Arama

İbn Mace kimdir? İbn Mace’nin hadis ilmine katkıları

En güvenilir hadislerin derlendiği, altı hadis kitabından oluşan Kütüb-i Sitte, Kur'an-ı Kerim'den sonra başvurulan ilk kaynaktır. Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı kabul edilen es-Sünen, hadis hafızı İbn Mace tarafından kaleme alınmıştır. Güvenilir bir ravi, hafızası güçlü bir muhaddis olan İbn Mace, 4341 hadis rivayet etmiştir. Peki, İbn Mace kimdir? İbn Mace'nin hadis ilmine katkıları…

  • 1
  • 14
KÜTÜB-İ SİTTE NEDİR?
KÜTÜB-İ SİTTE NEDİR?

🔸 Kütüb-i Sitte, hadislerin büyük bir kısmını ve genellikle güvenilir olanlarını ihtiva eden altı hadis kitabından oluşur.

🔸 Kur'an-ı Kerim'den sonra başvurulan ilk kaynak olan hadislerin derlendiği bu kitap, pek çok hadis-i şerifi konularla tasnif edilmiş şekilde aktarır.

🔸 Kütüb-i Sitte'de en güvenilir kaynak olarak Buhari ve Müslim'in derlediği eserler görülmüş, bunlara "Sahihayn" adı verilmiştir.

  • 2
  • 14
KÜTÜB-İ SİTTE HANGİ ESERLERDEN OLUŞUR?
KÜTÜB-İ SİTTE HANGİ ESERLERDEN OLUŞUR?

🔸 Ebû Dâvûd ve Nesâî'nin es-Sünenlerini, Buhari ve Müslim'in ardından gelen, güvenilirliği önemli ölçüde kabul edilen diğer hadis eserleridir.

🔸 Daha sonra bu dört kitaba, Tirmizî'nin el-Câmiʿu's-sahîhi eklenerek ihtiva ettikleri hadislerin genellikle sahih olduğu kabul edilip "el-usûlü'l-hamse" (beş asıl kaynak) dendiği, İbn Mace'nin es-Sünen'inin altıncı kitap olarak kabul edildiği bilinir.

🔍 En güvenilir hadislerin derlendiği kaynak: Kütüb-i Sitte

  • 3
  • 14
ALTINCI KİTABIN MÜELLİFİ: İBN MÂCE
ALTINCI KİTABIN MÜELLİFİ: İBN MÂCE

🔸 Kütüb-i Sitte'nin altıncı kitabı kabul edilen es-Sünen'in müellifi, hadis hâfızı İbn Mâce, 824 yılında doğdu.

🔸 Mâce'nin dedesinin veya annesinin adı (Sıddîk Hasan Han) yahut babasının lakabı (İbn Hacer) olduğu söylenir. Benî Rebîa'nın mevlâsı olduğundan Rabaî nisbesiyle de anılır.

  • 4
  • 14
HADİS ÖĞRENMEYE 15-20 YAŞLARINDA BAŞLADI
HADİS ÖĞRENMEYE 15-20 YAŞLARINDA BAŞLADI

🔸 Geleneğe uyarak 15-20 yaşlarında Kazvin'de hadis öğrenmeye başladığı tahmin edilir.

🔸 Burada daha çok Kazvinli hadis hâfızlarından Ali bin Muhammed et-Tanâfisî ile Ebû Hucr Amr bin Râfi' el-Becelî'den faydalandı.

🔍 Buhari kimdir? Sahih-i Buhari'yi nasıl kaleme aldı?

  • 5
  • 14
PEK ÇOK MUHADDİSTEN EĞİTİM ALDI
PEK ÇOK MUHADDİSTEN EĞİTİM ALDI

🔸 Daha sonra diğer ilim merkezlerini dolaşarak Kûfe'de Ebû Bekir bin Ebû Şeybe, Osman bin Ebû Şeybe; Basra'da Bündâr diye bilinen Muhammed bin Beşşâr ve Abdullah bin Muâviye el-Cumahî; Vâsıt'ta Ahmed bin Sinân el-Kattân'dan hadisler öğrendi.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN