölçüp tartanların vay haline!

﴾2﴿ Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler.

﴾3﴿ Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler (eksiltirler).

﴾4-6﴿ Onlar, o büyük gün için -insanların âlemlerin rabbinin huzuruna çıkacakları gün için- diriltileceklerini akıllarına getirmiyorlar mı?

Mutaffifin Suresi'ni dinlemek ve mealini dinlemek için tıklayın

Mutaffifin Suresi 1-6 Ayetler Tefsiri

➡ "Vay haline!" diye çevirdiğimiz veyl kelimesi, "ağır zarar, kötülük, hüzün, azap, helâk" gibi anlamlara gelir (Elmalılı, VIII, 5648). Ayrıca hadislerde cehennemdeki bir vadinin ismi olduğu da bildirilmiştir (Tirmizî, "Tefsîr", 22; Müsned, III, 75). Râgıb el-İsfahânî'ye göre bu kelimenin cehennemdeki bir vadiye isim verilmesi, mecazi anlamda olup "veyl"e muhatap olanların cehennem azabına uğrayacaklarını ifade eder (bk. el-Müfredât, "vyl" md.). "Ölçü ve tartıyı eksik yapanlar" anlamındaki mutaffifîn, mutaffif kelimesinin çoğuludur. 2-3. âyetlerdeki açıklamaya göre "alırken fazla fazla, verirken eksik ölçenler" mânasına gelir. Bu sebeple 1-3. âyetlerde bir taraftan eksik ölçüp tartanlar yaptıkları işin çirkinliğinden dolayı kınanırken diğer taraftan böylesine çirkin bir işe kalkışanların âhirette cezalandırılacağına dikkat çekilmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Mutaffifin Suresi 7-17 Ayetler Meali

﴾7﴿ Doğrusu şudur ki, günahkârların yazısı muhakkak siccîndedir.

﴾8﴿ Siccîn nedir, bilir misin?

﴾9﴿ O, amellerin kaydedilmiş bulunduğu bir defterdir.

﴾10﴿ Gerçeği yalan sayanların o gün vay haline!

﴾11﴿ Onlar yargı gününü asılsız sayanlardır.

﴾12﴿ Oysa onu, haddi aşan günahkârdan başkası inkâr etmez.

﴾13﴿ Ona âyetlerimiz okunduğu zaman, "eskilerin masalları" der.

﴾14﴿ Hayır! Gerçek şu ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır.

﴾15﴿ Ve gerçek şu ki onlar, o gün elbette rablerinden mahrum kalacaklardır.

﴾16﴿ Sonra onlar mutlaka cehenneme gireceklerdir.

﴾17﴿ Sonra da onlara, "İşte inkâr etmiş olduğunuz cehennem budur!" denilecektir.

Mutaffifin Suresi'ni dinlemek ve mealini dinlemek için tıklayın

Mutaffifin Suresi 7-17 Ayetler Tefsiri

➡ "Günahkârlar" diye çevirdiğimiz füccâr kelimesi fâcirin çoğulu olup bunların nitelikleri ve âhiretteki durumları 11-17. âyetlerde açıklanmıştır. Bunların yazılarından maksat da yapıp ettiklerine ait bilgileri içeren ve âhirette önlerine konacak olan kayıtlar, sicillerdir. Yüce Allah 7. âyette bu yazının siccînde korunduğunu, 9. âyette de siccînin "kaydedilmiş bir yazı" olduğunu ifade buyurmuştur. Müfessirlerden bazılarına göre siccîn, "yedi kat yerin dibi" veya "yerin altında bulunan büyük bir kaya"dır; bir kısmına göre de cehennemde bir kuyudur. Dilciler ise siccîn kelimesinin, "hapishane" anlamına gelen sicn kökünden türetildiğini ve onunla eş anlamlı olduğunu ileri sürmüşlerdir (Taberî, XXX, 60-61; Kurtubî, XIX, 257-258). Zemahşerî'ye göre siccîn, "şeytanların, inkârcı ve günahkâr olan insanlarla cinlerin amellerinin Allah tarafından kaydedildiği kötülük defteri, sicili" demektir (IV, 231).

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Mutaffifin Suresi 18-21 Ayetler Meali

﴾18﴿ Hayır hayır! Şüphe yok ki erdem sahiplerinin kaydı illiyyîndedir.

﴾19﴿ Bilir misin nedir illiyyîn?

﴾20-21﴿ O, amellerin kaydedildiği bir defterdir; onu Allah'a yakın olanlar görür.

Mutaffifin Suresi'ni dinlemek ve mealini dinlemek için tıklayın

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN