Arama

Ali Kuşçu eserleri

Büyük astronomi ve matematik bilgini Ali Kuşçu, Anadolu'ya gelişi ile bilimsel ilerlemenin fitilini ateşledi. Astronomi, matematik, dil, kelam ve fıkıh bilgini olan büyük alim Fatih Sultan Mehmed'in daveti ile İstanbul'a gelerek, İmparatorluğu bilimsel anlamda derinden etkiledi. Arkasında bıraktığı talebeleri ile bilimsel gelişmenin devamını sağlayan, Osmanlı'ya İslam medeniyetinin bilim kültürünü de getiren Ali Kuşçu, eserleri ile Avrupa'yı uzun yıllar tesiri altında bıraktı. Ali Kuşçu kimdir? Ali Kuşçu eserleri, makale, yazma eserler, kitapları, alıntılar, etkileri, talebeleri, astronomi, matematik, dil…

  • 1
  • 8
Ali Kuşçu kimdir?
Ali Kuşçu kimdir?

📌 Uzun yıllar astronomi, matematik, dil ve İslami ilimler gibi alanlarda dersler alan Ali Kuşçu, Maveraünnehir havzasının yetiştirdiği son büyük âlimlerdendi. Hayatı boyunca ilmi gelişmenin peşinde olan Kuşçu, yazdığı eserler ile İslam bilimine hizmet ettiği gibi Avrupa'yı büyük ölçüde etkiledi. İstanbul'da ders halkaları kuran Kuşçu aynı zamanda Osmanlı Medreselerinin de müfredatlarını hazırladı.

Ali Kuşçu kimdir?

  • 2
  • 8
Matematik
Matematik

Risâle fi'l hisâb

📌 Üç makaleden oluşan eserin dili Farsçadır. Hesap ilmi yani matematik ile ilgili olan eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır.

Er- Risâletü'l Muhammediyye

📌 Hesap ilmi, matematik ile alakadar Arapça olarak yazılmış bir eserdir. Fatih Sultan Mehmed'e sunulmuştur. Eser toplam altı bölümden oluşur. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshası bulunur.

Şerh-i Zîc-i Ulug Bey

📌 Eser farsça bir şerhtir. Zîc, geometride kiriş anlamına gelir. Bu kavrama dair bir kitaptır. Kandilli Kütüphanesi ve Ragıb Paşa Kütüphanelerinde eserin nüshaları vardır.

Dünya tarihine yön vermiş Müslüman bilim insanları

  • 3
  • 8
Astronomi
Astronomi

Şerhu't Tuhfeti'ş Şâhiyye

📌 Kutbüddin Şirazi'nin astronomiye dair olan meşhur eseri Tuhfetü'ş Şahiyye adlı eserin şerhidir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunur.

Er Risâletü'l fethiyye

📌 Astronomi hakkındaki Arapça bir eserdir. Otlukbeli Savaşı'ndan galip dönen Fatih Sultan Mehmed'e ithaf edilmiştir. Eser, Seyyid Ali Paşa tarafından Türkçe olarak tercüme dilmiştir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunur.

Risâle fi'l hey'e

Eser Farsça bir astronomi kitabıdır. Kitabı Molla Pervîz "Mirkatü's semâ adıyla Türkçe'ye kazandırmıştır. Eserin Süleymaniye, Nuruosmaniye ve Köprülü kütüphanelerinde muhtelif nüshaları bulunur.

Osmanlı'dan günümüze 441 yıllık "rasat" hikâyesi

  • 4
  • 8
Fıkıh
Fıkıh

Hâşiye ale't Telvîh

📌 Haşiye üzerine haşiye eseridir. Asıl kitap Sadrüşşerîa'nın "Tenkîhu'l usûl adlı eseridir. Bu esere ünşlü alim Teftazani "et Telvîh" adlı bir şerh yazar. Ali Kuşçu'da bu şerhin üzerine "Hâşiye ale't Telvîh" i yazar. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshası bulunur.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne sanal yolculuk

  • 5
  • 8
Kelam
Kelam

Eş Şerhu'l cedîd ale't Tecrîd

📌 Nasirüddin Tûsî'nin kelam ilminde çok meşhur olan eseri Tecridû'l Kelam'a yazılmış bir şerhtir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde nüshası bulunur.

Sözlü kaynağı yerle bir eden Buhârî teziyle Fuat Sezgin

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN