Arama

Şeyhi Divanı'ndan en güzel beyitler

Klasik Türk edebiyatının kurucularından sayılan Şeyhi, kaside ve mesnevide zamanın en ileri gelen şairlerinden biriydi. Köyünde uğradığı saldırı üzerine Harname isimli ünlü eserini yazan Şeyhi'nin klasik edebiyatın gelişimine büyük katkısı olmuştu. Şeyhi Divanı Ahmedî ve Ahmed-i Dâî'nin divanlarından sonra Anadolu sahasında tertip edilmiş en eski divanlar arasında önemli bir yere sahiptir. İşte Şeyhi Divanı'nından en güzel beyitler...

"Bahâr mevsimidür hemdem-i sabâ olalum
Gül ile dost kuhusuyla âşinâ olalum"

Hemdem: Arkadaş
Huyu: Koku

Bahar mevsimidir; tan yeline arkadaş, gülle dost ve kokusuyla bildik olalım.

Az bilinen divan şairlerinden beyitler

"Zamâne sırrını ko gonca gibi ser-best
Çemen safâsına gül gibi dil-küşâ olalum"

Dül-kuşa: Gönül açan

Bırak, yaşadığımız devrin sırrı konca gibi kapalı kalsın: Biz bağ, bahçe safasına gül gibi gönlümüzü açalım.

İstanbul divan şiirinde nasıl yer edindi?

"Mutrib şeker lebinde ne rengîn gazel dedin
Hoş-kavl ü ter-terânedir anı mükerrer et"

Mutrib: İlahi söyleyen, saz çalan kimse.
Rengin: Renkli
Hoş-kavl: Hoş söz
Ter-terane: Yeni ezgi

Ey ilahi okuyan kişi, şeker dudağında ne renkli bir gazel söyledin, bu hoş bir söz ve yeni bir ezgidir, onu tekrar söyle.

Divan edebiyatı şairlerinin birbirinden farklı meslekleri

"Şeyhî uzatma kıssayı âlemde söz öküş
Maksûd hüsnü şerhi kalanı bahânedir"

Öküş: Çok
Maksud: Kastedilen

Ey Şeyhi! Uzatma kıssayı zira alemde söz çok fazladır, kastedilen güzel izah etmektir gerisi bir bahanedir.

"Çok durur şehründe ben kul düşmüşüm şâhâ garib
Cândan ayrı ten bigi nice olam tenhâ garib"

Bigi: Gibi
Tenha: Yalnız

Ey güzeller şahı, ben uzun zamandır senin şehrinde, can ile teni ayrı ve yalnız olan garipler gibi kulunum, esirim.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN