Arama

Hz. Nuh’un hayatı: Hz. Nuh kaç yaşında öldü? Hz. Nuh kıssası

Hz. Nuh, büyük peygamberler arasında sayılan; ilk kez onun döneminde görülen putperestliği ortadan kaldırmak, tevhid inancını yaymak ve insanları doğru yola sevk etmekle görevlendirilen peygamberdir. Ancak Nuh kavmi, kendisini yalanlamış ve kötülüklerinden vazgeçmemiştir. Bu nedenle Allah’a dua eden Hz. Nuh’un bir gemi yapması emredilmiş; kendisinin ve iman edenlerin Nuh’un gemisi ile kurtulacağı bildirilmiştir. Peki, Hz. Nuh kaç yaşında öldü? Hz. Nuh kıssası, Kur’an’da nasıl geçer? Hz. Nuh’un hayatı…

Hz. Nuh’un hayatı: Hz. Nuh kaç yaşında öldü? Hz. Nuh kıssası…
Yayınlanma Tarihi: 11.3.2021 17:25:23 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 09:47

HZ. NUH'UN HAYATI

🔸 Hz. Nuh, üç semavi dinin de büyük peygamberler arasında saydığı, hem Yahudi hem Hristiyan hem de İslam kaynaklarında benzer bilgilerin yer aldığı peygamberdir.

🔸 Tevrat'ta yer alan bilgilere göre babası "Rabbin lânetlediği bu toprak yüzünden çektiğimiz eziyeti, harcadığımız emeği bu çocuk hafifletip bizi rahatlatacak" diyerek ona Nûh ismini vermiştir.

🔸 Dini kaynakların yanı sıra Hz. Nuh'un, tufan olayının Sümer ve Babil destanlarında geçen kahramanlarla aynı kişi olduğu da ifade edilir.

💠

Hz. Nuh ile ilgili Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında geçen bilgilerin bir kısmı, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde zikredilen olaylarla bağdaşmaktadır. Ancak Tevrat'ın ve İncil'in tahrif edilen kitaplar olması nedeniyle bu bilgilerin kesin ve doğru olduğu söylenememektedir.

HZ. NUH'UN SOY AĞACI

🔸 Tevrat'ta Hz. Nuh'un soyu ile ilgili olarak iki ayrı sıralama verilmiştir. Bu listenin birinde Hz. Nuh'un soyunun Hz. Âdem'in oğlu Şît'e uzandığı, tufandan sonra 350 yaşadığı belirtilmiştir.

🔸 Burada yer alan bilgiye göre Hz. Âdem 930 yıl, oğlu Şît 912 yıl, oğlu Enoş 905 yıl, oğlu Ken'ân 910 yıl, oğlu Mahalalel 895 yıl, oğlu Yared 962 yıl, oğlu Hanok 365 yıl, oğlu Metuşelah 969 yıl, oğlu Lamek 777 yıl, oğlu Nûh 950 yıl yaşamıştır.

🔸 Diğer listede ise Hz. Nuh'un soy ağacı Hz. Âdem'in oğlu Kâbil yoluyla Lamek'e kadar getirilmiştir.

🔍 Hz. Nuh kimdir? Nuh Tufanı nasıl gerçekleşti?

HZ. NUH NE ZAMAN YAŞADI?

🔸 Tevrat'ta Hz. Nuh'un Hz. Âdem'in yaratılışından 1056 yıl, vefatından 126 yıl sonra doğduğu nakledilmiştir.

🔸 Hayatının ilk 500 yılı hakkında Kitâb-ı Mukaddes'te bilgi yoktur.

🔸 Tevrat'a göre Hz. Nuh zamanında insanlar çok bozulmuş, yeryüzünde kötülük hüküm sürmüştür.

🔸 Şît'in çocukları Kâbil'in soyundan gelen kızlarla evlenmiş ve sonucunda şiddet taraftarı kötü bir nesil ortaya çıkmıştır.

🔸 Kötülükte o kadar ileri gitmişlerdir ki Rabb insanı yarattığı için pişman olmuş ve büyük bir tufan ile tüm canlıları helak etmeye karar vermiştir; sadece Hz. Nuh, Rabbin gözünde lütuf bulmuştur.

NUH'UN GEMİSİ

🔸 Tevrat'a göre Allah, Hz. Nuh'tan bir gemi yapmasını istemiş ve hangi ağaçtan, hangi ölçüde olacağını bildirmiştir.

🔸 Uzunluğu 300, genişliği 50 ve yüksekliği 30 arşın olan üç katlı gemiyi inşa eden Hz. Nuh, eşi, üç oğlu ve onların eşleri ile gemiye binmiştir.

🔸 Kuşlar, sığırlar ve toprakta sürünenlerden, her canlı türünden erkek ve dişi olmak üzere birer, eti yenilenlerden ise yedişer çift gemiye alınmıştır.

🔸 Rivayete göre Hz. Nuh, gemi yapma emrini 480 yaşında almış, geminin yapılacağı ağaçlar dikilerek büyümüş ve geminin yapımı 120 yılda tamamlanmıştır.

🔍 Hz. Yakub'un hayatı: Hz. Yakub kıssası

NUH TUFANI NE ZAMAN OLDU?

🔸 Tevrat'a göre Nuh tufanı, Hz. Nuh 600 yaşındayken başlamış; 40 gün sürmüş ve 150 gün boyunca yeryüzünü suların kapladığı tufan sonrasında Hz. Nuh ve gemidekiler karaya çıkmıştır.

🔸 Allah, Hz. Nuh'u ve oğullarını mübarek kılmış; onlara çoğalıp yeryüzünü doldurmalarını emretmiş ve her şeyin onların emrine verildiğini, hareket eden her hayvanı yiyebileceklerini bildirmiştir.

🔸 Buna karşılık kanlı et yememelerini ve insan kanı dökmemelerini istemiş ve bir ahid yapmıştır.

🔸 Hz. Nuh vasıtasıyla Allah ile yapılan bu ahde göre insanlar, Allah'ın bildirdiği kurallara uydukları takdirde bir daha tufan gibi bir musibet meydana gelmeyecektir.

🔍 Beytülahzan nedir? Hz. Yakup'un hüzünler evi...

HZ. NUH'UN MESLEĞİ

🔸 Tevrat'a göre Hz. Nuh gemiden indikten sonra çiftçilik yapmaya başlamış, bağ dikmiş ve üzüm yetiştirmiştir.

🔸 Hz. Nuh, tufandan sonra 350 yaşamış ve 950 yaşında vefat etmiştir.

🔸 İslami kaynaklara göre Hz. Nuh'un Hz. İdrîs'ten sonra gelen ilk peygamber olduğu ve marangozluk yaptığı nakledilmiştir.

NUH KANUNLARI NEDİR?

🔸 Yahudi geleneğinde Tevrat'ın yorumu olarak görülen Talmud'da Hz. Nuh'un insanlığa sunduğu kurallar Nuh kanunları olarak geçmiştir.

🔸 Putperestliği, Allah'ı inkârı ve yalancı şahitliği, öldürmeyi, gayrimeşru cinsî ilişkileri, hırsızlığı, canlı hayvan eti yemeyi, her tür zulüm ve gaddarlığı yasaklamıştır.

🔸 Adaletin tesisini emreden bu kurallar, bütün milletler tarafından uyulması gereken en temel ahlâkî ilkeler olarak kabul edilmiştir.

🔍 Hz. İbrahim ve oğlu İsmail'in büyük imtihanı

İSLAMİ KAYNAKLARA GÖRE HZ. NUH

🔸 Hz. Nuh, "ülü'l-azm" olarak isimlendirilen, Kur'an-ı Kerim ve hadislerde diğer peygamberlere oranla geniş bir şekilde tanıtılan beş büyük peygamberden biridir.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de 28 surede adı geçen Hz. Nuh hakkında pek çok bilgi verilmiş ve 43 yerde adı zikredilmiştir.

🔸 Kur'an-ı Kerim'in 71. suresi olan Nûh suresi onun adını taşır ve bu sure baştan sona dek onun tevhid yolundaki mücadelesini anlatmaktadır.

📕 Nûh suresinin tefsiri için tıklayın.

🔸 Kur'an, Hz. Nuh'un yaşamına dair sadece risalet görevinin verildiği tarihten sonraki safhalara değinmiştir.

🔸 Kendisine inanmayan kavminin bir tufan ile cezalandırılması nedeniyle bu hadise de Nuh tufanı olarak anılmaktadır.

🔸 Hz. Nuh'un soy kütüğü İslami kaynaklarda Tevrat'taki şekilde verilmiştir. Nûh bin Lamek bin Metuşelah bin Uhnuh (Hanok-İdrîs) bin Mehelail (Mahalalel) bin Kaynan (Ken'ân) bin Enoş bin Şis (Şît) bin Âdem şeklinde yer almıştır.

🔍 Sabrı ile insanlığa örnek gösterilen Hz. Eyyub

PUTPERESTLİK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

🔸 Rivayete göre insanlar, Hz. Nuh dönemine kadar tevhid inancı ile yaşamış ve putperestlik ilk kez Hz. Nuh'un kavminde görülmüştür.

🔸 Nûh suresinin 23. ayetinde Hz. Nuh'un kavminin taptığı putlardan bahsedilmiştir. Verilen isimler, başlangıçta iyilikleriyle anılmış kişilerdir ve ölümlerinin ardından bunların heykelleri yapılmış ve insanlar onları Allah ile aralarında aracı olan bir tapınma nesnesi haline getirmişlerdir:

"Dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved'den, Suvâ'dan, Yegūs'tan, Yeûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin!"

📕 Nûh suresinin 23. ayetinin tefsiri için tıklayın.

HZ. NUH KISSASI

🔸 Hz. Nuh, kavmini putperestlikten uzaklaştırmak ve tevhid inancına yöneltmek amacıyla gönderilmiş ve Kur'an'da onun Allah tarafından seçildiği, kendisine vahyedildiği ve kavmine peygamber olarak gönderildiği belirtilmiştir.

"Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem'i, Nûh'u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir.

Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem'i, Nûh'u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir."

📕 Âl-i İmran suresinin 33-34. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

🔸 Hz. Nuh'un 950 yıl kavminin arasında kaldığı ve kavmini Allah'a kulluğa davet ettiği zikredilmiştir.

"Vaktiyle biz Nûh'u kendi kavmine resul olarak göndermiştik. Nûh, bin yıldan elli yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tûfan yakaladı.

Fakat biz Nûh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık."

📕 Ankebût suresinin 14-15. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

💠

🔸 Hz. Nuh, kavmini Allah'tan başkasına ibadet etmemeleri hususunda uyarmış, aksi takdirde başlarına gelecek azabı kendilerine haber vermiştir:

"Biz Nûh'u, "Kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar" diyerek kavmine gönderdik.

Şöyle dedi: "Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin;

Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz!"

📕 Nûh suresinin 1-4. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

🔸 Yoldan çıkmış, çok zalim ve azgın olan kavmi, Hz. Nuh'a inanmadığı gibi ona mecnun demiş, taşlamakla tehdit edip yalancılıkla itham etmiştir.

"Bunlardan önce yaşayan Nûh'un kavminde de (ibretler var). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi."

📕 Zariyat suresinin 46. ayetinin tefsiri için tıklayın.

"Bunlardan da önce Nûh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler."

📕 Necm suresinin 52. ayetinin tefsiri için tıklayın.

"Nûh, "Rabbim!" dedi, "Kavmim beni yalancılıkla suçluyor."

📕 Şuara suresinin 117. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

🔸 Ondan kendisine uyan alt tabakadan insanları yanından uzaklaştırmasını veya başlarına geleceğini bildirdiği azabı bir an önce getirmesini istemişlerdir:

"Dediler ki: "Ey Nûh! Gerçekten bizimle tartıştın ve bize karşı çok mücadele ettin. Eğer doğrulardan isen, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir!"

Nûh dedi ki: "Onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz (O'nu) âciz bırakamazsınız.

Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz."

📕 Hûd suresinin 32-34. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

🔸 Bu durumun üzerine Hz. Nuh, gaybı bilmediğini, melek olmadığını, yalnızca Allah Teâla'nın verdiği emirleri bildirdiğini söyleyerek tebliğini sürdürmüştür.

"Nûh şöyle dedi: "Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün: Ya benim, Rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve O kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız! Siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz?

Ey kavmim! Buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. (Siz istiyorsunuz diye) ben iman edenleri kovacak değilim; onlar (imanları sayesinde) rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum.

Ey kavmim! Onları kovarsam, beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz?

Size, 'Allah'ın hazineleri benim yanımdadır' demiyorum, gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, 'Allah onlara şeyler vermeyecektir' diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum!"

📕 Hûd suresinin 28-31. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

💠

🔸 Hz. Nuh, çok uzun mücadeleler vermiş ve kavminin putperestlikten vazgeçmediğini görmüş ve inanmayanları cezalandırması için Allah'a dua etmiştir:

"Gerçek şu ki biz Nûh'u kavmine elçi olarak gönderdik; şöyle dedi: "Allah'tan başkasına tapmayın!" diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım.

Doğrusu ben, başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum" dedi.

Kavminin ileri gelen inkârcıları, "Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz, bilâkis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz" dediler.

📕 Hûd suresinin 25-26. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

""Ey Nûh!" dediler, "Bu işten vazgeçmezsen, kesinlikle sen de taşlanacaksın!"

Nûh, "Rabbim!" dedi, "Kavmim beni yalancılıkla suçluyor.

Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar!"

📕 Şuarâ suresinin 116-118. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

🔸 Rivayete göre gemi yapması istenince Hz. Nuh tahtayı nereden bulacağını sormuş, ona ağaç dikmesi emredilmiş ve Hint meşesi denilen ağaçları dikmiştir. Kırk yıl geçtikten sonra bu ağaçları keserek gemiyi yapmıştır.

💠

🔸 Gemi inşa edilirken Hz. Nuh'un kavmi, kendisiyle alay etmiştir:

"Nûh gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: "Bizimle alay ediyorsanız edin bakalım! Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi (günü gelecek) biz de sizinle öyle alay edeceğiz!

Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz!"

📕 Hûd suresinin 38-39. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

🔸 Geminin inşası bitince her hayvan türünden birer çift, ayrıca boğulmasına hükmedilenler dışındaki aile fertleri ve iman eden diğer kimseler gemiye bindirilmiştir.

"Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nûh'a dedik ki: "Her türden (hayvan) birer çift ile -daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında- aileni ve iman edenleri gemiye bindir!" Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti."

"Nûh, "Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de Allah'ın adını anın. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir" dedi."

📕 Hûd suresinin 40. ayetinin tefsiri için tıklayın.

🔸 Hz. Nuh ve ona inananlar kurtulurken eşi ve oğlu inanmayanlarla birlikte boğulmuştur:

"Derken gemi onları, dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nûh, uzak duran oğluna, "Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle beraber olma!" diye seslendi.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de ayrıca Hz. Nuh'un iman etmeyen oğlu için dua ettiği, ancak bunun kabul edilmediği belirtilmiştir:

Oğlu, "Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım" diye cevap verdi. Nûh dedi ki: "Bugün Allah'ın hükmünden ancak O'nun esirgedikleri kurtulacaktır" derken aralarına dalga giriverdi, böylece o da boğulanlardan oldu."

📕 Hûd suresinin 42-43. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

🔸 Tufanın sona ermesi ile birlikte "Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte olanlara bizden selâm ve bereketle gemiden in..." denilmiştir.

🔊 İshak Danış'ın sesinden Nuh suresini dinlemek için tıklayın

🔸 Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberler gibi Hz. Nuh'tan da söz alındığı, onun hidayete erdirildiği ve Hz. Nuh'a verilen emirlerin Müslümanlar için de geçerli olduğu bildirilmiştir.

"Mûsâ'ya kitabı verdik ve "Benden başkasına güvenip dayanmayın" diyerek o kitabı İsrâiloğulları'na bir hidayet rehberi kıldık.

Ey Nûh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nûh çok şükreden bir kul idi."

📕 İsrâ suresinin 2-3. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

🔸 HZ. NUH KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

🔸 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Nuh'un yaşı ile ilgili net bir ifade yoktur. Onun 950 yıl boyunca kavmi ile yaşadığı; ancak bu sürenin onun bütün ömrünü mü yoksa peygamberlik süresini mi ya da tufana kadar olan safhayı mı işaret ettiği belirsizdir.

"Vaktiyle biz Nûh'u kendi kavmine resul olarak göndermiştik. Nûh, bin yıldan elli yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tûfan yakaladı.

Fakat biz Nûh'u ve gemidekileri kurtardık ve bunu bütün insanlık için bir ibret yaptık."

📕 Ankebût suresinin 14-15. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

🔸 HZ. NUH İLE İLGİLİ HADİSLER

Hz. Nuh, çok şükreden bir kul olmakla birlikte güçlükler karşısında da çok sabırlıdır ve bu sabır Kur'an'da insanlara örnek olarak gösterilmiştir.

💠

🔸 Onun bir özelliği de kâfirlere karşı oldukça sert davranmasıdır. Rivayete göre Peygamber Efendimiz (sav), Bedir Savaşı'ndan sonra esirlerin durumunu sahabelerle müzakere etmiş; Hz. Ebû Bekir onlara iyi davranılmasını, Hz. Ömer ise öldürülmelerini önermiştir.

Bunun üzerine Resûlullah (sav), Hz. Ebû Bekir'in Hz. İbrahim gibi olduğunu, zira onun "Şimdi kim bana uyarsa o bendendir, kim de bana karşı gelirse artık sen gerçekten çok bağışlayan, pek esirgeyensin" diyerek (İbrâhîm, 36) kendisine inanmayanlara karşı yumuşak davrandığını; Hz. Ömer'in ise Hz. Nuh gibi olduğunu zira onun da, "Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi bırakma" diyerek (Nûh, 26) inkârcılara karşı sert davrandığını söylemiştir.

"Nûh "Rabbim" dedi, "Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma!

Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar; günahkâr nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler."

📕 Nûh suresinin 26-27. ayetlerinin tefsiri için tıklayın.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN