Arama

 • Anasayfa
 • Galeri
 • İslam
 • Vakıa Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu... Vakıa Suresi Türkçe anlamı... Vakıa Suresi konusu nedir?

Vakıa Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu... Vakıa Suresi Türkçe anlamı... Vakıa Suresi konusu nedir?

Kur'ân-ı Kerîm'in elli altıncı sûresi olan vakıa, adını ise birinci ayette yer alan ''elvakıa'' kelimesinden almıştır. Mekke döneminde indirilen sure, Müslüman alemi için mühim bir yere sahiptir. Bu sebeple müminler; Vakıa Suresi anlamı nedir? Vakıa Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıldır? Vakıa Suresi konusu nedir? Vaka Suresi'nin meali, Vaka Suresi'nin fazileti, Vaka Suresi oku! gibi başlıkları internette sıklıkla araştırıyor. İşte Vaka Suresi okunuşu ve anlamı…

 • 1
 • 13
VAKIA NE DEMEK?
VAKIA NE DEMEK?

Kur'ân-ı Kerîm'in elli altıncı sûresi Vakıa, adını "mutlaka gerçekleşecek olan şey" anlamına gelen ve sûrenin birinci âyetinde geçen kelimeden alır.

Birkaç âyetinin Medine'de nâzil olduğu söylenmişse de (Kurtubî, XVII, 126; Âlûsî, XXVII, 182) müfessirlerin çoğunluğuna göre Mekke'de inmiştir.

Seçkin hafızlardan Vakıa Suresi'ni dinlemek için tıklayınız

 • 2
 • 13
VAKIA SURESİ KONUSU NEDİR?
VAKIA SURESİ KONUSU NEDİR?

Kur'an-ı Kerim'in 96 ayetten oluşan uzun surelerinden bir tanesidir. İçeriğinde çok önemli bilgiler yer almaktadır. Kıyametin gerçekliğinden bahsedilen surede, kıyamet öncesi ve sonrası yaşanacak olan dehşet hallerinden de söz edilmiştir. Kur'an'ın Allah (c.c.) katından indirilmiş bulunduğuna ve insanlar için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekilmektedir.

Vakıa Suresi'ni okumak için tıklayınız

 • 3
 • 13
VAKIA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
VAKIA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

1. İza veka'atilvaki'atu.
2. Leyse livak'atiha kazibetun.
3. Hafıdatun rafi'tun.
4. İza ruccetil'ardu reccen.
5. Ve bussetilcibalu bessen.
6. Ve fekanet hebaen munbessen.
7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.
10. Vessabikunessabikune.
11. Ulaikelmukarrabune.
12. Fiy cennatin na'ıymi.
13. Sulletun minel'evveliyne.
14. Ve kaliylun minel'ahıriyne.
15. 'ala sururin medunetun.
16. Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.

 • 4
 • 13
VAKIA SURESİ ARAPÇA OKU
VAKIA SURESİ ARAPÇA OKU

17. Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
18. Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.
19. La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
22. Ve hurun 'ıynun.
23. Keemsalillu'luilmeknuni.
24. Cezaen bima kanu ya'melune.
25. La yesme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
26. İlla kıylen selamen selamen.
27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
28. Fiy sidrin mahdudin.
29. Ve talhın mendudin.
30. Ve zıllin memdudin.
31. Ve main meskubin.
32. Ve fakihetin kesiyretin.
33. La maktu'atin ve la memnu'atin.
34. Ve furuşin merfu'atin.
35. İnna enşe'nahunne inşaen.
36. Fece'alnahunne ebkaren.
37. 'Uruben etraben.
38. Liashabilyemiyni.
39. Sulletun minel'evveliyne.
40. Ve sulletun minelahiriyne.
41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
42. Fiy semumin ve hamiymin.
43. Ve zıllin min yahmumin.
44. La baridin ve la keriymin.
45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
46. Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.
47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.
48. Eve abaunel'evvelune.
49. Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.
50. Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.

51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
53. Femaliune minhelbutune.
54. Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.
55. Feşaribune şurbelhiymi.
56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
58. Efereeytum ma tumnune.
59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
61. 'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.
62. Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.
63. Efereeytum ma tahrusune.
64. Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.
65. Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
66. İnna lemuğremune.
67. Bel nahnu mahrumune.
68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
70. Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.
71. Efereeytumunnarelletiy turune.
72. Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.
73. Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.
74. Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.
75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
77. İnnehu lekur'anun keriymun.

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN