Arama

Allah’ın “sırlarımdan bir sır” olarak nitelediği zırh: İhlas

İhlas, kalbi şirk, riya ve gösterişten temizlemeyi, hayırlı amellere yönelmeyi ve bu amellerde Allah'ın rızasını gözetmeyi ifade eder. Allah Teala, kullarına ihlaslı olmalarını buyurmuş ve ihlası "sırlarımdan bir sır" olarak nitelemiştir. Peygamberimizin hadislerinde de dini ve ahlaki bir fazilet olarak sıklıkla zikredilen ihlas, tarih boyunca tasavvuf ehlinin de üzerinde durduğu bir konudur. İhlası "ibadetin ruhu" olarak tanımlayan tasavvuflar, ihlassız amelin de amelsiz ihlasın da kula bir faydası bulunmayacağını söylemişlerdir.

  • 1
  • 11
İHLAS NE DEMEKTİR?
İHLAS NE DEMEKTİR?

İhlas kelimesi, "arınmak, saflaşmak, kurtulmak" anlamındaki "hulûs, halâs" kökünden türemiştir.

İhlas, kalbi şirk, riya, batıl inanç, kötü duygu, çıkar hesabı ve gösterişten temizlemeyi; hayırlı faaliyetlere iyi niyetle yönelmeyi ve Allah'ın rızasını gözetmeyi ifade eder.

Kulun gerçekleştirdiği iyilik ve ibadetleri riyadan uzak bir şekilde, çıkar kaygılarından arındırması ve sadece "Allah için yapması" demektir.

  • 2
  • 11
‘RİYA VE ŞİRKTEN KURTULMAK İHLASTIR’
‘RİYA VE ŞİRKTEN KURTULMAK İHLASTIR’

İhlas kelime anlamı olarak bir şeyi, içine karışmış ve değerini düşürmüş olan başka şeylerden temizleyip arındırmak, saflaştırmak anlamına gelir.

9. yüzyılda yaşayan ve Horasan'ın ilk büyük sûfîlerinden olan Fudayl bin İyâz, ihlası şöyle tanımlamıştır:

İnsanların hatırı için ameli terk etmek riya, onları memnun etmek için amel etmek şirk, bu iki durumdan kurtulmak ihlâstır.

  • 3
  • 11
KUR’AN-I KERİM’E GÖRE İHLAS
KUR’AN-I KERİM’E GÖRE İHLAS

Kur'an-ı Kerim'de ihlas kelimesi hulûs kökü ile hem sözlük anlamıyla hem de terim olarak yer alır.

📌 "Muhlisîne lehü'd-dîn" ifadesiyle Allah'a yönelme O'na kulluk etme, O'na güvenme ve O'ndan dilekte bulunma, tevhid inancının saflığını zedelemekten sakınma gibi şirk ve riyaya zıt manada bir anlam taşır.

📌"İbâdullâhi'l-muhlasîn" ifadesi, "Allah'ın yardımına mazhar olup hâlis dindarlığa ve hidayete ulaştırılmış kullar" anlamına gelir.

📌Hicr suresi 40. ve Sâd suresi 83. ayetlerde şeytanın ihlaslı kişilere zarar veremeyeceği belirtilmiş ve ihlasın peygamberlerin başlıca özelliklerinden olduğu ifade edilmiştir.

Dini konularda en çok merak edilen 20 soru 20 cevap

  • 4
  • 11
İHLAS İLE İLGİLİ AYETLER
İHLAS İLE İLGİLİ AYETLER

"Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir."

Beyyine, 5.

"De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (ona) doğrultun. Dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi (yine ona) döneceksiniz."

A'raf, 26.

"O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını (batıp boğulacaklarını) anlayınca dini Allah'a has kılarak "Andolsun, eğer bizi bundan kurtarırsan, mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar."

Yunus, 22

"Gemiye bindikleri zaman dini Allah'a has kılarak O'na dua ederler. Onları kurtarıp karaya çıkardığı zaman ise bir de bakarsın ki, Allah'a ortak koşuyorlar."

Ankebut, 65.

"(Ey Muhammed!) Şüphesiz biz o Kitab'ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah'a has kılarak O'na kulluk et."

Zümer, 2.

  • 5
  • 11
TEVHİDİ EN GÜZEL HALİYLE ANLATAN SURE
TEVHİDİ EN GÜZEL HALİYLE ANLATAN SURE

Kur'an-ı Kerim'in 112. suresine dinin temel ilkesi olan tevhidi en hâlis, en güzel şekilde dile getirdiği için İhlâs adı verilmiştir.

İhlas-ı şerif olarak da anılan bu surenin okunuşu ve anlamı şöyledir:

Bismillahirrahmânirrahîm
Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla,

De ki: O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN