Arama

Müslim kimdir? Sahih Müslim’i nasıl kaleme aldı?

İslam tarihinin en önemli muhaddislerinden olan Müslim henüz 12 yaşındayken hadis öğrenmeye başladı. Döneminin en büyük dört hadis hafızından biri olan Müslim, hadisleri toplamak ve bir araya getirmek için uzun bir yolculuğa çıktı. Pek çok belde ve kişiden 15 yılda derlediği hadislerle "Sahİh-i Müslim" olarak bilinen "el Cami'u's Sahih" adlı eserini Müslümanlara miras bıraktı. Onun bu eseri, Sahİh-i Buhari ile birlikte Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir iki kaynak kabul edilmiş ve bu iki kaynak Sahihayn diye anılmıştı. Peki, Müslim kimdir? Sahih Müslim'i nasıl kaleme aldı?

  • 1
  • 15
MÜSLİM KİMDİR?
MÜSLİM KİMDİR?

🔹 Muhaddis olarak tanınan Müslim, 821 yılında Nîşâbur'da dünyaya geldi. Bir Arap kabilesi olan Benî Kuşeyr'in mevâlisinden olup doğduğu yere nisbetle Nîsâbûrî diye de anılır.

🔹 Bir eğitimci olan babasından ve çevredeki diğer âlimlerden faydalandığı anlaşılan Müslim on iki yaşında hadis öğrenmeye başladı.

  • 2
  • 15
12 YAŞINDA HADİS ÖĞRENMEYE BAŞLADI
12 YAŞINDA HADİS ÖĞRENMEYE BAŞLADI

🔹 Müslim, önce Nîşâbur'da el-Muvaṭṭaʾın râvilerinden Yahyâ bin Yahyâ el-Minkarî ile İshak bin Râhûye gibi muhaddislerden istifade etti. İki yıl sonra haccetmek üzere Hicaz'a gitti.

🔹 Medine'de İsmâil bin Ebû Üveys, Mekke'de Ka'nebî, Saîd bin Mansûr ve diğer bazı âlimlerden faydalandı.

  • 3
  • 15
HADİS ÖĞRENMEK İÇİN YOLCULUĞA ÇIKTI
HADİS ÖĞRENMEK İÇİN YOLCULUĞA ÇIKTI

🔹 845 yılından önce hadis tahsili için seyahate çıktı. Arkadaşı ve talebesi Ahmed bin Seleme ile Basra'ya giderek Ali bin Nasr el-Cehdamî'den, oradan Belh'e geçerek Kuteybe bin Saîd'den rivayette bulundu. Ardından Bağdat'a gidip Ahmed bin Hanbel ve Ahmed bin Menî' gibi âlimlerden faydalandı.

🔹 Daha sonra da defalarca Bağdat'a gitti. Kûfe'de Ahmed bin Yûnus'tan hadis öğrendi; birkaç defa gittiği Rey'de el-Câmiʿu's-sahih'ini baştan sona kendisine okuyarak tenkitlerini aldığı Ebû Zür'a er-Râzî ve İbn Vâre ile hadis müzâkere edip onlardan rivayette bulundu.

🔍 Riyazü's Salihin hakkında bilinmesi gereken bilgiler

  • 4
  • 15
PEK ÇOK KİŞİDEN HADİS RİVAYET ETTİ
PEK ÇOK KİŞİDEN HADİS RİVAYET ETTİ

🔹 864 yılından önce Mısır'a geçti ve Harmele bin Yahyâ'dan hadis rivayet etti.

🔹 Gezdiği yerlerde kendilerinden faydalandığı diğer hocaları arasında İbn Nümeyr, Ebû Bekir İbn Ebû Şeybe, Ebü'l-Hasan İbn Ebû Şeybe, Ebû Sevr, Ebû Hayseme Züheyr bin Harb, Abd bin Humeyd, İbnü'l-Müsennâ, Bündâr lakabıyla tanınan Muhammed bin Beşşâr, Abdullah bin Abdurrahman ed-Dârimî de vardır.

  • 5
  • 15
CAMİ’U’S SAHİH’İ 15 YILDA KALEME ALDI
CAMİ’U’S SAHİH’İ 15 YILDA KALEME ALDI

🔹 Müslim 15 yılda kaleme aldığı el-Câmiʿu's-sahîh'te sadece 220 hocasından rivayette bulunmuştur.

🔹 Müslim'in önde gelen talebeleri arasında Ebû Îsâ et-Tirmizî, İbn Huzeyme, Ebû Avâne el-İsferâyînî, İbn Sâid el-Hâşimî, Degūlî, İbn Ebû Hâtim, İbn Mahled el-Attâr gibi muhaddisler bulunmaktadır.

🔹 İbn Halfûn, el-Muʿlim bi-esmâʾi süyûhi'l-Buhârî ve Müslim adlı eserinde Buhârî ve Müslim'in hocalarından 506 zatın rivayetleri hakkında bilgi vermiştir.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN