Arama

Yahya Kemal'in kitaplarda bulamayacağınız şiirleri

Sağlığında hiçbir eseri onun tarafından basılmadı. Akıllarda Yahya Kemal'in eserlerini neden bir araya toplamamış olduğu soruları dolaşırken o, bu sorunun cevabını yine mükemmel olma azmiyle vermişti. O, şiirlerini yayımlamak için şiirlerinin tamama erdiğine inanmıyordu. Eserleri Nihat Sami Banarlı öncülüğünde kurulan Yahya Kemal Enstitüsü tarafından Yahya Kemal Külliyatı adı altında 13 cilt olarak yayımlanmıştı. Yahya Kemal'in şairlik hayatına başladığı ve kitaplarda bulunmayan şiirlerini sizler için derledik.

  • 13
  • 15
Yahya Kemal'in kitaplarda bulamayacağınız şiirleri

Leyâl-i İstiğrâk

1
Ooh... gel gel bu gece mest-i muhabbet güzelim
Şu beyaz hilkatin âgûşunda
Kamerin neş'e-i bî-hûşunda
Kırların sahn-ı semen-pûşunda
Bir derin aşk ile imrâr-ı hayat eyleyelim...

Ooh... bak bak bütün ebhâr u cibâl
Bir beyaz aşk ile hâbide-i hulyâ-yı sükûn
Titreşen, dalgalanan encüm-i avize-nümûn
Neşr u işbâ ediyor neş'eli bir zıll-ı füsûn
Hep tabiat göğe açmış şehbâl

Ooh... yükseklere bak ! müzehhere-i nûrânûr
Refref-i zâhir-i şeb-hîziyle
Vecd-i ra'şân-ı dilâvîziyle
Lem'at-ı şiir-engîziyle
Hep bizim aşk-ı semâvîmizi tebcil ediyor
1 Mart Sarıyer
Âgâh Kemâl

  • 14
  • 15
Yahya Kemal'in kitaplarda bulamayacağınız şiirleri

Elvâh-ı Şuhûr
Nisan
2
Semâ, esîr-i rükûduyla mest ü şiir-engîz
Havâ, latif ve müzehheb, nezih ve pür-heyecan
Şevâhik-i cebel üstünde bir müşemmes sis
Şafakta reşha-girizân-ı leâli-i bârân
Gusûn içinde yeşil bir terâne-i şâdân.

Öper şükûfeleri jâleler, meler kuzular
Kaval sadâları giryân olur bayırlarda
Tuyûr zemzeme-zâ nağme-sâz olur ve sular
Hazîn hazîn çağıldar latif kırlarda
Koyunlar otlar hezâret-nümâ çayırlarda...

Bu devre-i şiir-engîz...ooh bu hoş hengâm
Saçlar füyûz-ı emel hâkdân-ı hande-vere
Gusûnu, çiftçileri, kuşları eder hoş-kâm
Riyâh u aşk u hayâl bahş eder nesim-i tere
Tebessüm-âver olur bahtiyâr köylülere…
10 Nisan, Sarıyer
Âgâh Kemâl

  • 15
  • 15
Yahya Kemal'in kitaplarda bulamayacağınız şiirleri

Leyâl-i İstiğrâk

3
Mâî arus içinde seni gördüğüm zaman
Rûhumda ra'şe-ver helecanlarla bir derin
Hiss-i behic-i hande-güzâr oldu, kalbimin
Âmâl-ı aşkı titredi, handan ve şadumân

Sonra şeb-i visâlimize şuh, mütebessim
Envâr-ı tehniyet saçan ezhâr-ı hande-fâm
Deryâ-yı laciverdde bir levha-i garâm
Tenvîr ederdi ... ooh! o gece sen de sevgilim

Hüsn-i bekâretinle, o yeldâ-yı mukammere
Pîrâye-i melâhat idin, ben de neş'e-ver
Bir aşk-ı bî-nihâye mest ü şâd-kâm

Olmuştum iltimâ'-ı kamer, zıll-ı ibtisâm
Serper, arus-ı hüsnünü süslerdi zühreler
Mağbût eden o şeb, güzelim, sen meleklere!..

Sarıyer
Âgâh Kemâl

(Yahya Kemâl'in Kitaplarına Girmemiş İlk Şiirleri, Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan KOLCU)

2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN