Arama

Kurban ile ilgili çok sorulan sorular ve cevapları

Mübarek Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslümanların aklına merak ettikleri bazı sorular geliyor. "Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?, "Ekonomik durumu iyi olan eşlerin her ikisi de kurban kesmeli mi?", "Kurban ne zaman kesilmeli?" gibi kurban kesimi ile ilgili merak edilen pek çok sorunun yanıtını sizler için hazırladık.

  • 1
  • 10
Kimler kurban kesmelidir?
Kimler kurban kesmelidir?

Kimler kurban kesmelidir?

🔶 Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş, temel ihtiyaçları ve borçlarından başka nisap miktarı mala sahip olup seferi olmayan her Müslümanın yerine getirmekle yükümlü olduğu malî bir ibadettir. Bu malın artıcı (nâmî) olup olmadığına ve üzerinden bir yıl geçip geçmediğine bakılmaz. Buna göre yukarıda zikredilen şartları taşıyıp, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gr. altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir.

🔶 Diyanet'e göre ailede zengin olan karı-kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? Evde aile reisinin kurban kesmesi ile zengin olan öteki aile fertlerinden kurban vecibesi düşer mi?

🔶 İbadetlerde yükümlülük ve bu yükümlülüğün bir neticesi olan ceza ve mükâfat bireyseldir. İslâm'a göre aile fertleri arasında mal ayrılığı esası vardır. Yani ailenin her bir ferdinin kendisine ait malı olabilir. Bu itibarla aile fertlerinden karı, koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altını veya bu miktar altın değerinde parası veya nâmî (artıcı) olmasa bile nisaba ulaşan fazla malı ve eşyası varsa, o kimse zengin sayılır. Aile fertlerinden bu şartları taşıyanlar, fıtır sadakası vermekle mükellef oldukları gibi Kurban Bayramı'nda da Hanefîler'e göre kurban kesmekle yükümlüdürler.

(İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 6/312-316)

▶ Şâfiî mezhebine göre ise aile için bir kurban kesmek sünnet-i kifâyedir. Dolayısıyla aileden birisinin kurban kesmesi ile hepsi için sünnet yerine gelmiş olur. Bu görüş asgarî derecede nisâba sahip olan aileler için daha uygundur.

(Nevevî, el-Mecmû', 8/384; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, 6/123)

  • 3
  • 10
Taksitle kurban alınabilir mi?
Taksitle kurban alınabilir mi?

Taksitle kurban alınabilir mi?

🔶 Din İşleri Yüksek Kuruluna göre kurban ibadetinin geçerli olması için kişinin, ibadet amacıyla kendi mülkiyetinde bulunan belirli nitelikleri haiz bir hayvanı kesmesi gerekir.

🔶 Mülkiyet ise hayvanı bizzat yetiştirme, hibe veya miras yolu ile olabileceği gibi satın alma yolu ile de gerçekleşebilir. Bu itibarla, taksitlendirme yolu ile satın alınan bir mal da alıcının mülkiyetine geçtiği için kurban kesmesini gerektirecek mali imkâna sahip olan kişinin bu yolla aldığı hayvanı kurban etmesinde bir sakınca yoktur.

  • 4
  • 10
Satın alınan kurbana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi ?
Satın alınan kurbana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi ?

Satın alınan kurbana, daha sonra başkaları ortak edilebilir mi ?

🔶 Kurban kesmek isteyen kişiler, büyükbaş hayvanlara yedi kişiye kadar ortak olabilirler. Böyle bir hayvan, yedi kişiye kadar ortak olarak satın alınabileceği gibi alındıktan sonra veya elde bulunan büyükbaş hayvana yedi kişiyi geçmemek kaydıyla başkaları da ortak edilebilir.

(İbn Nüceym, el-Bahr, 8/198)

🔶 Ancak ortak olunan büyükbaş hayvanın her bir hissesinin, yedide birden az olmaması gerekir.

(el-Fetâva'l-Hindiyye, 5/304)

  • 5
  • 10
Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?
Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

🔶 Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır.

(el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 576)

🔶 Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir.

(Kâsânî, Bedâi, V, 63)

▶ Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir.

(Nevevî, el-Mecmû', VIII, 383)

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN