Arama

Süheyl Ünver’in İstanbul'un geçmişine ışık tutan hatıraları

Süheyl Ünver'in ömrü boyunca gezdiği, gördüğü her mekanı resmettiğini, fotoğrafını çektiğini ve her bilgiyi notlar halinde defterlerine kaydettiğini biliyor muydunuz? Peki, Sünbül Efendimname adını verdiği defterinde Koca Mustafa Paşa Cami'ne ve Sünbül Efendi Türbesi'ne yaptığı ziyaretleri anlattığını? Sizler için Süheyl Ünver'in İstanbul'un geçmişine ışık tutan hatıralarını derledik.

Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver, Türk ilim, sanat ve kültür tarihimizin son yüzyılında iz bırakmış müstesna bir âlim ve sanatkârımızdır. Ülkemizde Tıp Tarihi araştırmalarının temelini attığı ve geliştirdiği gibi, hat, tezhip, minyatür ve mimarî eserlerimizin tesbitinde ve tanıtılmasında da olağanüstü gayret ve hizmetleri olmuş nâdide bir şahsiyettir. Arkasında bir insanın tek başına gerçekleştirmesi mucize sayılabilecek vüs'atte zengin bir miras bırakmıştır. Her şeyden önemlisi ise Süheyl Ünver bilgiyle hikmeti, ilimle ameli kimliğinde mezcetmiş örnek bir ilim adamı ve rehber bir hoca olarak tanınmıştır.

  • 2
  • 24
SÜHEYL ÜNVER KİMDİR?
SÜHEYL ÜNVER KİMDİR?

Süheyl Ünver 17 Şubat 1898'de İstanbul-Haseki'de dünyaya gelmiştir. San'atkâr bir aileye mensup olan Süheyl Ünver'in annesinin babası Hattat Şevki Efendi'dir (v.1887). 1915 yılında Mercan İdâdîsi'ni ve 1920 yılında Dârülfünûn Tıp Fakültesi'ni bitirmiştir. Lağvedilinceye kadar Dârü'lHılâfeti'l-Aliyye medreselerinde 1923 senesinde on ay tabiblik yapmıştır. 1927'de Haseki Hastanesi'nde dâhiliye ihtisasını tamamlayarak, aynı y ıl Paris'e gitmiş ve iki yıl süreyle burada alanıyla ilgili çalışmalarda bulunmuştur. 1929 senesinde üç ay araştırma amacıyla Viyana'da kalmış, 1930'dan itibaren üniversitede göreve başlamıştır. Öğrenciliğinden itibaren bu tarihe kadar tıp alanında çeşitli müesseselerde görevleri olmuştur.

Çalışmalarını Türk tıp ve ilimler tarihi merkezli yürüten Süheyl Ünver, 1939 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde Türkiye'deki ilk Tıp Tarihi Enstitüsü ve Müzesi'ni kurmuştur. 1939'da profesör, 1954'te ordinaryüs profesör olan Hoca, 1951 yılında da Dr. Süheyl Ünver Arşiv ve Kütüphanesi'ni kurmuştur. Bu arşive 3000 civarında yazma ve matbû eserle, 5000 kadar sanat eseri örnekleri ve binlerce not bırakmıştır. Bu çalışmalarını yurt dışında da sürdürmüş ve çok sayıda ülkede toplantılara katılarak sergiler düzenlemiştir.

Süheyl Ünver sanata olan istidâdı ve merakı sebebiyle 1916 yılında Medresetü'l-Hattâtîn'e girmiş, burada Yeniköylü Nuri Bey'den tezhib, Hattat Necmeddin Okyay'dan ebrû, eniştesi Hattat Hacı Hasan Rıza'dan ise sülüs ve nesih yazıyı öğrenerek, 1923'te birincilikle mezun olmuştur. Süheyl Hoca 1919-1920 yıllarında iki özel okulda hüsn-i hat ve resim dersleri vermiş, 1936-1956 yılları arasında da Güzel Sanatlar Akademisi'nde Türk Minyatürü hocalığı yapmıştır.

Süheyl Ünver İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ikiye bölündüğü zaman Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne geçmiş, Tıp Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü'nü yeniden kurarak çalışmalarına burada devam etmiştir. 1973 yılında emekliye ayrılan Hoca, yine kürsüye devam ederek öğrenciler yetiştirmiştir. 14 Şubat 1986 tarihinde vefat eden Süheyl Ünver, Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde medfundur. Süheyl Ünver'in iki bin civarındaki yayını dört cild hâlinde, Süheyl Ünver Bibliyografyası'nda bir araya getirilmiştir. Yabancı dildeki yayınları ise ayrı bir eserde toplanmıştır.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN