Arama

Mehmet Akif'i daha iyi tanımamızı sağlayacak anılar

İslam ve vatan aşığı Mehmet Akif Ersoy'un bütün hayatı mücadelelerle geçti. Aynı zamanda bir ıstırabın, hüznün ve faziletin yansıtıcısıydı. Osmanlı'nın sancılı dönemlerinde insanlara kucak açarak onları birliğe, beraberliğe çağırdı.O, bir daha benzeri yazılamayacak, İstiklal Marşı'nın dizelerine imzasını attı. En hassas olduğu nokta ise diniydi. Sizler için Mehmet Akif'i daha iyi tanımamızı sağlayacak anıları derledik.

Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 1
  • 17
BİZ SÖZ VERDİK, SİZ OTURUN!
BİZ SÖZ VERDİK, SİZ OTURUN!

📌 Mehmet Akif, verilen söze oldukça ehemmiyet gösterirdi ve hangi şartta olursa olsun yerine getirmeye çalışırdı. Bir keresinde evine gelen misafirleri orada bırakmak durumunda kalmıştı. Hafız Asım bu anısını şöyle anlatır:

"Bir gün Çengelköyü'nde oturduğu Fıstıklı Köşk'te birleştik. Oradan bir yere gidecektik. Vapurun hareketine de pek az kalmıştı. Bir de baktık, Hüseyin Kâzım, Fatin Hoca, daha bir iki kişi çıkageldiler.

Üstad onlara buyurun dedi, her birine ayrı ayrı iltifattan sonra: "Müsaadenizi rica ederim. Biz Âsım'la bir yere gidiyoruz. Söz verdik. Mazur görünüz. Siz buyurun, istirahat edin. Başka gün yine görüşürüz inşallah..." dedi. Çıktık.

Mehmet Akif Ersoy hakkında bilgiler

Misafirler evde kaldı. Süratle yokuşu indik, vapura yetiştik. Bu hareketi benim havsalam pek almadı."Üstad, dedim, bu tuhaf bir iş oldu!"

"Hayır, hiç de tuhaf değil. Söz verdik, bizi bekliyorlar. Her medenî insanın bunu kabul etmesi tabiîdir. Hele Hüseyin Kazım böyle şeyleri pekâlâ bilir, tabiî görür."

Hakikaten birkaç gün sonra Hüseyin Kâzım Bey'i gördüğüm zaman Üstad'ın bu hareketini pek tabiî gördüğünü, hatta takdir ettiğini anladım."

  • 3
  • 17
HERKESİN SARILMASI GEREKEN MEMLEKET MESELESİ
HERKESİN SARILMASI GEREKEN MEMLEKET MESELESİ

📌Kurun gazetesi başmuharriri Âsım Us, Milli Mücadele'ye bağlılığını şöyle anlatır:

"Anadolu hareketinin ilk başladığı sıralarda idi. Bir gün Bâbıâli caddesinde Sebîlürreşâd idarehanesinde birkaç kişi konuşuyorduk. Hazirûndan biri Anadolu hareketinin bir İttihatçılık eseri olduğunu söyledi.

O zamana kadar düşünceli bir tavır içinde, hemen hiç söz söylemeyen merhum Âkif birdenbire heyecanlandı; bu sözü söyleyene dönerek: "Hayır, dedi; artık buna da İttihatçılık denemez. Bu memleket meselesidir. Buna herkes el birliğiyle sarılmalıdır."

O zaman Âkif'in bu sözü benim içime büyük bir ferahlık vermişti. Bunu hiçbir zaman unutamam."

Mehmet Akif'in şiirlerinde kullandığı kelimeler

  • 4
  • 17
İNSANI HAYRET İÇİNDE BIRAKAN HAFIZASI
İNSANI HAYRET İÇİNDE BIRAKAN HAFIZASI

📌 Mehmet Akif'in kuvvetli bir hafızaya sahip olduğu söylenirdi. Derslerinde okuduğu hiçbir şiir için kitaba bakma ihtiyacı duymazdı. Hatta hatimli teravih namazlarını evinde tek başına kılardı. Eşref Edip Fergan, onun hafızasını şöyle anlatır:

"Mehmet Akif'in hâfızası şâyân-i hayretti. Ezberlemiş olduğu şeyler, zannetmem ki on binden aşağı olsun. Herhangi mevzu hakkında bir bahis geçse, Üstad ona dair birçok beyitler okurdu. Herhangi kasideden bir parça okunsa, altını üstünü tamamlardı. Bütün divanları kim bilir kaç defa tekrar etmişti.

Yalnız Türk edebiyatında değil, Arabî, Fârisî edebiyatında da böyle idi. Hemen bütün meşhur kasideler, şiirler mahfûzu idi. Herhangi bir kaside yahut bir rubai, bir beyit okursanız size onun şairini bile söylerdi. Bunları ne vakit okumuş, ne vakit ezberlemiş, nasıl ezberlemiş... İnsan hayretler içinde kalır.

  • 5
  • 17
KENDİ ŞİİRLERİNİ OKUMAZDI
KENDİ ŞİİRLERİNİ OKUMAZDI

Dârülfünûn'da dersine devam edenler Üstad'ın bu müthiş hâfızasını çok iyi bilirler. Üstad ders okuturken eline kitap almazdı. Herhangi bir kasideyi, herhangi bir şiiri ezbere tahtaya yazar, yahut yazdırır, sonra onu tahlil ederdi.

O münasebetle o mevzua müteallik birçok şeyler okurdu. Bir fikri muhtelif şâirlerin ne suretle ifade ettiklerini gösterir, talebesini hayretler içinde bırakırdı.

Derste yalnız kendi şiirlerini okumaz, kendisinden bahsetmezdi. Onu ayıp telâkki ederdi."

Mehmet Akif'in Darülfünun'da verdiği ilk ders

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN