Arama

Hadis ilminin ulularından: İmam Suyuti

Tarih boyunca İslam alimleri çalışmaları ile hem halkı eğitmiş hem de bir ilmi havza tesis etmişlerdir. İbn Hacer Askalani'den kısa bir süre sonra yaşayan İmam Suyuti, kendisini hadis ilmine vakfeden, anlayış kapasitesi yüksek bir alimdir. Yazdığı eserler ve yetiştirdiği talebeler ile gönül coğrafyamızın bir gül bahçesi haline gelmesinde katkısı olan İmam, aynı zamanda binlerce hadisi ezberinde tutan bir hadis hafızı idi.

  • 1
  • 10
İmam Suyuti'nin hayatı
İmam Suyuti’nin hayatı

🔵 Tam adı Celâleddîn Es-Süyûtî olan İmam, 1445 yılında Kahire'de doğdu. Suyuti'nin ilim ile iştigal olma süreci babasının onu medreseye bırakması ile başladı.

🔵 Meşhur hadis alimi İbn Hacer el-Askalânî'nin öğrencilerinden olan babası, hastalığı nedeniyle vefat edeceğini anlayınca, Suyûtî'yi medresedeki arkadaşlarına emanet etti. Böylece İmam, ilim tahsiline başlamış oldu.

🔵 Hadis ilmine büyük katkıları olan Suyuti'nin ilim hayatı Kur'an'ı ezberlemekle başlar. Daha sonra hadis ilminin önemli eserlerinden; Cemmâilî'nin ʿUmdetü'l-aḥkâm'ını, Nevevî'nin "Minhâcü't-tâlibîn"ini, İbn Mâlik'in "el-Elfiyye"sini ve Beyzâvî'nin "Minhâcü'l-vüsûl"ünü ezberler.

Yol gösterici 50 hadis

  • 2
  • 10
İmamın çalıştığı alanlar
İmamın çalıştığı alanlar

🔵 İmam Suyûtî, Kur'an'ı hıfzetmesinin yanı sıra yirmi bin hadis ezberlediğini de ifade eder.

🔵 Hadis ilminin dışında; fıkıh, fıkıh usulü, tasavvuf, lügat, edebiyat ve tarih alanında da eserler veren Suyûtî, İslami ilimler alanında çok yönlü olarak kendisinden sonra gelen alimler için büyük bir örnek teşkil eder.

İslam'ın dayanağı olan dört hadis-i şerif

  • 3
  • 10
Süyûtî’nin hadis ilmine kattıkları
Süyûtî’nin hadis ilmine kattıkları

🔵 Büyük alim, İbn Hacer el-Askalânî'den sonraki dönemde hadis ilmini temsil eden birkaç önemli şahsiyetten biri oldu. Hadis hocalığı yapan Suyûtî, en çok hadis alanında eser vermiştir.

🔵 İbn Tolun Camii'nde imlâ meclisleri kurarak halka açık hadis dersleri veren Suyuti, Şeyhuniyye Medresesi'nde uzun zaman boyunca hadis okutmuştur.

Tolunoğulları'nın Mısır'daki nişanesi

  • 4
  • 10
Suyuti'nin hadis konusundaki dikkati
Suyuti’nin hadis konusundaki dikkati

🔵 Hadis nakli konusunda oldukça titiz olan Suyûtî, vaazlarında ve fetvalarında mevzû hadis kullanmanın sakıncalarına dikkat çekmiştir.

Mevzu hadis nedir?

Hadis olarak uydurulan sözlere verilen genel malumat.

🔵 Yaşantısı ile gerçek İslam alimliğinin nasıl olduğunu en güzel şekilde gösteren İmam Suyuti, hayatı boyunca devletten maaş almamış, ömrünü Allah (CC) yoluna vakfetmiştir.

Hadis Usulünün Zirvesi: İbn Hacer el Askalani

  • 5
  • 10
Süyûtî’nin en meşhur eseri: el-Câmiu’s-Sagır
Süyûtî’nin en meşhur eseri: el-Câmiu’s-Sagır

🔵 Yetmiş hadis kitabını "Cem'ul-Cevami" adıyla bir arada toplamaya başlayan Suyûtî'nin ömrü bu çalışmaya yetmemiştir. "El-Camiu's Sagır" isimli eseri, tamamlayamadığı bu büyük eserin bir nevi özeti hükmündedir.

🔵 Suyutî, hadislerin sağlamlık derecesini farklı bir usulle ortaya koyduğunu ifade ederken, hadis uydurmakla tanınmış veya yalancılıkla itham edilmiş güvenilir olmayan râvilerden eserine hadis almadığını ifade eder. Bu eserinde 10.010 veciz kavlî hadisi alfabetik olarak sıralamış, hadislerin sağlamlık durumunu ve kaynaklarını kısaltmalarla göstermiştir.

Kavli hadis ne demek?

Efendimizin (SAV) bir husus özelinde belirttiği görüşler.

🔵 Suyûtî'nin bu eserinin başlıca kaynakları şunlardır:

Kütüb-i Sitte,

➡ Ahmed b. Hanbel (el-Müsned),

➡ Dârekutnî (es-Sünen),

➡ Deylemî (Müsnedü'l-firdevs),

➡ Ukaylî (eḍ-Ḍuʿafâ),

➡ Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî (el-ʿİlelü'l-mütenâhiye).

En çok hadis rivayet eden sahabeler

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN