Arama

Sebilürreşad'da çıkan haberler

Sebilürreşad, çıktığı ilk günden itibaren İttihad-ı İslâm düşüncesinin savunucusu ve milli mücadelenin destekçisi olmuştu. Hindistan'daki sinemacının Peygamber Efendimize yaptığı büyük saygısızlıktan Trablusgarb'taki mücahitlere ve hatta Afganistan'ın Japon halkına yaptığı yardıma kadar bütün İslam coğrafyasından çeşitli haberler yayınladı. İşte sizler için 7 Ramazan 1332'de Sebilürreşad'da çıkan yazıları derledik.

  • 1
  • 23
ŞUÛN-HADİSELER
ŞUÛN-HADİSELER

TRABLUSGARB;

Trablusgarb Mücâhidleri – İtalya'nın bütün teşebbüsâtına rağmen Senûsîler el-ân mukavemet göstermekte ve her gün İtalyanları yeni hezimetlere uğratmaktadırlar. Suriye'de intişar eden gazetelerin beyânâtına bakılırsa Senûsî hazretleri sonbaharda elli bin kişilik bir kuvvetle Bingazi ve Trablus istikametlerine doğru bir yürüyüş icrâsıyçün şimdiden hazırlıkta bulunmaktadır. Senûsî hazretlerini kendi lehlerine meyl ettirmek üzere sarf-ı mesâî edip de muvaffak olamamaktan me'yûs olan İtalyanlar, müşârun-ileyhin şu son teşebbüsünü işitince telâşe düşerek, buna mukabil yeniden harbe hazırlanmaya başlamışlardır.

  • 2
  • 23
LÜGATÇE
LÜGATÇE

Teşebbüsât: Teşebbüsler, işe girişmeler

Mukavemet: Karşı koyma, boyun eğmeme, dayanma, direnme, direniş

İntişar: Yayımlanma, neşredilme

sarf-ı mesâî: zaman harcama

Me'yûs: Ümitsiz, karamsar

Müşârun-ileyhin: Kendine işaret edilen, ismi evvelce söylenmiş olan

  • 3
  • 23
HİNDİSTAN'DA İNGİLİZ SİNEMACIDAN PEYGAMBERİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIK!
HİNDİSTAN'DA İNGİLİZ SİNEMACIDAN PEYGAMBERİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIK!

HİNDİSTAN

Karaçi Müslümanları ve Sinamatograf – Hindistan sevâhil-i şarkıyyesinden olan Karaçi şehrinde bir İngiliz sinamatografcısı şu son zamanlarda Fahr-i Âlem (sav) Efendimizin hayât-ı husûsiyyesine dâir tasâvîri halka göstermeye yeltenmiştir. Peygamber Efendimizi kendi zevcât-ı âliyyesiyle ne yolda muâmele ettiğini gösteren tasvirler, orada hazır bulunan Müslümanların heyecanına sebebiyet vermiştir. Müslümanlar bu gibi hilâf-ı hakikat, sırf uydurma, sümme't-tedârik olan manâzırı göstermekten sarf-ı nazar etmesini nâşirine teblîğ etmişler ise de, ihtârât-ı hayır-hâhanelerini sem'-i i'tibâra almayarak işine devam etmiştir. Sinema sâhibinin taannüdü Müslümanların daha ziyâde galeyânını mûcib olmuş ve müteâkıben âlete doğru hücûm ile onu hurduhâş ettikleri gibi, orada mevcûd olar sâir şeyleri de kırmışlardır. İş polise aks ederek, önü alınmıştır. Fakat zarar ve ziyâna uğrayan herif muhakemeye mürâcaat edip, rezaletini aleniyyete dökmüştür. Bu haberin Hindistan vilâyetine aksetmesi üzerine, her tarafta mitingler akd edilip, protestolar yağdırılmıştır. Bu keyfiyet, hâl-i hâzırda bir mes'ele şeklini alarak, bilcümle matbûât-ı İslâmiyye'yi işgal ediyor.

  • 4
  • 23
LÜGATÇE
LÜGATÇE

Sinamatograf: Görüntüleri film üzerine almaya ve göstermeye yarayan aygıt.

Sevâhil-i şarkıyye: Doğu ülkelerinin sahili

Hayât-ı husûsiyyesi: Hususi hayat, özel hayat

Tasâvîr: Tasvirler, resimler

Hilâf-ı hakikat: Gerçeğe aykırı

Sümme't-tedârik: Sonradan uydurma

  • 5
  • 23
LÜGATÇE
LÜGATÇE

Sarf-ı nazar etme: Vazgeçmek, hesâba katmamak

Nâşir: Neşreden kimse

İhtârât-ı hayır-hâh İyilik sever olan kimseye yakışacak şekilde tembihler

Taannüd: Ayak direme

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN