Arama

İlk rüya tabircilerinden İbni Sirin

"İmam, hafız" gibi unvanlarla anılan İbni Sirin, hadis, fıkıh, şiir ve hesap bilgisiyle tanınsa da sonraki yüzyıllarda asıl şöhretini rüya tabirleri alanında yakaladı. İbn Haldun'a göre İbni Sirin, bu alandaki en meşhur alimlerden biriydi ve onun görüşleri nesilden nesile aktarıldı. İbni Sirin, edebiyatımızda da önemli bir yere sahipti. Nitekim edebiyatımızda İbni Sirin'in eserinden yapılmış birçok tabirname tercümesi bulunmaktadır. İşte ilk rüya tabircilerinden İbni Sirin hakkında detaylar…

  • 1
  • 10
İBNİ SİRİN KİMDİR?
İBNİ SİRİN KİMDİR?

İbni Sirin'in hayatı

📌Adı Muhammed bin Sirin, künyesi Ebû bekir olan alim 654 yılında Basra'da dünyaya geldi. Babası, Peygamber Efendimizin hizmetçisi ve Enes bin Mâlik'in azatlı kölesiydi.

📌İbni Sirin, iyi bir eğitim aldı. Sahabe-i kiramın sohbetine nail olmuş ve onlardan ilim tahsil etmiş bir isimdi. Geçimini ticaretle sağlayan İbni Sirin kaynakların verdiği bilgilere göre yumuşak huylu, mütevazi cömert ve takva sahibi biriydi.

📌Yaptığı çalışmalarla İslam'a birçok katkı sunan İbni Sirin,15 Ocak 729 tarihinde vefat etti.

Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabe

  • 2
  • 10
MUHADDİS YÖNÜYLE İBNİ SİRİN
MUHADDİS YÖNÜYLE İBNİ SİRİN

📌İbni Sirin, hadis ve fıkıh alanında söz sahibiydi. Sirin hadislerin güvenilirliği üzerinde çok durmuş hadisleri güvenilir ravilerden alınması hususunda titiz davranmıştı.

📌Bu dikkatli tutumu sayesinde İbni Sirin'in güvenilir bir muhaddis olduğu üzerinde de ortak bir kanaate varılmıştır.

Hadislerin rehberliğinde İslam'da rüya kavramı

  • 3
  • 10
RİVAYETLERİ KÜTÜB-İ SİTTE’DE YER ALDI
RİVAYETLERİ KÜTÜB-İ SİTTE’DE YER ALDI

İbni Sirin, Hazreti Âişe, Enes bin Mâlik, Zeyd bin Sabit, Hasan bin Ali, Ebû Hureyre, Abdullah bin Abbâs, Cündeb bin Abdullah, Semura bin Cündeb, İmrân bin Husayn, Huzeyfe bin el-Yeman, Ebû Sa'îd-i Hudrî, Ebü'd-Derdâ'dan (r.anhüm) hadîs-i şerîf rivâyet etti.

📌Alimin rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır.

📌İbni Sirin hadis ilminde isnada çok önem verdi. İsnad, terim olarak, "rivayet için kullanılan lafızlarla râvi veya râvileri anarak hadis metnini ilk söyleyenine ulaştırmak, hadis metnini nakleden râvileri rivayet sırasına göre zikretmek" anlamına gelir.

📌Rivayette son derece titiz davranan İbni Sirin, hassasiyetini "Bu ilim, yani hadîs ilmi, dindir. Öyle ise dininizi kimden aldığınıza dikkat ediniz" şeklinde ifade etmiştir.

  • 4
  • 10
FAKİH YÖNÜYLE İBNİ SİRİN
FAKİH YÖNÜYLE İBNİ SİRİN

📌İbni Sirin hadis alanında gösterdiği aynı başarıyı fıkıh alanında da gösterdi. Devrinin önemli bir müçtehidi olan İbni Sirin'in fetvaları, halk tarafından ilgiyle karşılanıyordu.

📌Fakat İbni Sirin yine de sahabenin fıkhi bilgisinin kendi bilgisinden kat kat üstün olduğunu her fırsatta dile getirdi.

  • 5
  • 10
İSLAM’IN İLK RÜYA TABİRCİLERİNDEN
İSLAM’IN İLK RÜYA TABİRCİLERİNDEN

📌İlmi hayatının ilk dönemlerinde muhaddis ve fakih olarak tanınan İbni Sirin, sonraki yüzyıllarda ilk rüya tabircilerinden biri olması yönüyle anıldı.

📌Bilhassa Buhari, Müslim, Cahiz ve Ebu Nuaym İbni Sirin'in rüya hususunda geniş bilgisi ve kabiliyeti olduğunu nakletti.

📌İbni Sirin'in rüya tabirciliğiyle ilgili en kapsamlı bilgiyi İbni Haldun vermektedir. İbni Haldun Mukaddime'sinde bu alanda en meşhur alimlerden biri olduğunu, tabircilikle ilgili kurallarının nesilden nesile nakledildiğini anlatır.

Rüya tabiri ne demektir?

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN