Arama

Hadis ilminin büyüklerinden: İmam Suyuti

Tarih boyunca İslam alimleri çalışmaları ile hem halkı eğitmiş hem de bir ilmi havza tesis etmişlerdir. İbn Hacer Askalani'den kısa bir süre sonra yaşayan İmam Suyuti, kendisini hadis ilmine vakfeden, anlayış ve kavrayış kapasitesi yüksek bir alimdir. Yazdığı eserler ve yetiştirdiği talebeler ile gönül coğrafyamızın bir gül bahçesi haline gelmesinde katkısı olan İmam, aynı zamanda binlerce hadisi ezberinde tutan bir hadis hafızıydı.

İMAM SUYUTİ'NİN HAYATI

🔵 Tam adı Celâleddîn Es-Süyûtî olan İmam, 1445 yılında Kahire'de doğdu. Suyuti'nin ilim ile iştigal olma süreci babasının onu medreseye bırakması ile başladı.

🔵 Meşhur hadis alimi İbn Hacer el-Askalânî'nin öğrencilerinden olan babası, hastalığı nedeniyle vefat edeceğini anlayınca, Suyûtî'yi medresedeki arkadaşlarına emanet etti. Böylece İmam, ilim tahsiline başlamış oldu.

🔵 Hadis ilmine büyük katkıları olan Suyuti'nin ilim hayatı Kur'an'ı ezberlemekle başlar. Daha sonra hadis ilminin önemli eserlerinden; Cemmâilî'nin ʿUmdetü'l-aḥkâm'ını, Nevevî'nin "Minhâcü't-tâlibîn"ini, İbn Mâlik'in "el-Elfiyye"sini ve Beyzâvî'nin "Minhâcü'l-vüsûl"ünü ezberler.

YOL GÖSTERİCİ 50 HADİS

İMAMIN ÇALIŞTIĞI ALANLAR

🔵 İmam Suyûtî, Kur'an'ı hıfzetmesinin yanı sıra yirmi bin hadis ezberlediğini de ifade eder. Hadis ilminin dışında; fıkıh, fıkıh usulü, tasavvuf, lügat, edebiyat ve tarih alanında da eserler veren Suyûtî, İslami ilimler alanında çok yönlü olarak kendisinden sonra gelen alimler için büyük bir örnek teşkil eder.

İSLAM'IN DAYANAĞI OLAN DÖRT HADİS-İ ŞERİF

SÜYÛTÎ'NİN HADİS İLMİNE KATTIKLARI

🔵 Büyük alim, İbn Hacer el-Askalânî'den sonraki dönemde hadis ilmini temsil eden birkaç önemli şahsiyetten biri oldu. Hadis hocalığı yapan Suyûtî, en çok hadis alanında eser vermiştir.

🔵 İbn Tolun Camii'nde imlâ meclisleri kurarak halka açık hadis dersleri veren Suyuti, Şeyhuniyye Medresesi'nde uzun zaman boyunca hadis okutmuştur.

TOLUNOĞULLARI'NIN MISIR'DAKİ NİŞANESİ

SUYUTİ'NİN HADİS KONUSUNDAKİ DİKKATİ

🔵 Hadis nakli konusunda oldukça titiz olan Suyûtî, vaazlarında ve fetvalarında mevzû hadis kullanmanın sakıncalarına dikkat çekmiştir.

Mevzu hadis nedir?

Hadis olarak uydurulan sözlere verilen genel malumat.

🔵 Yaşantısı ile gerçek İslam alimliğinin nasıl olduğunu en güzel şekilde gösteren İmam Suyuti, hayatı boyunca devletten maaş almamış, ömrünü Allah (CC) yoluna vakfetmiştir.

HADİS USULÜNÜN ZİRVESİ: İBN HACER EL ASKALANİ

SÜYÛTÎ'NİN EN MEŞHUR ESERİ: EL-CÂMİU'S-SAGIR

🔵 Yetmiş hadis kitabını "Cem'ul-Cevami" adıyla bir arada toplamaya başlayan Suyûtî'nin ömrü bu çalışmaya yetmemiştir. "El-Camiu's Sagır" isimli eseri, tamamlayamadığı bu büyük eserin bir nevi özeti hükmündedir.

🔵 Suyutî, hadislerin sağlamlık derecesini farklı bir usulle ortaya koyduğunu ifade ederken, hadis uydurmakla tanınmış veya yalancılıkla itham edilmiş güvenilir olmayan râvilerden eserine hadis almadığını ifade eder. Bu eserinde 10.010 veciz kavlî hadisi alfabetik olarak sıralamış, hadislerin sağlamlık durumunu ve kaynaklarını kısaltmalarla göstermiştir.

Kavli hadis ne demek?

Efendimizin (SAV) bir husus özelinde belirttiği görüşler.

🔵 Suyûtî'nin bu eserinin başlıca kaynakları şunlardır:

Kütüb-i Sitte,

➡ Ahmed b. Hanbel (el-Müsned),

➡ Dârekutnî (es-Sünen),

➡ Deylemî (Müsnedü'l-firdevs),

➡ Ukaylî (eḍ-Ḍuʿafâ),

➡ Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî (el-ʿİlelü'l-mütenâhiye).

EN ÇOK HADİS RİVAYET EDEN SAHABELER

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN