Arama

Osmanlı'nın en iyi üç hattat padişahı

Osmanlı sultanları, sahip oldukları ilim, aldıkları eğitimler ve gerçekleştirdikleri yeniliklerin yanı sıra icra ettikleri sanatlarla da tarihte iz bıraktılar. Bazı padişahlar, hüsn-i hat sanatı ile ilgilenerek "üstad" mertebesine kadar ulaştılar. Dönemin hat sanatçılarını himaye eden, henüz şehzadelik yıllarında hat sanatında icazetlerini alan ve bugün pek çok camide onlara ait olduğunu bilmediğimiz levhaları ile Osmanlı'nın en iyi üç hattat padişahını sizler için derledik.

  • 1
  • 21
SULTAN III. AHMET VE HAT SANATI
SULTAN III. AHMET VE HAT SANATI

Sultan III. Ahmet, Sultan IV. Mehmed'in ve Gülnuş Emetullah Valide Sultan'ın oğlu olarak 31 Aralık 1673 tarihinde doğdu.

III. Ahmet, hassas ve İslâmiyet'e son derece bağlı mütedeyyin bir zât olmakla beraber açık fikirli ve vatanperver bir padişahtı.

Âlim, şair ve hattatları her daim himâye etmiş olduğu gibi, "Necîb" mahlâsı ile şiirler dahi yazmıştı.

  • 2
  • 21
HAT SANATINDA ÜSTAT MERTEBESİNDEYDİ
HAT SANATINDA ÜSTAT MERTEBESİNDEYDİ

Hüsn-i hatta da neredeyse üstat mertebesine erişmiş olan Sultan III. Ahmed, şehzâdelik günlerinde ağabeyi Sultan II. Mustafa ile birlikte Hâfız Osman'dan sülüs ve nesih dersleri almış, onun vefatından sonra da şâkirdânından Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi'den istifade etmişti.

  • 3
  • 21
TUĞRA ÇALIŞMALARI TOPKAPI SARAYI ARŞİVİNDE
TUĞRA ÇALIŞMALARI TOPKAPI SARAYI ARŞİVİNDE

Geride bir hayli eser bırakmış olduğu celî sülüsteki maharetini ise dönemin mümtaz celî-nüvislerinden biri olan Burusevî Mehmed Efendi'ye borçludur.

Hatt-ı ta'liki ise ileride şeyhülislamlık makamına erişecek olan Veliyyüddîn Efendi'den meşk etmiştir. Halen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan on adet tuğradan mürekkeb albümünden tuğra tertibiyle de uğraşmış olduğunu anlamaktayız.

  • 4
  • 21
SULTAN III. AHMET’İN SANATININ ZİRVE ESERİ
SULTAN III. AHMET’İN SANATININ ZİRVE ESERİ

Yine aynı yerde sülüsle muharrer meşk murakka'ı bulunan Sultan III. Ahmed'in Bâb-ı Hümâyûn önünde kendi namına ve Üsküdar İskelesi önünde annesi adına inşa ettirmiş olduğu meydan çeşmelerinin kitabeleri ile Topkapı Sarayı'nda Arz Odası girişinde ve Taş Eserler bölümünde bulunan besmele kitabeleri, celî sülüsteki kudretinin delilleridir.

Yine Topkapı Sarayı'nda bulunan, ketebesini tuğra şeklinde koyduğu "Kelime-i Tevhîd" kitabesi ise, zirve eseri olarak addedilebilir.

  • 5
  • 21
LEVHALARI VE KİTABELERİ HALEN CAMİLERİ SÜSLÜYOR
LEVHALARI VE KİTABELERİ HALEN CAMİLERİ SÜSLÜYOR

Ayrıca devrin meşhur müzehheplerinden Tozkondurmaz Mustafa Ağa'ya tezhip ettirdiği celî sülüs levhaları da Üsküdar'daki Yeni Valide ve Ayazma camileri ile Fatih'teki Drağmân Tekkesi'ne hediye etmiştir.

Tekkenin kapısı üzerinde bulunan Muhammed Suresi'nin 19. ayetinin bulunduğu kitabe de ona aittir. Sütlüce'deki kasr-ı hümayunun harem kapısı üzerinde bulunan kitabesi ise günümüze intikal etmemiştir.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN