Arama

Hz. Zekeriya kimdir? Hz. Zekeriya duası...

Kur’an-ı Kerim’de en canlı anlatıma sahip olan kıssalardan biri, İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilen Hz. Zekeriya’ya aittir. Hz. Zekeriya, Kur’an- Kerim’de Hz. Meryem’i himaye etmesi, kavmi için ettiği dua ve salih bir kimse olması gibi konular ekseninde yer alır. Peki, Hz. Zekeriya kimdir? Hz. Zekeriya duası nedir? Hz. Zekeriya nasıl öldü? İşte bütün yönleriyle Hz. Zekeriya’nın hayatı…

Hz. Zekeriya kimdir? Hz. Zekeriya duası...
Yayınlanma Tarihi: 10.3.2021 15:34:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:33

HZ. ZEKERİYA'NIN HAYATI

Hz. Zekeriya kimdir?

📌Hz. Zekeriya İsrailoğulları'na gönderilen ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen bir peygamberdir. İsrailoğulları'nın son peygamberlerinden biri olan Hz. Zekeriya, Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti olduğu dönemlerde Kudüs'te yaşamıştır. Hadislerde bildirildiğine göre Hz. Zekeriya marangozluk yapmıştır. (Müsned, II, 296; Müslim)

📌"Zekeriya", İslami kaynaklarda İbranice bir isim olarak yer alır. Peygamberin asıl ismi İbranice "Yahve hatırlar" anlamına gelir.

🔊 İslam ile ilgili podcastleri dinlemek için tıklayın.

Kitab-ı Mukaddes'te "Zekeriya" ismini taşıyan otuz bir kişiden bahsedilir. Bunlardan ikisi İslami kaynaklarda karıştırılır. Kur'an'da zikredilen Zekeriya, Luka İncili'ne göre Hârûn'un oğlu Eleazar'ın soyundan gelir. Ayrıca Luka İncili'ne göre Hz. Zekeriya, Yahuda bölgesinin Romalı idarecisi Hirodes zamanında yaşayan, Yahuda'nın dağlık bölgesinde oturan, İsrâiloğulları'nın Abiya koluna mensup bir kâhindir. Filistin bölgesinde yaşamış salih bir kimse olarak tanıtılır.

Hz. Süleyman'a verilen mucizeler nelerdir?

🔎Luka İncili: Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü oluşturan İncillerin üçüncüsüdür. Luka İncili diğer kutsal kitaplarda olduğu gibi tahrif edilmiştir. Bu sebeple Hz. Zekeriya ile ilgili bilgiler Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ışığında değerlendirilmektedir.

📌İslam kaynaklarına göre Hz. Zekeriya'nın soyunun Hz. Süleyman'a ve Hz. Davud'a dayandığı düşünülür. Hz. Zekeriya yine Hz. Süleyman'ın soyundan gelen Elisa ile evlenmiştir. Bu evlilikten yıllar sonra ise Hz. Zekeriya'nın duası sonucu Hz. Yahya dünyaya gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Zekeriya dürüst ve erdemli kişiler arasında sayılır.

Habil ile Kabil olayı nedir?

HZ. ZEKERİYA'NIN KAVMİ

📌İsrailoğulları yaşamlarına Şam ve Kudüs çevresinde devam etmiştir. İsraoğulları, kendilerine bir peygamber gönderilmesi için Allah'a dua etmişler, bunun üzerine Hz. Zekeriya Allah tarafından İsrailoğulları'na peygamber olarak gönderilmiştir.

📚 Din ile ilgili e-kitaplara ulaşmak için tıklayın.

KUR'AN-I KERİM'DE HZ. ZEKERİYA

📌Hz. Zekeriya hakkındaki en güvenilir bilgiler Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.

📌Hz. Zekeriya'nın Kur'an-ı Kerim'de ismi 6 yerde geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Âl-i İmrân, el-En'âm, Meryem ve el-Enbiyâ Surelerinde Hz. Zekeriya'nın ismi duası kabul edilen, hayırlı işlerde koşan, Hz. Meryem'i himaye eden kişi olarak anılır.

HZ. MERYEM'İ HİMAYE EDEN HZ. ZEKERİYA

📌Kur'an-ı Kerim'de Hz. Zekeriya'nın Hz. Meryem'i himaye etmesi konu edilmiştir.

📌Hz. Meryem'in annesi Hanne, Hz. Zekeriya'nın eşinin kız kardeşidir. Hz. Meryem annesi tarafından mabede adanmıştı. Hz. Meryem'in mabedde kimin himayesinde kalacağına dair İmran ailesi arasında kura çekilmiştir. Kurada Hz. Zekeriya çıkmış ve Hz. Meryem Hz. Zekeriya'nın himayesine verilmiştir.

"Bunun üzerine rabbi ona hüsnükabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriyyâ'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriyyâ onun bulunduğu yere, mâbeddeki odaya her girdiğinde yanında (yeni) bir rızık bulur ve "Ey Meryem! Bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından" cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir." Âl-i İmrân Suresi – 37. ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

Hz. Zekeriya, Hz. Meryem'in himayesini üstlendikten sonra mihrabından her çıkışında taze meyveler bulurdu. Bazı rivayetlere göre Hz. Zekeriya'nın yazın, kış meyvelerini; kışın da yaz meyvelerini bulması ona ümit vermişti. Allah'ın ihsanının bolluğuna güvenen Hz. Zekeriya da bu mucizesi sonrasında Hz. Allah'tan kendisine yardımcı bahşedilmesine dair niyazda bulunmuştur.

HZ. ZEKERİYA'NIN DUASI

📌Meryem Suresi'nde Hz. Zekeriya'nın ihtiyarlık çağında ettiği duaya yer verilir.

📌Diyanet tefsirinde geçtiği üzere, Hz. Meryem'e verilen ilahi nimetlerle Hz. Zekeriya'nın duası arasında bir bağ kurulmuştur. Hz. Meryem'e verilen bu ihsanları müşahede eden Hz. Zekeriya'nın dilinden şu dualar dökülmüştü:

"Rabbim!" demişti, "Benim kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim! Ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim." Meryem Suresi – 4. Ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

"Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum; karım da kısırdır. Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver; o, Ya'kūb hânedanına da vâris olsun; rabbim, onu rızana erdir!" Meryem Suresi – 5-6. ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

➡Hz. Zekeriya ilerde kavminin sapkınlığa düşmemesi adına hem kavmini koruyacak hem de onlara sahip çıkacak bir yardımcı talep etti. Ardından bir melek ona hitap ederek "Yahya" isimli bir oğlu olacağını bildirdi. Hz. Zekeriya çok yaşlı olmasına ve karısının kısırlığına rağmen çocuğunun olacağını öğrenince çok şaşırdı. Bu kıssaya Meryem ve Al-i İmran surelerinde yer verilir:

Allah buyurdu ki: "Ey Zekeriyyâ! Biz sana Yahyâ adında bir oğul müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermedik." Meryem Suresi – 7. ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

Zekeriyyâ, "Rabbim!" dedi. "Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?" Meryem Suresi – 8. ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

"Orası öyle" dedi ve buyurdu ki rabbin: "O bana kolaydır; daha önce, sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım." Meryem Suresi – 9. ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

Zekeriyyâ, "Rabbim! Öyle ise bana bir işaret ver" dedi. Allah, "Sana işaret, tam üç gün insanlarla konuşamamandır" buyurdu. Meryem Suresi – 10. ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

HZ. ALLAH TARAFINDAN BİR EVLATLA MÜJDELENEN HZ. ZEKERİYA

📌Hz. Zekeriya kavminin geleceği için çocuktan ziyade kendisine bir yardımcı talep etmişti fakat Hz. Allah ona bir çocuk vereceğini müjdeledi. Allah'ın bu müjdesine hem çok şaşıran hem de çok sevinen Hz. Zekeriya'dan üç gün insanlarla konuşmaması emredildi. Hz. Zekeriya'ya üç gün boyunca yalnızca işaret yoluyla insanlarla anlaşması ve sabah akşam Allah'ı çokça zikretmesi bildirildi.

"Bunun üzerine Zekeriyyâ, mâbedden kavminin karşısına çıkarak onlara, özel bir işaret diliyle, "Sabah akşam Allah'ı tenzih edin" dedi." Meryem Suresi - 11 . ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

📌Çocuğunun olacağına dair bir alamet isteyen Hz. Zekeriya'ya yapması gereken Âl-i İmrân Suresi'nde bildirilmiştir.

"Orada Zekeriyyâ rabbine dua edip dedi ki: "Rabbim! Bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle! Kuşkusuz sen duayı işitmektesin." Âl-i İmrân Suresi - 38 ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

"O mâbedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: "Allah'ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber olarak Yahyâ'yı Allah sana müjdeliyor." Âl-i İmrân Suresi - 39. ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

Zekeriyyâ ise şöyle dedi: "Rabbim! Bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir?" Buyurdu ki: "İşte böyle; Allah dilediğini yapar." Âl-i İmrân Suresi – 40 ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

"Rabbim, dedi, bana bir alâmet göster." Şöyle buyurdu: "Senin için alâmet insanlara üç gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et." Âl-i İmrân Suresi – 41 ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

🔎Luka İncili'ne göre Hz. Zekeriya'ya bir melek tarafından oğlu olacağı ve adını Yahya koyacağı bildirilmiştir. Çocuk doğduktan sonra komşular çocuğa Zekeriya ismini vermek istedilerse de annesi bunu reddetmiş ve Yahya olacağını söylemiştir. Hz. Zekeriya bu ismi daha önce hiç duymadıklarını söyleyen akrabalara itiraz etmiştir. Zekeriya, çocuğun adının Yahya olacağını yazmıştır. sonrasında ise dili çözülen peygamber çokça Allah'a hamd etmiştir. Fakat söz konusu edildiği gibi bunlar tahrif edilmiş kaynaklar olduğu için Kur'an-ı Kerim'de verilen bilgilerin doğruluğu kesindir.

Hz. Nuh'un hayatı

KUR'AN-I KERİM'DE DÜRÜSTLÜĞÜYLE TANINAN HZ. ZEKERİYA

📌Hz. Zekeriya Kur'an-ı Kerim'de ayrıca dürüstlüğüyle, hayır işlerde koşmasıyla ve salih bir kul olmasıyla da yer alır.

"Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve İlyâs'ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de iyilerden idi." En'âm Suresi – 85. ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

Zekeriyyâ'yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: "Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!" Enbiyâ Suresi – 89. ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahyâ'yı verdik; eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler. Enbiyâ Suresi – 90. ayet

Ayetin tefsirini okumak için tıklayınız

HZ. ZEKERİYA'NIN ŞEHİD EDİLMESİ

📌Hz. Zekeriya'nın şehid edildiği düşünülmektedir. Hz. Yahya Filistin Hükümdarı Herod'un evliliğini onaylamamış geçersiz olduğunu ilan etmiş bunun üzerine de idam edilmiştir. Hz. Yahya'nın öldürülmesi babası Hz. Zekeriya'yı çok üzmüştür. Kendisini de öldürme isteklerini öğrenen Hz. Zekeriya şehirden kaçmış, ağacın içine saklanmış fakat düşmanları tarafından ağaç kesilince Hz. Zekeriya da şehid olmuştur.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN