Arama

İslam'ın diğer dinlerle ilişkisi

Hak din İslam, Resulullah'a (SAV) vahyedilmeye başladığında yeryüzünde pek çok din vardı. Zaman içerisinde orijinal ve aslına uygun şekillerini kaybeden bu inançlar zaman ve mekana bağlı olarak çeşitli değişikliklere uğramıştı. İslam, gelişi ile birlikte diğer ilahi dinlerde var olan bazı ağır dini sorumlulukları ortadan kaldırdı ve insanın yaratılışına en uygun ve yaşanabilir kuralları sundu.

Din nedir?

➤ Din kelimesi akademik olarak "hesap, taat, kulluk, mükâfat veya ceza olarak amellerin karşılığı" gibi anlamlar taşır. İtaat edenle itaat edilen arasındaki ilişkiyi ifade eden din kelimesi, yüce Yaratıcı'nın kullarını, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdığı ilahi mesajdır.

➤ Bu ilahi mesaja kulak verip, hükümleri yerine getirenler selamete, korkuyla ümit arasında çarpan bir kalple itaat ve emre bağlanır. Akıl sahiplerini kendi iradeleriyle iyiliğe yönlendiren din, onların seçme özgürlüklerini saadetleri istikametinde düzenleyen ilahi kanundur.

İslam'da din ve vicdan hürriyeti

İslam nedir?

➤ Hak din İslam, sözlükte "teslim olmak, itaat etmek, bağlanmak, sulh ve selâmet içinde olmak" anlamlarını ifade eden Hak Teala'nın yeryüzüne gönderdiği son dindir. Terim olarak İslam "Allah Teala'nın peygamberleri vasıtasıyla bildirdiği dini emir ve yasakların tamamını bütün varlığıyla kabul etmektir."

➤ Cenab-ı Hakk'ın indirdiği bu son ve şamil inanç, bütün hak dinlerin ortak adıdır. Peygamber Efendimize (SAV) indirilen İslam'dan diğer peygamberler de İncil, Zebur ve suhuflarda bahsetmiş ancak insanlar bu işaretleri silerek tahrip etmiştir.

📌 Bilgi Notu:

Önemli İslam alimlerinden Hüseyin-i Cisri tahrif edilen diğer ilahi kitaplarda tahrifattan sonra Resulullah'ın (SAV) vasıflarını bulmuş, 114 delili telif ettiği eseri Risale-i Hamidiye'ye kaydetmiştir.

Suhuf nedir? Tevrat nedir?

"Yoksa onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde bulunan herkes isteyerek veya istemeyerek Allah'a boyun eğip teslim olmuş durumdadır ve hepsi O'na döndürülüp götürülmektedir."

(Al-i İmran Suresi 83. Ayet)

➡ Al-i İmran Suresi 83. Ayet Tefsiri

Bu ayette geçen "Oysa göklerdekiler ve yeryüzündekiler isteyerek ya da istemeyerek hep O'na boyun eğmişlerdir" cümlesiyle ilgili belli başlı yorumlar şunlardır: a) Yüce Allah'ın dışındaki bütün varlıkların var olması yahut olmaması mümkündür. Bu mânada olan hiçbir varlık da O var etmeden var olamaz ve O'nun yok kılması olmadan yok olamaz. Şu halde Allah'ın dışındakilerin hepsi gerek varlık gerekse yokluk bakımından O'nun kudretine boyun eğmiş demektir ki bu, teslimiyet ve boyun eğmenin doruk noktasıdır. Yine bu cümle "vacibü'l-vücud" (varlığı kaçınılmaz ve başkalarının iradesinden bağımsız) yegane varlığın Allah Teala olduğunu göstermektedir.

Tefsirin devamı için tıklayınız

➤ Rabbimizin gönderdiği hak din İslam, insanlarla Allah (CC) arasındaki uyumu temin eder, bütün varlık alemini mükemmel bir barış ve selamet iklimine ulaştırır.

İslamiyet'ten önce hangi dinler vardı?

"Kim İslâm'dan başka bir din ararsa, şunu bilsin ki, aradığı din ondan asla kabul edilmeyecektir; o, âhirette de kaybedenlerden olacaktır."

(Al-i İmran Suresi 85. Ayet)

➡ Al-i İmran Suresi 85. Ayet Tefsiri

İslâm'dan başka din arama çabası içine girmenin hüsranla sonuçlanacak beyhude bir gayret olduğu belirtilmektedir. 83. âyette kullanılan "begå" fiili normal sınırın üstüne çıkan bir isteği, bu âyette kullanılan "ibtegå" fiili ise arayış çabası içine girmeyi ifade ettiğinden, burada âyetin baş kısmına "kim İslâm'dan başka bir din arama çabası içine girerse" şeklinde mâna verilmiştir.

Tefsirin devamı için tıklayınız

➤ Daha önceki dinlerdeki ağır yüklerin kaldırıldığı ve hükümlerin hafifletildiği İslam, kolaylığın ve yaşanılabilirliğin dinidir. Nitekim ayet-i kerimede ve Peygamber Efendimiz'in (SAV) hadis-i şerifinde bu hususun altını şöyle çizilmiştir:

"...Allah sizin için kolaylık ister, zorluk dilemez..."

(Bakara Suresi 185. Ayet)

İslam dininin tarihi süreci nedir?

Diğer ilahi dinler

➤ İnsanlık için bir kurtuluş vesilesi İslam, ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ile bütün dinler ve mensuplarına bakış algısını ortaya koyar ve bütün insanlığa hoşgörü düzeyini yüksek tutarak onlarla olumlu ilişkiler geliştirmede önemli rol oynar.

Kur'an'ın ulvi beyanı ve insanlığa saadet bahşedecek sarsılmaz hükümleri Hristiyanlar ve Yahudiler başta olmak üzere hakikat arayışındaki tüm insanlık için bir dayanak noktası olmuştur. Pek çok insan kelime-i şehadet ile hidayet nimetini tatmış ve hak yolunun bir yolcusu haline gelmiştir.

Dünya ve ahirette mutluluğa götüren doğru yol: Hidayet

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN