Arama

İslam dünyasının batı ucunda yetişen ilk Müslüman filozofu: İbn Bacce

Akıl onun için oldukça önemliydi. İslam dünyasının batı ucundaki Endülüs'te yetişen ilk Müslüman filozof olarak tarihe geçti. Bununla yetinmeyip, Kur'an'daki akıl ve düşünceye dair ayetler üzerinde çalışmalar yaptı. Bu yüzden de sağlam ve kesin bilginin ancak akılla kazanılabileceğini ileri sürdü. Kimden mi bahsediyoruz? Rasyonalist bir düşünür olarak tanınan İbn Bacce'den. "Filozof, her daim akli olanı ve en doğru olanı yapar" diyen İbn Bacce'nin hayatını derledik.

  • 1
  • 10
İBN BACCE KİMDİR?
İBN BACCE KİMDİR?

İbni Bacce, Endülüs'ün kuzeyindeki Sarakusta şehrinde muhtemelen 470'te dünyaya geldi. Doğum tarihiyle ilgili son araştırmalar, onun genç yaşta öldüğünü kabul eden İbn Ebû Usaybia gibi bazı klasik müelliflerin yanıldığını ortaya koymaktadır. İbnü's-Sâiğ olarak da tanınan İbn Bâcce Batı literatüründe genellikle "Avempace" diye anılır.

  • 2
  • 10
TAHSİL HAYATI İSLAMİ İLİMLERLE BAŞLADI
TAHSİL HAYATI İSLAMİ İLİMLERLE BAŞLADI

Gençlik yılları ilim ve felsefeye özel bir ihtimam gösteren Hûdîler Devleti'nin yönetimindeki Sarakusta'da geçti. Hayatının bu dönemi hakkında çok az şey bilinmekle beraber önemli bir eğitim ve kültür merkezi olan bu bölgede iyi bir tahsil gördüğü söylenebilir.

Döneminin önde gelen ilim adamlarından İbnü's-Sîd el-Batalyevsî ile aralarında geçen ilmî tartışmayla ilgili bir belge onun erken yaşlardaki ilmî donanımını ortaya koymaktadır. Tahsil hayatı hakkında daha aydınlatıcı bilgiler Ebû Ca'fer Yûsuf b. Hasdaî'ye yazdığı bir mektubunda yer alır. İbn Bâcce bu mektubunda sırasıyla müzik, astronomi ve mantıkla uğraştığını, daha sonra da tabiat ilmine geçtiğini yazar. Ayrıca İbn Ebû Usaybia, İbn Bâcce'nin Kur'an'ı ezberlediğini kaydetmektedir ki bu onun tahsil hayatına İslami ilimlerle başladığını gösterir.

Diğer filozoflarla karşılaştırıldığında kendi düşüncesini anlatan pek az eser kaleme almıştır. Kaleme aldığı eserlerin çoğunluğu kendinden önceki Batılı ve Doğulu filozofların sistemlerine şerhdir. Özellikle Aristo'nun felsefi sistemine dair şerh niteliğinde birçok eseri vardır.

Ayrıca İbn Bâcce, bir Orta Çağ filozofunun ilgiye değer gördüğü hemen hemen bütün konularla ilgilendi ve metafizikten müziğe kadar pek çok alanda eser kaleme aldı.

  • 4
  • 10
DÜŞÜNCELERİ BİRÇOK FİLOZOFU ETKİLEDİ
DÜŞÜNCELERİ BİRÇOK FİLOZOFU ETKİLEDİ

İbn Bacce'nin akılcı düşüncesi kendisinden sonra gelen iki büyük Endülüs'lü filozofu, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd'ü, büyük oranda etkilemiştir. İbn Bacce siyasi felsefe ile de ilgilenmiş, siyasi felsefeye sisteminde yer vermiştir. Siyasi düşüncesindeki ütopya bir seçkinler topluluğudur. Ütopik toplumunda her fert sağlıklı bir yaşam sürmekte etrafındakilere güçlü sevgi bağlarıyla bağlanmıştır.

  • 5
  • 10
KİMLER ÖĞRENCİSİYDİ?
KİMLER ÖĞRENCİSİYDİ?

Çeşitli dönemlerde hocalık da yapan İbn Bâcce'nin öğrencisi olarak zikredilenlerin başında bir ilim ve devlet adamı olan İbnü'l-İmâm yer almaktadır. İbn Bâcce'nin eserleri onun istinsahı ile günümüze ulaşmıştır. Ayrıca İbn Bâcce bazı risâlelerini ona hitaben kaleme almıştır.

İbn Bâcce'den müzik ve felsefe tahsil eden öğrenciler arasında isimleri bilinen diğer kişiler Ebü'l-Hasan İbn Cûdî, İshak b. Şem'ûn el-Yahûdî el-Kurtubî, Ebû Amr b. Hımâre ve Ebû Osman b. Ali b. Osman el-Ensârî'dir. İbn Hallikân'ın Vefeyât'ında İbn Tufeyl'in İbn Bâcce'den ders gördüğünü ifade eden bir rivayet yer almaktaysa da İbn Tufeyl onunla karşılaşmadığını bildirmektedir. İbn Ebû Usaybia, İbn Bâcce'nin öğrencileri arasında İbn Rüşd'ü de zikretmektedir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN