Arama

  • Anasayfa
  • Galeri
  • İslam
  • Fetih suresi oku ve dinle! İnna fetahna ne için okunur? Fetih suresi Arapça okunuşu

Fetih suresi oku ve dinle! İnna fetahna ne için okunur? Fetih suresi Arapça okunuşu

Fetih suresi, hicretten sonra Medine'de inmiştir ve 29 ayetten oluşur. Fethi suresi Peygamber Efendimize ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi verilir. Hz. Peygamber bu surenin hikmetini övmüştür. Fetih suresinin ilk ayeti "İnna fetahna leke fethan mubina"dır. Peki, Fetih suresi kaç sayfa? Kur'an-ı Kerim'deki Fetih suresi fazileti nedir? Fetih suresi nasıl okunur? Fetih duası neden okunur? Fetih suresi konusu nedir? Fetih suresi fazileti nedir? Fetih suresinin Türkçe okunuşu nasıldır? Fetih suresi Kuran'ın kaçıncı sayfasında? Fetih suresinin 29 ayeti ne için okunur?

  • 1
  • 16
Fetih suresinin anlamı
Fetih suresinin anlamı

Fetih suresi, Medine döneminde inmiştir. 29 ayet olan sureye adını 1, 18 ve 27. ayetlerde geçen "fetih" kelimesinden almıştır. Sure de başlıca, hicretin altıncı yılında Hz. Peygamber ile Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye Antlaşması, cihat, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi konu edilir.

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan,
Fetih Suresi'ni dinlemek ve okumak için tıklayın.

  • 2
  • 16
Fetih suresi ne zaman nazil oldu?
Fetih suresi ne zaman nazil oldu?

Fetih Suresi de hicretin 6. yılında, Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra, bir gece Mekke yakınlarında, Cum'a suresinden sonra, Maide'den önce nazil oldu.

Hz. Peygamber bir seferinde gece yürürken yanında bulunan Hz. Ömer kendisine bir soru yöneltti; üç kere tekrarladığı halde cevap alamayınca üzüntü ve endişe içinde yanından uzaklaştı.

Fetih suresini dinlemek için tıklayın

Hz. Ömer, kendisi hakkında bir ayet gelmesinden korktu. Biraz sonra ona Hz. Peygamber'in kendisini çağırdığı duyuruldu. Yanına gelince Peygamber Efendimiz Hz. Ömer'e, yeni geldiğini bildirdiği Fetih Suresinin ilk ayetlerini okudu. (Buhârî, "Tefsîr", 48/1).

Başka bir rivayete göre de Hz. Ömer oldukça heyecanlı ve sert bir üslupla Peygamberimize birkaç kere, "Müslümanlar haklı, onlar haksız oldukları halde neden bu aşağılayıcı barışın yapıldığını" sormuş, "Ben Allah'ın elçisiyim, O, elçisini mahcup etmeyecektir" cümlesinden başka cevap alamamıştı.

Bir müddet sonra Peygamber Efendimiz, Ömer'i çağırdı ve kendisine hem sulhun bir fetih olduğunu açıkladı hem de yeni gelmiş olan Fetih suresinden bir miktar okudu. (Buhârî, "Tefsîr", 48/5; Müslim, "Cihâd", 94)

Fetih Suresi, müminlere Hudeybiye ile birlikte açılmış bulunan zafer kapılarının müjdelerini veriyordu.

Fetih suresinin tefsiri için tıklayın

  • 4
  • 16
Fetih suresi Arapça oku
Fetih suresi Arapça oku

Fetih suresi Arapça oku:

1. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.

2. Li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ.

3. Ve yansurakallâhu nasran azîzâ.

4. Huvellezî enzeles sekînete fî kulûbil mu'minîne li yezdâdû îmânen mea îmânihim, ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard, ve kânallâhu alîmen hakîmâ.

5. Li yudhilel mu'minîne vel mu'minâti cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffira anhum seyyiâtihim, ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ.

6. Ve yuazzibel munâfikîne vel munâfikâti vel muşrikîne vel muşrikâtiz zânnîne billâhi zannes sev'i aleyhim dâiratus sev'i, ve gadiballâhu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem(cehenneme), ve sâet masîrâ.

7. Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ.

8. İnnâ erselnâke şâhiden ve mubeşşiran ve nezîrâ.

9. Li tu'minû billâhi ve resûlihî ve tuazzirûhu ve tuvakkırûhu, ve tusebbihûhu bukraten ve asîlâ(asîlen).

Fikriyat'ın Kur'an-ı Kerim uygulamasında yer alan seçkin hafızlardan,

Fetih Suresi'ni Arapça okumak için tıklayın.

10. İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh(yubâyiûnallâhe), yedullâhi fevka eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsihî, ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu'tîhi ecran azîmâ.

11. Se yekûlu lekel muhallefûne minel a'râbi şegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi şey'en in erâde bikum darran ev erâde bikum nef'â(nef'en), bel kânallâhu bi mâ ta'melûne habîrâ.

12. Bel zanentum en len yenkaliber resûlu vel mu'minûne ilâ ehlîhim ebeden ve zuyyine zâlike fî kulûbikum ve zanentum zannes sev'i ve kuntum kavmen bûrâ.

13. Ve men lem yu'min billâhi ve resûlihî fe innâ a'tednâ lil kâfirîne saîrâ.

14. Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard(ardı), yagfiru li men yeşâu ve yuazzibu men yeşâu, ve kânallahu gafûran rahîmâ.

15. Se yekûlul muhallefûne izântalaktum ilâ megânime li te'huzûhâ zerûnâ nettebi'kum, yurîdûne en yubeddilû kelâmallâh(kelâmallâhi), kul len tettebiûnâ kezâlikum kâlallâhu min kablu, fe se yekûlûne bel tahsudûnenâ, bel kânû lâ yefkahûne illâ kalîlâ(kalîlen).

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN