Arama

Hz. İshak kimdir? Hz. İshak’ın hayatı ve kıssası…

Hz. İshak, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. Hz. İbrahim, ileri yaşında evlat sahibi olmak için dua etmiş, Allah da onu Hz. İshak ile müjdelemiştir. Kur’an-ı Kerim’de İshak ismi 17 yerde geçmiş; onun Hz. İbrahim ve Hz. Sare’ye müjdelenmesi, Hz İshak’ın salihlerden olduğu ve kendisine vahiy gönderildiği zikredilmiştir. Peki, Hz. İshak kimdir? Hz. İshak’ın hayatı ve kıssası…

Hz. İshak kimdir? Hz. İshak’ın hayatı ve kıssası…
Yayınlanma Tarihi: 29.3.2021 17:47:36 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 18:26

HZ. İSHAK KİMDİR?

🔸 Hz. İshak, mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir.

🔸 Peygamber Hz. İbrahim'in Sâre adlı eşinden doğan oğlu Hz. İshak, aynı zamanda Yahudilerin Hz. İbrahim'den sonra ikinci atası olarak kabul edilir.

🔸 Kur'an-ı Kerim'de Hz. İshak'ın Yahudi ya da Hristiyan olmadığı belirtilmiştir. Diyanet'in Kur'an Yolu Tefsirinde bu husus, Hz. İbrahim'in Hanif dine mensup olması ile açıklanmıştır. Dolayısıyla Hz. İbrahim ve onun soyundan gelenlerin şirk ve benzeri kusurlardan arındığı; Hanif dinin yolunu izlediği ifade edilmiştir.

"Yoksa siz İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya'kub ve torunların yahudi yahut hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?" De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?" Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı (bilgiyi insanlardan) gizleyen daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir."

Bakara suresi 140. ayetin tefsiri 📕 meali 🔊

🔍 Hz. Adem kıssasını okumak için tıklayın.

🔸 Hz. İshak, uzun boylu, kara gözlü, buğday tenli, yüzü güzel, konuşması düzgün biridir. Şahsiyet ve görünüşü bakımından babası Hz. İbrahim'e benzemektedir. (Hâkim, Müstedrek, II, 607)

🔸 İshak isminin İbranice olduğu belirtilmiş; gülmek manasındaki "sahak" kökünden geldiği ve "O gülüyor" anlamını taşıdığı ifade edilmiştir.

🔍 Hz. Yakub'un hayatı: Hz. Yakub kıssası

🔸 İslam kaynaklarına göre Hz. İbrahim, çocuğu olmadığı için Allah'a dua edip çocuk istemiş ve ileri yaşta olmasına rağmen çocuk sahibi olmuştur.

🔸 Kur'an Yolu Tefsirinde bu konuya ilişkin, Hz. İbrahim'in halkını putperestlikten vazgeçiremeyeceğini anlaması üzerine Allah'ın buyruğuna uyarak ülkesinden ayrıldığı; daha sonra kendisine çocuk müjdesinin verildiği ifade edilmiştir.

Hz. İbrahim'in duası Kur'an-ı Kerim'de şu ayette yer almıştır:

"Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlât ver!"

Sâffât suresi 100. ayetin tefsiri 📕 meali 🔊

🔍 Hz. Nuh kaç yaşında öldü?

HZ. İBRAHİM'E VERİLEN MÜJDE

🔸 Hz. İbrahim, ilerlemiş yaşında çocuk sahibi olmasına dair müjdeye hamd etmiştir. Ayet-i kerimeden onun ikinci çocuğunun Hz. İshak olduğu sonucuna varılmıştır:

"Yaşlılığıma rağmen bana İsmâil'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir."

İbrâhîm suresi 39. ayetin tefsiri 📕 meali 🔊

🔸 Kur'an Yolu Tefsirinde İbn Kesir'den aktarılan rivayetlere göre, Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail doğduğunda 99; Hz. İshak doğduğunda ise 112 yaşında olduğu belirtilir. Hz. İbrahim'in yaşlılığında bu iki çocuğun lütfedilmesi karşısında Allah'a hamd ettiği ifade edilir.

🔍 Hz. Lut'un hayatı: Lut kavmi nasıl helak edildi?

HZ. İSHAK KISSASI

🔸 Kur'an-ı Kerim'de Hz. İshak kıssasına dair, Hz. İbrahim'in ileri yaştayken çocuğunun olması için Allah'a yalvarıp dua etmesi yer almıştır.

🔸 Hz. İbrahim'e gelen Allah'ın elçilerinin onda korkuya sebep olması, meleklerin ona Hz. İshak'ı müjdelemesi, ardından Hz. Sâre'nin bu habere gülmesi gibi konular ayetlerde şöyle zikredilmiştir:

"Elçilerimiz İbrâhim'e müjdeyi getirip selâm vermişlerdi. O da "selâm" dedi, çok geçmeden (konuklarına) kızartılmış bir buzağı getirdi.

Ona el uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. "Korkma! Biz Lût kavmine gönderildik" dediler.

Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü, hemen ona İshak'ı, İshak'ın ardından da Ya'kub'u müjdeledik.

Aman yâ Rabbi! Ben bir yaşlı kadın, şu da ihtiyar kocam; bu halde ben çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşılacak bir şey! dedi."

Hûd suresi 69-72. ayetin tefsiri 📕 meali🔊

🔍 Kıssaların en güzeli: Hz. Yusuf kıssası…

🔸 Daha sonra melekler, müjdeye şaşıran Peygamber Hz. İbrahim ve hanımını bir müminin Allah'ın işine şaşmaması gerektiğini söyleyerek teskin etmişlerdir.

🔸 Zira kâinatta her şeyin iradesi ve tasarrufu Allah'a aittir ve Allah, mucizeler yaratarak peygamberlerini desteklemektedir.

🔸 Meleklerin onlara Allah'ın yüceliği, rahmet ve bereketini hatırlatmaları ayetlerde şöyle geçmiştir:

"Elçiler de "Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinizdedir, ey hâne halkı! Şüphesiz ki O, övülmeye lâyıktır, şanı yücedir" dediler."

Hûd suresi 73. ayetin tefsiri 📕 meali🔊

🔍 Tevhid, tevekkül ve imtihan: Hz. İbrahim

PEYGAMBERLER ONLARIN SOYUNDAN GELDİ

🔸 Bir peygamber olan Hz. İbrahim'in putperest kavminden ayrılışının ardından kendisine Hz. İshak'ın bağışlandığı Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir.

🔸 Hz. İbrahim, kendisinin sonraki nesiller içerisinde iyilikle anılması için dua etmiş; Allah da duasını kabul ederek ona bu nimeti vermiştir.

🔸 Peygamberlerin ve kitapların da yine onların soyundan gelenlere verildiği bildirilmiştir.

"Nihayet İbrâhim onlardan ve Allah'ın dışında taptıklarından uzaklaşınca, biz ona İshak ve Ya'kub'u bahşettik, her birini peygamber yaptık."

Meryem suresi 49. ayetin tefsiri 📕 meali🔊

"İbrâhim'e İshak'ı ve fazladan bir armağan olarak Ya'kub'u lutfettik; her birinin sâlih insan olmasını sağladık."

Enbiyâ suresi 72. ayetin tefsiri 📕 meali🔊

"Ona İshak ve Ya'kub'u bağışladık, soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Ona bu dünyada mükâfatını verdik; o, âhirette de iyiler arasında yer alacaktır."

Ankebût suresi 27. ayetin tefsiri 📕 meali🔊

🔍 İlk yazıyı Hz. İdris mi yazdı?

🔸 Hz. İshak aynı zamanda Hz. Yusuf'un atası olarak da zikredilmiş; Hz. Ya'kub'un sorusu üzerine oğullarının verdiği yanıt Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır:

"Yoksa Ya'kūb son nefesini verirken siz orada mıydınız? O sırada Ya'kub oğullarına, "Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" demiş; onlar da "Senin, ataların İbrâhim, İsmâil ve İshak'ın ilâhı olan tek Tanrı'ya kulluk edeceğiz; biz sadece O'na teslim olduk" demişlerdi."

Bakara suresi 133. ayetin tefsiri 📕 meali🔊

🔍Hz. Musa'nın mucizeleri nelerdir? Hz. Musa'nın hayatı ve risaleti…

HZ. İSHAK'IN PEYGAMBERLİĞİ

🔸 Kur'an-ı Kerim'de Hz. İshak'ın mübarek kılındığı, doğumunun müjdelendiği, onun ilahi bir bağış olduğu zikredilmiştir.

🔸 Hz. İshak'a vahiy gönderildiği, onun hidayete erdirildiği ve salihlerden olduğu belirtilmiştir:

"Biz Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrâhim'e, İsmâil'e, İshak'a, Ya'kub'a, torunlara, Îsâ'ya, Eyyûb'a, Yûnus'a, Hârûn'a ve Süleyman'a vahyettik. Dâvûd'a da Zebûr'u verdik."

Nisâ suresi 163. ayetin tefsiri 📕 meali🔊

"İbrâhim'e İshak'ı ve fazladan bir armağan olarak Ya'kub'u lutfettik; her birinin sâlih insan olmasını sağladık."

Enbiyâ suresi 72. ayetin tefsiri 📕 meali🔊

🔍Hz. Elyesa kimdir? Hz. Elyesa'nın kabri nerededir?

HZ. İBRAHİM HANGİ OĞLUNU KURBAN ETMEK İSTEDİ?

🔸 Hz. İbrahim'in kurban etmek istediği çocuğunun ismi, Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikredilmemiştir.

🔸 Bu nedenle görüş ayrılıkları ortaya çıkmış; Müslümanların büyük çoğunluğu kurban edilmek istenenin Hz. İsmail olduğunu kabul etmişlerdir.

🔸 Sahabeden Hz. Ömer ve Hz. Ali, sonraki nesillerden Kâ'b el-Ahbâr, Saîd bin Cübeyr, Ebü'l-Hüzeyl el-Allâf, Zührî, Süddî, Taberî, İbn Kuteybe gibi âlimler, Hz. İshak'ın kurban edilmek istendiğinde hemfikirlerdir.

🔍Hz. İdris ile ilgili ayetler nelerdir?

🔸 Hz. İshak'a dair İslam kaynaklarında yer alan bilgiler oldukça kısıtlıdır. Kur'an-ı Kerim ve hadisler dışındaki pek çok bilgi Yahudi kaynakları ile benzerlik göstermektedir.

🔸 Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancı, Peygamberler Tarihi kitabında Taberi'de aktarılan Hz. İshak'ın Îys ve Ya'kub adında ikiz çocukları olduğu; Îys'ın babası Hz. İshak tarafından daha çok sevildiği ve ona dua edeceğini bildirmesi üzerine eşinin bir hileye başvurduğu ve Ya'kub'un bu hileyi sürdürerek duayı aldığı ve peygamber olduğu yönündeki rivayeti sahih bulmadığını belirtmiştir.

🔸 Kazancı'nın sahih bulmadığı bir diğer rivayet yine Taberi'nin aktardığı ikiz olan Îys ve Ya'kub'un daha anne karnında iken kavga etmeleri ve Îys'ın isyana kalkıştığıdır. Bu tür rivayetlerin yine Yahudi kaynaklarından gelen rivayetler olabileceğine dikkat çekmiştir.

2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
BİZE ULAŞIN