Arama

Osmanlıların ilk şeyhülislamı

Osmanlı döneminde halk her türlü konuyu şeyhülislama sorardı. İslam dinini ilgilendiren her konuda en bilgili kişi olarak kabul edilen şeyhülislam, sahip olduğu yetki ile tüm Müslüman alemine İslam diniyle ilgili konularda yol gösterirdi. Peki, 1424 yılında şeyhülislamlık görevi ilk kiminle başladı?

  • 1
  • 10
MOLLA FENARİ KİMDİR?
MOLLA FENARİ KİMDİR?

Molla Fenari'nin, 1350 senesinde Bursa civarında Yenişehir ile İnegöl yakınlarındaki Fenar köyünde dünyaya geldiği tahmin edilir. Fenari, ilk öğrenimini babasının yanında tamamladıktan sonra İznik'te derslerine devam eder. Daha sonra Amasya'da Cemaleddin Aksarâyî'nin öğrencisi olur ve 1376 yılında kendisinden icazet alır.

Kahire'de çeşitli âlimlerden şeriat ilimlerini tahsil etti. Daha sonra Bursa'ya döndüğünde Sultan Yıldırım Beyazıt tarafından Manastır Medresesi müderrisliği ve bunun yanı sıra 1393'te Bursa kadılığı ile görevlendirildi. Bu vazifesini on yıl kadar devam ettirdi.

Kahire'de ondan icâzet alan İbn Hacer el-Askalânî'nin İbnü'l-Fenerî diye tanındığını belirtmesi, Zeynüddin el-Hâfî'nin halifesi İbn Gānim el-Kudsî'ye gönderdiği Arapça bir şiirinde kendisinden İbnü'l-Fenârî diye söz etmesi babasının da bu nisbeyle anıldığını göstermektedir.

  • 3
  • 10
OSMANLI'NIN İLK ŞEYHÜLİSLAMI OLDU
OSMANLI’NIN İLK ŞEYHÜLİSLAMI OLDU

1402'deki Ankara Savaşı'nın ardından Mısır seyahati dönüşünde Konya ve Karaman'a uğradığında tanıştığı Mehmed Bey'le Karaman'a gitti. Orada on yıldan fazla bir müddet ders verdi. 1414'de Bursa'ya döndü ve Sultan Çelebi Mehmed devrinde 1415 yılında ikinci defa Bursa kadılığına getirildi. 1419'da Hacca gitti ve dönerken Kahire'ye uğradı. Kahire'de bulunduğu sırada dönemin önde gelen âlimleriyle ilmî müzakerelerde bulundu bulundu ve ders verdi.

1420 yılında Mısır'dan ayrılan Molla Fenârî, Kudüs'e uğradıktan sonra Bursa'ya döndü ve eski görevine devam etti. Sultan II. Murad tarafından 1425'de müftülük vazifesine getirildi. Bu sebeple de Osmanlı'nın ilk şeyhülislamı kabul edilir.

  • 4
  • 10
TASAVVUFA YAKINDAN İLGİLENCİ
TASAVVUFA YAKINDAN İLGİLENCİ

Molla Fenârî, Osmanlı Devleti'nde tasavvufa ilgi duyan ilim adamalarınım önde gelenlerindendi. Maddi durumu iyi olmasına rağmen sade bir hayat yaşadı. Vefat ettiğinde 10.000 ciltlik bir kütüphane bırakmıştı. Molla Fenârî, Kudüs'te bir medrese ile Bursa 'da üç mescit ve bir medrese yaptırdı.1430 tarihli vakfiyesiyle bunlara birçok mülkünü bağışladı.

Tefsir ve fıkıh sahalarında birçok kitap yazdı. 15 Mart 1431 tarihinde Bursa'da vefat etti. Kabri Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kendi adıyla anılan mahallededir.

  • 5
  • 10
KİMLER ÖĞRENCİSİYDİ?
KİMLER ÖĞRENCİSİYDİ?

Öğrencileri arasında oğlu Mehmed Şah Fenârî, Şehâbeddin İbn Arabşah, Kadızâde Rûmî, Kutbüddinzâde İznikî, Kâfiyeci, Emîr Sultan, Molla Yegân ve İbn Hacer el-Askalânî gibi âlimler bulunur.

Muhyiddin İbnü'l-Arabî tasavvufî düşüncelerinin şekillenmesinde büyük tesiri vardı. İbnü'l-Arabî'ye nispet edilen Ekberiyye mektebinin görüşlerini Anadolu'da temsil eden âlimler arasındadır.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN