Arama

? ? Eş'ariyye mezhebinin  görüşleri nelerdir?

Eş'ariyye nedir? Eş'ariyye mezhebinin kurucusu kimdir? Eş'ariyye mezhebinin  görüşleri nelerdir?

Eş‘ariyye mezhebinin, sünnet’in temel prensiplerini kabullenmekle beraber, bazı noktalarda kendine has görüşleri bulunur. Peki, ? ? ? Eş'ariyye mezhebinin  görüşleri nelerdir? ? Diyanet'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre, tarihte ortaya çıkan başlıca mezheplerden 'Eş'ariyye' hakkında merak edilenleri ve bilinmeyenleri sizler için derledik.

EŞ'ARİYYE NEDİR?

Akaid konusunda Ebü'l-Hasan b. İsmâil el-Eş'arî'nin görüşlerini benimseyen sünnet mezhebine verilen isimdir.

EŞ'ARİYYE MEZHEBİNİN KURUCUSU KİMDİR?

Mezhebin kurucusu olan Eş'arî, hicrî 260 (873) yılında Basra'da doğmuş, kırk yaşına kadar Mu'tezile mezhebine bağlı kalmış, sonra "üç kardeş meselesi" diye bilinen meselenin tartışmasında hocası Ebû Ali el-Cübbâî'ye (ö. 303/916) üstün gelmiş, hocasının görüşlerini doyurucu bulmadığı için Mu'tezile'den ayrılmış ve Eş'arîliği kurmuştur. İmam Eş'arî 324 (936) yılında 'ta ölmüştür. İmam Eş'arî'nin fıkıhta Şâfiî mezhebine bağlı olması ihtimali kuvvetlidir.

EŞ'ARİYYE MEZHEBİNİN TEMSİLCİLERİ KİMLERDİR?

İmam Eş'arî, Allah Teâlâ'nın ezelî sıfatları bulunduğunu kabul etmiş, inanç konularında akla da değer vererek, âyet ve hadislerin yanında aklî deliller de kullanmıştır. Eş'arî'nin inanç metodu kendisinden sonra gelen kelâmcılar tarafından da devam ettirilmiştir. En meşhur Eş'arî kelâm bilginleri arasında, Bâkıllânî (ö. 403/1013), İbn Fûrek (ö. 406/1015), Cüveynî (ö. 478/1085), Gazzâlî (ö. 505/1111), Şehristânî (ö. 548/1153), Âmidî (ö. 631/ 1233), Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1210), Kadî Beyzâvî (ö. 685/1286), Teftâzânî (ö. 793/1390) ve Cürcânî (ö. 816/1413) sayılabilir.

EŞ'ARİYYE MEZHEBİNİN GÖRÜŞLERİ NELERDİR?

Eş'arîlik, daha çok Mu'tezile'ye bir karşı tez olarak doğmuştur. Bu sebeple Eş'arîlik, Selef inancına Mâtürîdîlik'ten daha uzak olarak gösterilebilir. Eş'arî bilginler zamanla te'vile çok fazla yer vermişlerdir. Zaman zaman da kelâmda yenilikler ve değişiklikler yapmışlar, bu ilmi felsefe ile rekabet edebilecek bir güce kavuşturmuşlardır. Eş'ariyye mezhebi Ehl-i sünnet'in temel prensiplerini kabullenmekle beraber, bazı noktalarda kendine has görüşleri bulunmaktadır.

EŞ'ARİYYE NERELERDE GÖRÜLÜR?

Sünnî müslümanların % 13'ünü oluşturan Mâlikîler'in hemen hemen tamamı ile % 33'ünü teşkil eden Şâfiîler'in dörtte üçü, Hanefîler'le Hanbelîler'in çok az bir kısmı inançta Eş'ariyye mezhebini benimsemişlerdir. Eş'arîlik daha çok Endülüs, Hicaz, , , , ve 'da yayılmıştır.

2019 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN