Arama

İlim yolculuğunda mutlaka okunması gereken kitaplar

İkra emri ile başlayan ilim yolculuğumuz, asırlardır hiç durmadan devam ediyor. Dinimiz bize en büyük ikram olan "ilim öğrenme" gücünü vermiş, her Müslümanın üzerine farz kılmıştır. Bilinir ki bir kişi ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse, Allah o kişiyi cennetin yollarından birine sevk eder. Bu durumda bize düşen, ilim neredeyse oraya koşup nasibimizi almaktır. Sizler için her Müslümanın okuması gereken kitapların bir kısmını listeledik.

  • 1
  • 17
KUR’AN-I KERİM
KUR’AN-I KERİM

🔶 Her Müslümanın okuması gereken ilk kitap, Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim, İslam dininin ana kitabıdır. Kur'an-ı Kerim öğrenmek her müminin en mühim meşguliyetidir.

🔶 Bunun için bir mümin hangi yaşta olursa olsun, Kur'an'ı öğrenmek için büyük bir gayret içine girmelidir. Çünkü Kur'an'ı öğrenmek imanın bir gereğidir.

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamamıza buradan ulaşabilirsiniz.

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulaması nasıl kullanılır?

  • 2
  • 17
HADİS-İ ŞERİFLER
HADİS-İ ŞERİFLER

🔶 Hadis, Hz. Peygamber'in sözlerini, fiillerini ve tasviplerini ifade eden terim ve hadisleri tespit, nakil ve anlamaya yönelik ilimdir. Kur'ân-ı Kerîm'de temas edilmekle beraber hakkında fazla bilgi verilmeyen ahiret hayatıyla ilgili hususlar, kabir hayatı, yeniden dirilme, mahşer, hesap, mîzan, cennet ve cehennemdeki hayat gibi konular da hadisler sayesinde öğrenilir. Ahlâkî faziletler, mânevî ve ruhî gelişimi sağlayacak kurallar, düzenli bir aile hayatı için gerekli olan davranış biçimleri, insanlar arasında içtimaî ve ticarî münasebetleri düzenleyen hükümler, yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkiler vb. konularda da hadislerde geniş bilgi bulunur. Dolayısıyla bir Müslüman mutlaka hadis okuma görevini yerine getirmelidir.

🔶 Hadis kaynaklarından biri olan Riyâzü's-Sâlihîn, asırlardır Müslümanların ilgisine mazhar olan İslam klasiklerinden biridir. İçerdiği âyet ve hadislerle vazgeçilmez kaynaklar arasında yer alan bu eser, müellifi İmam Nevevî tarafından kişiyi âhirete hazırlamak, iyi ve güzel olana yönlendirip kötü ve çirkin olan davranışlardan uzak tutmak, kendisine iç ve dış dünyasını güzelleştiren edep ve ahlâk ilkelerini kazandırmak, nefsi terbiye edip ahlâkı güzelleştirmek, kalpleri arındırmak ve bedenin her bir uzvunu günahtan korumak gayesiyle derlenmiştir. Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ile Ubeydullah b. Musa el-Absî'nin müsned türü eser yazan ilk hadisçiler oldukları bilinir. Ardından Ahmed b. Hanbel, İshâk b. İbrâhim el-Hanzalî (İbn Râheveyh), Ebû Hayseme Züheyr b. Harb ve Ebû Saîd Ubeydullah b. Ömer el-Kavârîrî gibi musannifler gelmiştir. Sadece sahîh hadisleri bir araya getirmeyi hedef alan bu musanniflerin ilki Buhârî, ikincisi de Müslim'dir. Onlar râvi isimlerine göre değil, bâb/konu başlıklarına göre eserlerini tertip etmişler ve hadisleri kitaplarına yerleştirmişlerdir.

🔶 Üçüncü asırda öne çıkan en mühim eserler ise "es-Sahîhayn: İki Sahîh" olarak bilinen Buhârî ve Müslim'in el-Câmiu's-sahîh adlı eserleri "Sünen-i erba'a: Dört Sünen" olarak bilinen Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce ve Nesâî'nin es-Sünen isimli çalışmalarıdır. Bunlar, "Kütüb-i sitte" denilen altı ana hadis kaynağını meydana getirmiştir.

Fikriyat'ta yer alan hadis dosyalarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

  • 3
  • 17
İSLAM İLMİHALİ
İSLAM İLMİHALİ

🔶 Temel dinî bilgileri içeren el kitaplarının genel adıdır. Sözlükte ilm-i hâl "davranış bilgisi" anlamına gelir. Terim olarak "inanç, ibadet, muâmelât (günlük yaşayış), ahlâk konuları, yer yer büyük peygamberler, ayrıca Resûl-i Ekrem'in hayatına dair özlü bilgileri içeren el kitabı" diye tanımlanabilir. İlmihal geleneğinin IV. (X.) yüzyıldan itibaren oluşmaya başladığını söylemek mümkündür.

🔶 İlim öğrenmenin her Müslümana farz olduğunu bildiren hadisteki (İbn Mâce, "Muḳaddime", 17) "ilim" kelimesi "ilm-i hâl" olarak yorumlanmış ve bunun kapsamına iman, namaz, oruç, helâl ve haram gibi temel bilgilerin girdiği belirtilmiştir. Dolayısıyla bütün Müslümanların dini bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma Müslüman olmanın ve Müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki bu temel bilgileri mutlaka öğrenmesi gereklidir.

  • 4
  • 17
Kalplerin Keşfi, İmam Gazali
Kalplerin Keşfi, İmam Gazali

🔶 İslam dünyasının Huccetü'l-İslam olarak tanıdığı Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî, hicri 450 (m. 1058) yılında Horasan civarındaki Tus şehrinde dünya geldi. İslami ilimlerin her sahasında eser veren İmam Gazâlî ardından pek çok eser bırakarak hicri 505 (m. 1111) tarihinde vefat etti. Onun en önemli eserlerinden biri, İhyâ'u Ulmû'id-Din'dir. Zühd ve ahlaka dair olan bu eserini daha sonraları farklı eserlerinde ihtisar etmiştir.

🔶 Bu eserleri arasında halk arasında elden ele dolaşanlardan biri de Mükâşefetü'l-Kulûb adlı eserdir. Eserde, Allah korkusu, sabır ve hastalık, nefsi yenmek ve şeytana karşı koymak, gaflet, fasıklık ve nifak, tevbe, sevgi, Allah'a itaat, O'nu sevmek, Resulü'nü sevmek, emanet, namaz, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker, şeytanın düşmanlığı, emanet ve tevbe, merhametli olmak, dedikodu, koğuculuk, zekat, sıla-i rahim ve ana baba hakkı, ibadete devam ve haramı terketmek, ölümü hatırlamak, kanaatin fazileti, ameller mizan ve cehennem azabı, Allah'ı (c.c) zikretmenin fazileti, abdestin fazileti, namazın fazileti, haram yemek, faizin yasak oluşu, kul hakları gibi konular işlenmiştir.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

  • 5
  • 17
Kutadgu Bilig,Yusuf Has Hacib
Kutadgu Bilig,Yusuf Has Hacib

🔶 Türk İslam edebiyatının ilk eserlerinden biri olan Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig adlı eseri mesnevi tarzında yazılmış büyük bir edebi eserdir. Dili Türkçedir ve on birinci yüzyılda Karahanlılar devletinde konuşulan Uygur dilidir.

🔶 Bir ayağı Türk dünyasına, diğer ayağı da İslami naslara dayanan, sahasında özgün bir eser olan Kutadgu Bilig'in hemen her beyiti, birer vecize olarak ele alınarak, güzellik, doğruluk, iyilik üstüne afiş ve tabela olarak asılabilecek, asıldığı mekânın görünümünü ve okuyan zihinleri süsleyebilecek cümlelerden ibarettir.

Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN