Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • Tarih
 • Kazım Karabekir’in bakımını üstlendiği Gürbüz Çocuklar Ordusu

Kazım Karabekir’in bakımını üstlendiği Gürbüz Çocuklar Ordusu

Doğu Cephesi'nde küçücük yaşlarda öksüz ve yetim kalan binlerce çocuk ve onlara sahip çıkan bir komutan… Kâzım Karabekir, doğuda Ermeni Mezalimi sonucu mağdur olan binlerce yetimin bakımını ve eğitimini üstlenmiş; kolordudaki ustalar onlara sanat, subaylar ise okuma yazma öğretmişlerdi. Daha o yaşlarda askeri üniformayı giyip bir ömür boyu çıkarmayan Gürbüz Çocuklar Ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belkemiği olmuş; Kazım Karabekir, o tarihten sonra "yetim babası" olarak anılmaya başlamıştı.

 • 1
 • 15
KAZIM KARABEKİR KİMDİR?
KAZIM KARABEKİR KİMDİR?

🔸Kazım Karabekir, aslen Karaman'ın Karabekir ilçesinden olan Osmanlı Ordusu subaylarından Mehmet Emin Paşa ile Havva Hanım'ın 5 erkek çocuğundan biri olarak 23 Temmuz 1882'de İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde dünyaya geldi.

🔸 İstanbul'da başladığı ilköğrenimini jandarma subayı olan babasının görevi dolayısıyla bulunduğu Van, Harput ve Mekke'de tamamladı. Orta öğrenimini İstanbul'da Fâtih Askerî Rüşdiyesi ile Kuleli Askerî İdâdîsi'nde gördü ve 1902'de Harp Okulu'ndan, 1905'te de Harp Akademisi'nden mezun oldu.

🔸Kurmay yüzbaşı olarak Manastır'da staja başladı, bölge kurmay başkanlığı görevini de üstlendi. 1907 yılında Rum ve Bulgar çetelerine karşı gösterdiği başarıdan dolayı kolağası oldu.

 • 2
 • 15
EDİRNE SAVUNMASI SIRASINDA ESİR DÜŞTÜ
EDİRNE SAVUNMASI SIRASINDA ESİR DÜŞTÜ

🔸 Enver Bey'le birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır ve İstanbul şubelerinin açılışında görev aldı. II. Meşrutiyet'in ilânından sonra 19 Kasım 1908'de Edirne'deki 3. Piyade Tümeni kurmay başkanlığına getirildi.

🔸31 Mart Vakası üzerine Selânik'ten gelen Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak Beyoğlu kışlalarının ve Yıldız Sarayı'nın ele geçirilmesinde ve isyanın bastırılmasında rol oynadı. 1910'da Arnavutluk isyanının bastırılmasında da görev aldı.

🔸 27 Nisan 1912'de binbaşılığa terfi etti ve Balkan Savaşı'na katıldı. 1913 yılında Edirne savunması sırasında Bulgarlara esir düştüyse de aynı yıl imzalanan antlaşma üzerine serbest bırakıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın başında yarbaylığa yükseltildi. 1. İran Kuvve-i Seferiyyesi kumandanlığına getirilip Bağdat'a gönderildiyse de İstanbul'a çağrılarak Kartal'daki 14. Tümen kumandanlığına tayin edildi.

 • 3
 • 15
KUT’ÜL AMARE KOMUTANI ‘KARABEKİR’
KUT’ÜL AMARE KOMUTANI ‘KARABEKİR’

🔸 Tümeniyle birlikte Çanakkale Savaşı'na katıldı, Kerevizdere'de Fransızlara karşı savaştı ve başarılarından dolayı albaylığa terfi etti. 10 Kasım 1915'te Irak'ta bulunan Altıncı Ordu kumandanlığına tayin edilen Colmar von der Goltz Paşa'nın kurmay başkanı vekili olarak Bağdat'a gönderildi ve 1916'da 18. Kolordu kumandanlığına getirildi.

🔸 Kût'ül Âmâre'de İngilizlerle yapılan savaşlara iştirak etti. 2. Kolordu kumandanı ve İkinci Ordu kumandan vekili olarak doğuda Ruslara karşı savaştı. Rusların savaştan çekilmesinden sonra bölgede tedhiş faaliyetlerini arttıran Ermenilerle mücadele etmek üzere 31 Aralık 1917'de Üçüncü Ordu'ya bağlı 1. Kafkas Kolordusu kumandanlığına tayin edildi.

 • 4
 • 15
AĞIR KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN BÜYÜK ZAFER KAZANDI
AĞIR KIŞ ŞARTLARINA RAĞMEN BÜYÜK ZAFER KAZANDI

🔸 Ağır kış şartlarına rağmen Erzincan'ı, Erzurum'u ve Hasankale'yi geri alarak bölge halkını Ermenilerin katliamından kurtardı. Brest-Litovsk Antlaşması ile Ruslar'ın terk ettiği elviye-i selâseyi (Kars, Ardahan, Batum) Ermenilerden ve Gürcülerden almak için harekâtını sürdürdü.

🔸 25 Nisan 1918'de Kars'ı kurtardıktan sonra 15 Mayıs'ta Gümrü'ye girdi. Bu başarılarından dolayı 28 Temmuz'da mirliva rütbesine yükseltilerek Ermenistan ile Güney Azerbaycan'ı zapt etmekle görevlendirildi.

 • 5
 • 15
BAKÜ’YE İLERLEYEN İNGİLİZLERİ GERİ PÜSKÜRTTÜ
BAKÜ’YE İLERLEYEN İNGİLİZLERİ GERİ PÜSKÜRTTÜ

🔸 5 Eylül 1918'de Bakü'yü ele geçirmek için Tebriz'e doğru ilerleyen İngilizler'i geri püskürttü ve İran Azerbaycanı'na hâkim oldu.

🔸 Osmanlı ordusunun diğer cephelerde yenilgiye uğraması üzerine birliklerini Nahçıvan'a çekmek zorunda kaldı. 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından İstanbul'a çağrıldı. İstanbul'a geldikten sonra kendisine teklif edilen Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye reisliği görevini kabul etmedi.

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN